1923-08-22[iki]

Main Title: Laiškas Juozui Urbšiui, [iki 1923-08-22], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozui Urbšiui, [iki 1923-08-22], [iš Miuncheno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F15–330
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1923-08-22]
Physical Description: BS laiškas JU [Juozai, / Vakar gavau iš Herbačevskio laiškelį, kurį]. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1923-08-22] ir lokalizuojant [iš Miuncheno – į Berlyną], remtasi JAH ir BS, turiniu. Rašyta 28,5×22,4 cm gelstelėjusio popieraus pailgais langeliais lape (1r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau (horizontaliai), paskui dar kartą lenkta (vertikaliai). Visi kampai ir kraštai aplankstyti. 1r dešiniajame krašte įplyšimas. Pieštuku bibliotekininko numeruota {6} – laiško numeris JU egodokumentų byloje. 1v apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku bibliotekininko užrašyta laiško signatūra {F15–330.}. Prie laiško voko nėra. Temos: BS padėka JU, kuris Berlyne gražiai priėmė JAH, besiruošiantį kelionei į Lietuvą. Taktika, kurios laikėsi, rengdamas JAH gyvenimui Lietuvoje: kreipėsi į visus įtakingesnius pažįstamus Kaune, kad jie svetingai priimtų JAH. Būklė: gera. Minimi asmenys: Juozapas Albinas Herbačiauskas, Juozas Urbšys, Marianas Zdziechovskis, Kazys Puida, Liudas Gira, Vytautas Steponaitis, Sofija Čiurlionienė, Liudas Vailionis, Vienožinskiai, Adomas Varnas, Vaclovas Biržiška, Viktoras Biržiška, Kazys Binkis, Stasys Šilingas. 1957 m. perdavė Marija Urbšienė. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F15–330 (Juozo Urbšio archyvas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Juozai,
2 Vakar gavau iš Herbačevskio [1] laiškelį, kurį
3' cituoju: „Mielas Drauge, Nuo 19 š. m. esmi
4 Berlyne, 22 važiuoju Lietuvon. P. Urbšys [2]
5 labai, labai geras žmogus – Man ramu,
6 kad iki šiol man gana gerai klojasi.“
7 Gavęs tą laiškutį pašokau iš vaikiško
8' džiaugsmo, ir vakar vakarą norėjau tau –
9' rašyti ir padėkoti, kad tu jį priėmei.
10 O šiandie tavo laiškas. Atmink, kad tu
11 esi pirmas žmogus pasauly, apie kurį
12 Herbačevskis taip gerai atsiliepia!
13 Aš kelius mėnesius su juo susirašynė-
14 damas laikiaus tokios taktikos. Iš karto jis
15 baisiai keikė lietuvius – gyniau, kaip
16 mokėjau. Paskui, kai jis pradėjo kiek
17 ataušti, aš jį pradėjau šaltu vandeniu
18 pilti, sakydamas, kad Lietuva toli
19 graži ne tokia, kaip jis svajoja, ir
20' kad jo laukia vargas, nemažesnis, kaip
21 Lenkijoj, plius lietuviškas chamizmas.
22 Manau, kad Lietuvos gyvenimui
23 aš jau busių jį kiek parengęs.
24 Bet kaip toliau jam padėti – aš stačiai
25 nebežinau. Kad jis Lietuvai labai reikalingas
26' kaipo sąmonės krištalizatorius, aš niekuo-
27 met neabejojau. Zdziechowskis [3] baisiai
28' gerai pasakė: Herbačevskį reikėtų kur
29 dešimičiai metų uždaryti, nieko prie jo ne-
30 prileisti ir gerai maitinti, – paskui jis pasau-
31 linius stebuklus darytų!“ Aš rašiau
32 apie jį Puidai [4] ir Girai [5], kad pritraukt
33 jį prie žurnalų, ir jo paties prašiau
34 kolkas nesikišt į politika. Mūsų menas,
35 literatura – plačiausia dirva jo skanda-
36 lingajam temperamentui reikšti – tegu
37' tik dirba. Jo naudai aiškiai pavyko
38 pritraukt V. Steponaičio [6] prietelystę.
39 Pagaliau, jis turi Kaune ir senų draugų:
40 Čiurlionienė [7] (jis buvo jos pirmas uchožiovas [8])
41 Vailionis [9], Vienožinskiai [10], Varnas [11],
42 Vacl. [12] ir Viktor. [13] Biržiškos ir tt. Kaune
43 daugiau juk aš jokių prieteliu neturiu –
44 negi rašysiu apie Herbačevskį Binkiui [14] ir
45 panašiems tipams. Aš manau, kad jis Lietuvoj
46 nepražus, o tiktai gražiai skandalys – tai
47 labai reikalinga (parašysiu dar Šilingui [15])
48 Aš visuomet maniau, kad tu esi geras bernio-
49 kas, bet iš Tavo pasielgimo su Herbačevskiu,
50 aš nusprendžiau, kad tu esi dar geresnis,
51 negu aš maniau.
52' Bučiu[o]ju Tav[o]Balys
1 Juozai, ] s l, in dex ang scr cf {6} al m graph
3 esmi ] cor e pro B
8 vakarą ] cor v pro n, cor pri a pro o
9 tu ] cor t pro j
20 jo ] cor fl -o pro -i
26 krištalizatorius ] cor sec i pro o
28 Herbačevskį ] cor v pro w
37 aiškiai ] cor pri i pro š
52 Bučiu[o]ju ] ill, rest
52 Tav[o]Balys ] signat, ill, rest
52 Tav[o]Balys ] sub l, in dex ang scr {F15–330.} al m graph
[1] Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944) 1923 m. rugpjūčio mėn. iš Lenkijos grįžo į Lietuvą, 1923–1932 m. Kauno universitete dėstė lenkų kalbą ir literatūrą.
[2] Juozas Urbšys (1896–1991), nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne.
[3] Marianas Zdziechovskis (Marian Zdziechowski, 1861–1938), 1921–1925 m. Stepono Batoro universiteto Vilniuje Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas.
[4] Kazys Puida (1883–1945), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1920 m. grįžęs į Lietuvą, įkūrė „Vaivos“ leidyklą, kuri pradėjo leisti literatūros klasikų seriją, redagavo ir leido žurnalus Gairės (1923–1924), Krivulė(1923–1925), Gaisai (1930–1931).
[5] Liudas Gira (1884–1946), poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas. 1922–1926 m. buvo teatro direktorius, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos sekretorius.
[6] Vytautas Steponaitis (1893–1957), žurnalistas, publicistas, redaktorius, bibliografas, bibliofilas, pulkininkas leitenantas, karo istorikas. Nuo 1919 m. dirbo Lietuvos kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriuje. 1919–1920 m. redagavo „Kariškių žodį“ (vėliau šis leidinys pavadintas „Kariu“). Nuo 1921 m. buvo karybos ir istorijos žurnalo „Mūsų žinynas“ redaktorius.
[7] Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja. 1919–1921 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijos švietimo skyriuje Kaune.
[8] ухажёр ~ rus =gerbėjas.
[9] Liudas Vailionis (1886–1939), Gamtos ir matematikos fakulteto dėstytojas Lietuvos universitete, vadovavęs augalų anatomijos ir fiziologijos laboratorijai, tapo šios mokslo šakos pradininku Lietuvoje.
[10] Vinco Vienožinskio ir Liudvikos Vienožinskienės vaikai: Antanas ir Apolinaras (agronomai), Melanija (mokytoja), Marija (dantų gydytoja), Justinas (1886–1960) (dailininkas, tapytojas, dailėtyrininkas).
[11] Adomas Varnas (1879–1979), dailininkas. 1920 m. su kitais menininkais įkūrė Lietuvių meno kūrėjų draugiją. 1920–1922 m. šios draugijos pirmininkas.
[12] Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas. 1923–1944 m. Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
[13] Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, visuomenės ir politinis veikėjas. 1922 m. paskirtas Krašto apsaugos ministerijos artilerijos tiekimo viršininko pavaduotoju, 1922–1926 m. šios tarnybos viršininkas. Kartu 1922–1924 m. „Aušros“ gimnazijos, 1923 m. Suaugusių gimnazijos, 1923–1925 m. Aukštųjų karininkų kursų dėstytojas, 1922–1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto docentas, 1928 m. profesorius. Dėstė 15 aukštosios matematikos disciplinų.
[14] Kazys Binkis (1893–1942), poetas, dramaturgas, publicistas. 1920–1923 m. (su pertraukom) lankė Berlyno universitete literatūros ir filosofijos paskaitas, važinėjo į Leipzigą Švietimo ministerijos leidžiamų knygų reikalais.
[15] Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas. 1920–1926 m. advokatas Kaune. 1923–1924 m. Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos vicepirmininkas.