1916-06-07_7[po]

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1917-06-07], [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1917-06-07], [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–69
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-07]
Physical Description: BS laiškas VČ [Gavau šiandie nuo taves du laišku]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-07] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Maskvą], remtasi turiniu, biografija, kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 15,1×19,9 cm dviejuose plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapiuose (I 1r–v, I 2r–v, II 1r–v, II 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. Pieštuku numeruota {98}. II 1r numeruota BS ranka (5.). 1v ir 2r yra pavingiavimų paraštėse, pabraukimų tekste pieštuku. Laiške yra dėmelių, pirštų atspaudų, prisilietus nenudžiūvus rašalui. Prie laiško voko nėra. Temos: BS dėkoja VČ už gautus jos laiškus, rašo apie savijautą, skatina pozityviau žiūrėti į gyvenimą. Būklė: gera. Minimi asmenys: [Galkytė], Jonas Navakas, Juozas Urbšys, Danutė Čiurlionytė, Sofija Čiurlionienė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–69. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 4 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{98}
1 Sesutėle!
2 Gavau šiandie nuo taves du laišku
3 Viena Komitete, o kita namie – ilgą, ilgą, ilgą…
4 Ačiu tau Sesute, labai ačiū, ypač už tąjį
5 ilgąjį, maldingąjį… Skaitau, skaitau ir – naujos
6 mintys kįla manyje, naujas gyvenimas šir-
7 dyje virti pradeda… Skaitau, skaitau… Sustoju
8 kartais… Susigalvoju… Širpulis kūną perbėga
9 ir vėlei pasineriu, velei paskęstu tavo
10 maldoje… Tasai tavo laiškas toks puikus
11' toks gražus, toks gilus, begalinis… O tu jį
12 kvailių vadini… Pfui безобразiе какоке! [1] Tu
13 sesule nesupranti koks jis yra gražus
14 ir gilus – tat ir juokies iš to kas taip
15 brangintina! Jei tu nors kiek numany-
16 tum kaip Tu gausiai mane apdovanojai –
17' tai tokių niekų nekalbėtum… Supranti sesut…
18 Jau nekuris laikas, kaip paeiliui aš jau-
19 čiuosiu gerai. Nežinau nuo ko tai pa-
20 eina – ar kad saulė gausiai šviečia, ar
21 kad vėjas glamonėja… Bet aš manau, jog
22 nuo to man taip lengva, kad nuo tavęs
23' laiškus kasdien aš gaunu. Ištikrujų
24 ar ne gerai – sakykie – saulė taip švie-
25 čia, dienos tokios ilgos ir sesutėlė, kas
26 dieną, kas vakarą, kas sutemą, naujas
27' maldas, naujas dūšios melodijas atsiun-
28 čia… Sakykie, sesut – ar aš galiu liūdėt?..
29 Kodel aš negalėčiau žiūrėt in saulę ir
30 nuolat kartoti – Tu, Saulužė, Saulužėlė –
31 aš garbinu tave, aš tau siunčia mal-
32 das ir liūdnas ir linksmas, ir palaimin-
33 tas, ir prakeiktas, o tu myli mane, tu liuliuoji
34 mane… O, Sauluže, ar tu manai, nors tu
35 ir didelė, nors tu ir Visagalė, nors tu tik
36 viena Ugnis, kad Tavyje daugiau Degimo,
37 negu tojoj jaunoj širdyj kuri nori būt
38 Saule ir nori amžius degti?... Pasakyk
39 sesule, kodel man nežiūrėti in Saulę
40 ir sesulės nedainuoti?.. Tu nemanyk –
41 nuvažiuosiu in mišką, susikrausiu lau-
42 žą, pasidirbsiu aukurą – bus žinyčia, bus
43 Romovė – o maldas kalbėsiu – tai sesulės
44 kiekvieną atsiduksėjimą vainikan pin-
45 siu… Ar bus gerai? Ar bus gerai?..
46 Jei atlankys Tave, Sesule, dangaus
47 pasiuntinys, ir išsiilgusiu šypsojimos,
48' dangiškų džiaugsmų betrykštančių,
49 pabučiuos tavo išvargusį veidą,
50' išbučiuos tavo išbalusius skruostus
51 ir degančias akis – ar ir tada tu kas
52 ritą ir kas vakarėlį verksi ir liūdėsi ir
53 pasauliui prakeikimą siusi?.. O ar Tavęs
54 nelanko kas rytą Dangaus pasiuntiniai,
55 ar ne liuliuoja jie Tau graksčios
56 lopšinės?.. Atsikelk rytą – anksti, anksti
57 kai dar saulė neteka, kai dar pirmi
58 pirmi spindulėliai nedrąsiai
59 atlanko ir pabučiuoja išsiblašku-
60 sius debesis, išsklaidytas godeles –
61 ar nekils Tavo sieloje jutimas iškilmės,
62 ar negims išsiblaškiusoj dūšioj
63 šventinanti malda, ar nestos Tavo
64 akysna šventė – juk saulė teka… O diena
65 tokia ilga ir taip daug, taip daug Saulės!..
66 Kas kad vakare nusileis ji – tu vakare
67 pasiuntinius in dangų nusiųsi, o rytą
68 saulėtaka bus dar gražesnė, dar skai-
69' dresne ugnimi Visata gaivinsis!
– – – – – – – – –
70 Mano laiškai tokie nususę, kad jie
71 jokiuo būdu neužsipelno, kad tu apie
72 juos tiek galvotum ir tiek juos skaitytum.
73 Aš apie Tavo laiškus negalvodavau, tik
74 stengdavaus pajausti, stengdavos dūšia
75' pasiekti tas zvaigždžes ir tas erdes, kurios,
76 tau rašant, tavo dūšia lydėjo… Nežinau
77 ar aš viską teisingai nujausdavau, bet aš
78 norėdavau teisingai nujausti ir man
79 rodos kad man tai sekdavosi, ir todelei
80 tai ytin man Tavo laiškai brangus.
81 O šis paskutinisai, tas, ilgasai… Skaitau
82 ir sustoja, ir virpa dūšia ties kiekviena
83 mintim, ties kiekvienu sakiniu… Ir
84 jaučiu, rodos, kiekviena tavo minties sparnų
85 mostelėjimą, kiekvieną jausmo suvirpėji-
86 mą, ir pačiam taip noris galvoti, galvoti…
87 Pirmučiausia, ką tu rašai apie valios žmogų.
88 Aš tokios nuomonės prieš kokią tu priešinies –
89 niekuomet nesilaikiau. Ir rodos, kad
90 aš jos Tau nerašau, o jei rašiau – tai vi-
91 sai netyčia, to nesuprazdamas ir užtat
92 labai atsiprašau. Aš niekuomet nema-
93 niau, kad reikia klausyti protą aplenkiant
94 vidujinius pajautimus. Aš visuomet
95 maniau, kad kad žmogus tik pajutimas iš-
96 tikimas būti tegali. Ir kuomet aš sakau:
97 „tas ir tas taip ir taip turi būti ir galas“ –
98 Tai visai nereiškia, kad aš atiduodu protui
99' kokią nors duoklę – pajautimas man taip
100 pasakė ir aš stengdamas negalvoti, stengda-
101 mas nesvarstyti, akis užmerkęs „turi būti
102 ir galas…“ Juk aš pilnai sutinku su tavo
103' nuomone. Dabar aš numanau, kad mano
104 toji atvirutė buvo žiauri ir barbariška ir
105 aš prisiminęs ją prieš tavę gėdinuos ir
106' kaltu jaučiuos, bet ką begelbės, kad ji pa-
107 rašyta išsiusta ir tave pasiekusi… Aš
108 tuomet laukiau nuo Tavęs ne tokio
109 laiško, taip senai buvau beturėjęs
110 nuo Tavęs laišką, man tada norėjos kito-
111 kio, o ten buvo tik „aš kvaila, labai kvaila“ ir
112 galas… Aš suprantu tąjį dvasios stovį,
113 ašei ir gi tuoju grieku daugel, gal ir labai
114 daugel griešiju, bet… aš puikiai žinau,
115 kad taip gyventi negalima… Negi
116 galima visados save analizuoti ir analizuoti.
117 Jeigu save analizuosi žmogus vis ir ieškosi
118 ar vertas esi gyvenimo ar, – aiškus daly-
119 kas išgalvosi tik vieną išėjimą – karties
120' ir galas. Ne, Sesute, taip negalima! Kam
121 analizuoti, kam griaudienties bereikalo,
122 kada gali liuosai gyventi (kai gyveni jokio
123 analizo nėra – tada tik laisvė ir inkvė-
124 pimas) O kiekvienas analizas ira mer-
125' dėjimas, yra savo rūšies mirimas!
[→] 5.
126 Ir kam žmogui tyčia marinties jei
127 jis gali gyventi, jei jis gali but jaunas…
128 „Aš Brolyti norėčiau labai, labai norėčiau ne-
129 gyventi“… „Iš tikrųjų yra baisu gyventi pa-
130 saulyje“… Kodel, Sesutėlė, kodel?..
131 O aš taip noriu gyventi ir taip myliu
132 gyvenimą ir taip nenoriu jokio mirimo!
133 Ineik in gėlynus, ir pievą, in mišką, in dar-
134' želį… Kur viskas gyvena, kur viskas žydi,
135 kur viskas gyvenimo dainą dainuoja!
136 Gyvenimas toks platus, toks begalinis,
137 toks neapčiuopiamas! Ar galima ne-
138' mylėti kas žydi ir kas dainuoja?.. O rodos
139 Viskas tai tik ir gyvena tikruoju gyvenimu,
140 o visa kita – arba miršta, arba rengias gy-
141 venti. Aš myliu, Sesute, gyvenimą ir
142 noriu gyventi, noriu dainuot ir žydėti…
143 Kas jei šalnos, jei šiauriai pakanda žiedus,
144 jei lapai krinta – ateina pavasaris,
145 sugrįžta saulė – ir vėlei gyveni-
146 nimas ir vėlei dainos. Aš noriu būt
147 visados, visados jaunas ir gyventi.
148 Ir man rodos, Sesute, kad tu, sakydama „no-
149 riu negyventi“, kad Tu klysti, kad Tu pati
150 prieš save meluoji… Kaip tu dabar būni, su-
151 vargusi, sunervinta, serganti – be abejonės
152' tai nėra gyvenimas – tai tik прозябанiие [2]
153 suprantu, kad tokio mylėti negalima.
154 Bet dušia nori, dušia laukia
155 kito – ir jeigu kito naujo, jauno, saulėto
156 gyvenimo nėra – dūšia noru ir užside-
157 gimu tegyvena. Ir šiandie man
158 rodos, kad gyvenime nėra jokios iro-
159 nijos, kad viskas paeina tik nuo manęs,
160 nuo žmogaus. Kodel man gyvenimo iro-
161 nija priimti, kodel aš negaliu iš jo iro-
162 nizuoti? Išvidiniame pasaulyje, kame
163' prisieina susidurti su grubia
164 kumsčio jėga – kurkas sunkiau – bet
165' dvasios gyvenime – kiekviena dūšia
166 turi šeimininkauti. Mūsų visų ne-
167 laimė, kad mes mėgstame tuojaus
168' viską, kaip gudai sako „обобщать“ [3].
169 Iš mažučio prietikio neberandame
170 viskame prasmės. Bet taip negalima.
171 Sesute! Mes esame jauni ir turime
172 būti jaunais! Juk negalima taip nuo-
173 latos liūdėti ir verkti, ir norėt negy-
174 vent! Mylėkime, Sesutėle, gy-
175 venimą skaistų, saulėtą – ir dūšios
176 mūsų bus palaimintos ir kas naują
177 brėkštantį rytą saulėtakoj jus nau-
178 jus Dievystos atėjimus!
179' Skaitau tavo laišką ir dar kartą, ir dar
180' kartą… Juk kokia galinga, kokia milži-
181 ninė pas tave siela, kokia dvasios galia…
182 O tu kažka manai, kažka rašai…
183 Tavo ilgėjimos… Tavo Dieviškasai ilgėjimos…
184 Virpu visas… Klaupiuos ir kalbu malda
185 vakarinę… Rodos kažką padaryčiau, kažko
186' nepažiūrėčiau, by tik tau Valandėlė
187' būtų lengvesnė, by tik tavo sapnas būtų
188 ramesnis… Ką aš padarysiu, kuo tau padėsiu!..
189' Maldėlę vakarinę?.. Bet juk kasvakar ją
190 kalbu, o Tau kasvakar vis skaudžiau
191 ir skaudžiau, kasdien Tau galvą labiau
192 skauda ir tu vis liūdnesnė… Jaučiu
193 aš tave visą Sesutę, visą susigriaužusią
194 ir suvargusią, visą išsiilgusią ir sunykusią…
195 Ir man neramu daros… Tu taip sergi, tau
196 taip negerai, o aš dainuoju ir apie Saulę
197 tekalbu… Man baugu daros, kad aš toks
198' nedėkingas ir… ir… Atleisk man sesulė,
199 atleisk, mano numylėta… Aš Tau maldas
200 kas vakar siusiu – by tik tau būtų gerai,
201 by tik tu lengvus sapus sapnuotum…
– – – – – – – – – –
202 Aš tau rašydamas suklydau. Ejau ne pas Gruz-
203 dyte, o pas Galkytę (daktarą) mat pavardes
204 supainiojau. Ejau, kad pažiūrėtų ar mane
205' paims, ar paliuosuos. Sakė, kad
206 turbūt paliuosuos, nes yra keistų gana
207 svarbių simptomų. Doro žinoma
208 nieko nepasakė. Ligonbūtin eisiu
209 nežinau dar kada gal už kokio mėnesio.
210 Kolkas mat vietų nėra. Žinai Maskvoj
211 Urbšį [4] paliuosavo metams. Būt buvę
212 gal geriaus ir man Maskvoj stot.
213' Gavau nuo Navaka [5] laiškutį. Jis sako
214 galų gale fotografiją jau atsiėmęs mano.
215 Tat jam parašysiu, kad kuogreičiausia
216' tau išsiustų jas. O jei bus jau man išsiun-
217 tęs – tai aš gavęs tau kuogreičiausia
218 išsiusiu. Ar bus gerai sesute?..
219' Aš dabar dirbt nieko doro rodos
220' nedirbu o liuoso laiko rodos niekuo-
221 met neturiu. Biesas žino kur jis dedas.
222 Nesuspėju net laiškų, kur labai reikia
223 parašyti. Tu Danutę [6] nuo manęs
224 pabučiuok gražiai, gražiai. Pasakyk
225 kad aš ir ją labai myliu, ir kad kai
226 susitiksime tikrai draugužiais
227 būsime. Ar gerai? Pabučiuok
228 ir Zosę [7] nuo manęs. Ir atleisk man,
229 kad aš toks vėjavaikis, viena dien
230 verkiu, kita juokiuos. Gal Dievas
231 duos, gal užaugsiu, gal labiau
232 pastovus pasidarysiu.
233 O dabar kol kas. Viso tau
234 gero. Viso tau gero, skaistau
235 ir saulėto. Būkie, kaip Saulė
236' Buč[i]u[oju]
237 Ta[v]a Balyt[i]s
1 Sesutėle! ] s l, in sin ang cor cf {98} pro {117} al m graph
11 tu ] cor t pro j
12 kvailių ] vid ex err fl -ių pro -u
12 какоке ] vid ex err ке pro е
17 nekalbėtum ] cor k pro g
23 Ištikrujų ] cor I pro A
27 naujas ] cor na pro ma
31 siunčia ] vid ex err fl -a pro -u
48 betrykštančių ] cor k pro š
50 išbučiuos ] cor pro pa
59 išsiblašk[i]u- ] vid ex err om i
62 išsiblaškius[i]oj ] vid ex err om i
69 ugnimi ] cor n pro i
75 zvaigždžes ] cor g pro z, cor ž pro g
75 erd[v]es ] vid ex err om v
95 kad ] p rep
95 pajautima[m]s ] vid ex err om m
99 duoklę ] cor d pro vid n
103 Dabar ] cor D pro A
103 aš ] p ras jau
106 kad ] cor k pro j
112 stovį, dvasios ] cor ord dvasios stovį,
120 Kam ] cor K pro T
125 rūšies ] cor ū pro u
134 žydi ] cor y pro i
138 žydi ] cor pro gyve
146 [gyveni]nimas] ] rep ni
152 gyvenimas ] cor g pro vid t
163 grubia ] p ras p ras
165 gyvenime ] cor fl -e pro vid -o
168 gudai ] a ras gy
179 Skaitau ] cor i pro u, cor t pro d, cor a pro u
180 galinga ] cor pri g pro t
186 Valandėlė ] cor V pro S
187 tavo ] cor v pro p
189 Maldelę ] cor fl -ę pro
198 nedėkingas ] cor k pro g
201 sap[n]us ] vid ex err om n
205 ar ] a ras ap
213 Navaka ] cor N pro min
216 tau ] cor t pro m
219 dirbt ] a ras liuos
220 liuoso ] cor i pro vid a
234 skaistau[s] ] vid ex err om s
236 Buč[i]u[oju] ] ill, rest
237 Ta[v]a Balyt[i]s ] signat, ill, rest
[1] ~ rus =kokia niekšybė!
[2] ~ rus =gyvaliojimas, vegetavimas.
[3] ~ rus =apibendrinti.
[4] Juozas Urbšys.
[5] Jonas Navakas (1896–1956), teisininkas. 1915–1918 m. Maskvos universitete studijavo mediciną, buvo Moksleiviams šelpti draugijos narys.
[6] Danutė Čiurlionytė.
[7] Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė.