1916-06-07_5[po]

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1917-06-07], [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1917-06-07], [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–79
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1916-06-07]
Physical Description: BS laiškas VČ [Vakar gavau du Tavo laišku. Gri-]. Be datos ir vietos. Datuojant [po 1916-06-07] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Maskvą], remtasi turiniu, biografija (1916-06-07 komisija, patikrinusi BS, pasiuntė išsitirti sveikatą ligoninėn), kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 15,1×19,9 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu) ir pieštuku. Perlenkta pusiau. Pieštuku numeruota {95}. 2v pažeista, spėtina, prie užrašo pieštuku priglaudus juodą kalkę, sunkiau išskaitoma. Algis Samulionis buvo paprašęs tekstologą Aleksandrą Šešelgį iššifruotį šią laiško dalį. Prie laiško pridėta Šešelgio atikta šifruotė parkeriu (mėlynu rašalu), paliktas prierašas: „(Laiško p. 4 siūlau skaityti taip:) / A. Šešelgis / 1973. VIII. 3“. Pateiktas patikslintas šios šifruotės variantas. Prie laiško voko nėra. Tema: BS dėkoja VČ už gautus laiškus, guodžia ir stiprina ją, pasakoja apie kitokį savo gyvenimą, artėjančią ligoninę. Būklė: vidutiniška, laiškas blunka. Minimi asmenys: Tatjana Sruogienė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–79. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{95}
1 Vakar gavau du Tavo laišku. Gri-
2 žau namo vėlai, parėjęs ir radęs skaičiau, skai-
3 čiau, galvojau daugel, o parašyt tau tai neparašiau
4 nuvargęs buvau. Ačiu Tau labai už laiškus.
5 Kogi Tau taip liūdėti Sesule?.. Pas tave taip gra-
6 žu, upė, pievos, laukai, tamsios vakaro
7 alejos… Juk taip gerai tai. Kad man taip aš
8 vaiksčiočiau per dienas ir naktis ir dai-
9 nuočiau. Juk taip gerai būt sraujoj
10 upėj, kur baltos lelijos, kur mažutelės
11 bangutes graksčiai irklus glamonėja, kur
12 vakaro saulužė paskutinius spindulėlius
13 prausia. Ko tau liūdėt?.. O kaip gerai
14 but vakare, tik saulei nusileidus pie-
15 vose, žolėj rasotoj, šerkšmeningoj,
16' irties per žalias, spindinčias bangas,
17 žalius vainikus pinti!.. Dievuli! Kad
18 man nors valandėlę tuoju gyvenimu
19 pagyvenus! Juk tai galima pasi-
20 gerti, apsvaigti nuo saulės, vėjo,
21 žaliumos, gėlių!.. Juk tai yra taip gerai,
22 taip gerai… Ko gi tu liūdi?..
23 Aš gyvenu truputi kitaip negu tu.
24 Pirmučiausia me miesto gatvių, dulkių
25 ir purvų nieko kito nematau.
26 Paskui prisieina vis prisiminti, kad tu-
27 rėsiu eiti ligonbūtin, gulėti kokias
28 2–3 savaiti, kad ten dar didelis klausimas
29 stovi.
30 Tai upą man truputi ir gadina.
31 Ypač negerai būna, kai nuo tavęs laiškų
32 negaunu. Sėdžiu kartais, sėdžiu prie lango
33 ir neišgalvoju, ką man daugiau daryti.
______________________________________
34 Rytą atėjo pas mane svečias ir nedavė
35 parašyt laiško. Paskui išvažiavome
36 už miesto ir prasivalkiojom po pievas
37 ir miškus visą laiką. Parėjęs ra-
38 dau Tavo dar du laišku. Tat dabar va
39 trečią valandą ryto, (tik nuo stoties
40 grįžau) ir rašyt be žiburio matos…
41 Vaje, kaip aš neatsargiais žodžiais
42 Tau tiek liūdėsių suteikiu. Ir labai
43' bijaus tave prikankinęs tomis atvi-
44 rutėmis kur vėliau išsiunčiau.
45 Sesule! Jei aš prašau tavo laiškų,
46 tat ne iš blogo noro, ne iš to kad aš
47 tau netikėčiau, bet tiesiog būna
48 tokios valandos, kad dušia nu-
49 silpnėja be galo ir jai reikia
50 apčiuopiamos paspirties, jai reikia
51 tokio maisto, kokį laiškas suteikia.
52 Tat, Sesute, nekaltink manęs už tai
53 ir nebark, nes kai gaunu nuo tavęs
54 laišką kurkas tvirtesniu jaučiuos.
55 Šiandie jaučiuos aš puikiai. Val-
56 kiojaus tiek po pievas, po miškus
57 po gėlynus… Tiek gėlių pririnkau –
58 visas išsikaišiau – ko man blogai
59 jausties. Šiandie aš jaučiau
60 ir vėjo pasakas ir spindulių pabu-
61' čiavimus, šiandie aš buvau
62' Viešpatis. Bet kai bunu mieste
63 ir sunkioj valandoj – juk aš nere-
64 giu tada ne saulės, nė vėjo pasakos
65 girdžiu, nė gėlynus lankau…
66 Delei mano dalykų… „Tepti“ nėra
67 ko ir kaip. Paguldys ligonbutin,
68 žiurės visokios komisijos – kur
69 ten visur prieisi. O kaslink bro-
70' lienės [1] – prieš žiūrėjimą (7 birž) ji
71 sakė jai busią smagu jei mane
72 paimsią, o dabar aš neradau
73 reikalingu jai pranešt, kaip
74 mano dalykai. Ir ji nežino ar
75 mane paliuosavo, ar paėmė,
76 ar peržiūrėt paskirė. Tiek
77 to. Tuščia jos.
78 Su kitais „draugais ir priete-
79 liais“ rokunda sunki. Nesinori
80 man juos minėti prieš labą nak-
81 tį. Tik tiek – nuo jų aš pagelbos
82 jokios nelaukiu. Bet nusi-
83 minti nėra ko. Ir aš dabar
84 ne kiek nenusimenu. Ерунда [2].
85 Ir kažkodel man rodos, kad aš nu-
86 jaučiu, jog manęs nepaims.
87 Tau Sesute už laiškus
88 ačiū, labai, labai, labai
89 ačiū. Tik vieno prašyčiau –
90 nerašyk tu laiškuose „aš kvaila ir tt.. –
91 tas mane be galo užgauna. Aš
92 nenoriu kad tu taip rašytum.
93 Tegul šis rytas tave palai-
94 mina ir atneša sapnus
95 iš saulėtos pasakos, o saulutė
96' tenuprausia tavo išsiilgusius
97 skruostus spindulėlių ašarose.
98 Neliudėk ir gyvenk.
99' Bučiu[o]j[u] Bolytis
1 Vakar gavau du Tavo laišku. Gri- ] s l, in sin ang cor cf {95} pro {114} al m graph
16 spindinčias ] cor pri s pro b
24 me ] vid ex err m pro b
1–33 ] text atr nig
34–99 ] text graph
43 tave ] cor fl -e pro -ęs
61 šiandie ] cor š pro a
62 bunu ] cor fl -u pro vid -a
70 7 ] cor pro 8
96 tenup ] cor pro vid Sesulei
99 Bučiu[o]j[u] ] ill, rest
[1] Tatjana Sruogienė.
[2] Ерунда ~ rus=Menkniekis.