1916-06-09

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-09], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-09], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (VUB RS)
Identifier: F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-09]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Ir šiandie nuo tavęs jokios žinios… Ką aš]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-09] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais ir VČ adresu. Rašyta 9,1×14,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke parkeriu (juodu rašalu). 1r užrašytas adresas: Липецк, Тамб. губ. / Базарная ул. / дом Жидкова / Mlle / Вал. Чурлянис. 1v–r – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: ПЕТРОГРАДЪ / -9 6 16 /, ЛИ[ПЕЦКЪ] / 12 6 16 /. Pieštuku numeruota {Nr. 25}. Pieštuku signatūra {153–1094} bibliotekininko ranka. 1r–v yra rudų dėmelių. Tema: BS fizinė sveikata (karščiavimas, nemiga, dantų skausmas), išgyvenimai (sielos tuštuma, vienatvė), laukiant vietos ligoninėje. Būklė: vidutiniška. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 25}
Липецк, Тамб. губ.
Базарная ул.
дом. Жидкова
Mlle
Вал. Чурлянис [*]
ֿ
ПЕТРОГРАДЪ
-9 6 16
ЛИ[ПЕЦКЪ]
12 6 16
1 Ir šiandie nuo tavęs jokios žinios… Ką aš
2 bedarysiu, kur aš dabar besidėsiu?.. Sėdžiu galvą
3 nuleidęs prie lango… Dieve mano! Kaip tuščia
4 aplinkui ir sieloj! Nejaugi aš pasaulyj taip nie-
5 kam niekam nereikalingas?.. Čia nėra nė vieno
6 žmogaus, kurs mano žaizdų neužgaut, čia nėra
7 nė vieno, kuris kas kart skaudžiau nedarytų…
8 O sesulė, numylėta mano, sesulė, kuri viena tegali
9 mane atgaivinti ir pastiprinti, sunkiausioj mano
10 gyvenimo valandoj nenori man nei ždžio bepa-
11 rašyt… Gal aš nusidėjau kuo prieš tavę, gal
12 aš užgavau Tave?.. Gal Tu neskaitai vertu manęs,
13 kad man rašyti?.. Sesute mano! Aš dabar tiek
14 prisikankinau, kad turbūt galima man
15 atleist visos mano kaltės… Sesute! Jei verkda-
16 mas, visas žaizdose einu prie Tavęs – argi Tu
17 atsisakysi duoti man išmaldos?.. – –
18 Šianakt visą naktį begalo skaudėjo dantys.
19 Visa laimė, kad Tu man indėjai „kompesą“ tai
20 dar šiek‑tiek geriau buvo. Visą naktį karštis
21 slopino, kurs ir dabar dar tebėra. Suka galvą,
22 laužo kaulus, o širdis taip verkia, taip verkia…
23 Krūtinėj vieni verpetai… Ir rodosi kartais,
24 kad viso to nebeišlaikysiu, kad suskaitytos
25 mano dienos ir valandos… Juk dušia mano
26' negali taip gyventi, ji turi kuo nors mai-
27 tinties, o kuo jai besimaitint, kad nuo Tavęs
28 jokios žinios sulaukt nebegaliu. Nepyk
29 sesut ant manęs, jei del Tavęs skaudus mano
30' žodžiai. Bet ką beparysiu, kad pas
31 mane nieko daugiau nėra, kaip tik
32 sielvarta. Ką aš padarysiu, kad niekas nenori
33 žinoti, kaip man skauda?.. Sėdžiu, rymau. O ką
34 aš darysiu, kai pabaigsiu tau laiškutį rašyti?..
35 O ką bedarysiu jei ir šiandie nei su viena pačta
36' neateis nuo tavęs laiškas?.. Kaip sutiksiu
37 aš tada naktį ir kas beliks nuo manęs iki ry-
38 tui?.. O kas jei ir rytoj… Ne, aš taip pagal-
39 voti jegų nebeturiu… Senai, taip senai aš
40 begirdėjau žmogišką balsą, senai, taip
41 senai su manim bekalbėjo žmogus, kad jau
42 senai nebemoku skirti gyvatą nuo mirties…
43 Sesute! Pasakyk man ar aš gyvas esu,
44 ar aš dar gyvenu pasaulyje, ar aš dar gy-
45 vensiu jame?.. Sesute! aš noriu
46 gyventi, aš labai, labai dar noriu gy-
47 venti, pasakyk man sesute, ar aš dar
48 gyvensiu?.. Kodel Tu nuo manęs taip
49 toli, ir kodel negali atlankyt manęs?.. Bet
50 mirtinajam apie dangų svajoti negalima
51 juk! Kaip būt gerai, kad aš galėčiau
52 tau parašyti ką nors geresnio, kad šios
53 dušios nuodus galėčiau pražutin nu-
54 skandinti… Sesute! Ar žinai tu kaip sunku
55 kovoti, kai niekas artimaus žodžio nepra-
56 taria! Aš sublogau dabar be galo. Visas
57' pabalau, akys indubo, veidas susiraukšlėjo.
58 Ir jei ir toliau taip bus – prisieis gal dar netaip
59 sublogti. Ligonbutin eisiu uz 1 1/2 – 2 savaičiu, ir
60 ten manau reikės būt apie 2 savait. – Sesute,
61' sesute, ar susimilėsi ant manęs?.. Bolyt[i]s
____________________________________________
10 ž[o]džio ] vid ex err om
19 „komp[r]esą“ ] vid ex err om r
26 kuo ] cor u pro o
30 žodžiai ] a ras ill ver
30 bepa[da]rysiu ] vid ex err om da
36 sutiksiu ] cor pri s pro a
52 ši[u]os ] vid ex err om u
57 akys ] cor y pro i
61 Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
[*] ~ rus ir pranc =Lipeckas, Tamb[ovo] gub[ernija] / Bazarnaja g[atvė] / Židkovo namas / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.