1917-05-22_1

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-22, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-22, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (VUB RS)
Identifier: F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-22
Physical Description: BS laiškas VČ [Tai atleisk man…]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi 1917-05-21 ir 22 rašytais laiškais. Rašyta 11,1×17,8 cm paprasto, lygaus, gelstelėjusio popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) pieštuku. Kraštai nelygūs, kampai aplankstyti. 1r–v įplėšta. Perlenkta pusiau. Lenkimo vietoje popierius apsitrynęs, yra dėmelių. Pieštuku numeruoti puslapiai (1., 2., 3, 4), spėtina, BS ranka. Pieštuku numeruota {4}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS perteikia Sekminių antros dienos įspūdžius pievoje. Būklė: vidutiniška, laiškas blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{4}
[→] 1.
1 Tai atleisk man…
2 Aš buvau pievoj. Buvau pievoj, kol
3 apsvaigau, kol galvą sukties pradėjo, kol
4 pasigėriau…
5 Ir dabar sukas visas pasaulis…
6 Šiandie antrą dieną Sekminių. Aš
7 nežinojau. Aš taip sau išėjau į pievą.
8 Atsiguliau žolėje, paskendau vil-
9 nyse, gulėjau…
10 Tokia tyla, tokia ramybė!
11 Ties manimi du dideliu dideliu
12 juodu aru sukė dangūj juodus ratus,
13 kažkur netoli gegutė kukavo, kaž-
14' kur visai arti lakštingalė giedojo…
15 Ir smilgos, ir viksvos ir kitos žolių
16 žolelės taip kvepia, taip supa, taip
17 svaigina.
18 Ir tyla, tyla, ramybė kokia!
19 Ir rodės man, kad aš girdžiu
20 kaip sapnas kelias ir skrenda,
21 ir rodės man, kad aš girdžiu
22 kaip alsuoja žolės‑žolelės ir
23 žolaitės, ir žiedeliai, ir rodės
24 man, kad aš girdžiu, kaip
25 kelias ir skleidžias tavo žvilgesys
26' [T]okia ramybė!
2.
27 Ir kažkoksai iš dangaus ramy-
28' bės sparnuotas baltas sargas
29 nusileido in mane ir davė
30 pilną taurę vyno sumaišyto
31 su sultimis –
32 Išgeriau aš pilną taurę…
33 Kažkaip jautės man, kaip
34 kiekviena minutė alsuoja,
35 gyvena dainuoja, kaip visos
36 begalybės gyvybės susilieja
37 vienon didžion iškilmingon
38 gyvaton…
39 Pasigeriau aš ta tylybe,
40 aš tos gyvybės alsavimu, tuo
41 gyvu gyvenimo vynu ir sultims
42 Ir perregimas buvo man
43 netik oras, vaiskios upelios
44' bangos, ažuolo lapai ir lakštin-
45 galės giesmes, aš mačiau
46 pro kalnus ir uolas,
47 kaip tenai, tenai toli kažkur
48 augštas piemuo vaikšto
49' po kalnus su banda ir ilgė-
50 jimos dainas dainuoja,
51 toks didelis ir baltaplaukis ir
52' balsas augsčiau debesų ki[l]as…
[→] 3
53 Aš dar mačiau, kaip tenai
54 dar toliau, žaliose tėvynės
55 pievose pjovėjas žaliaakis
56' bernužėlis nuo ryto iki vėlam
57 vakarėliui su dalgele dai-
58 nuoja dainą vis tą pačią, vis
59' tą pačią, kaip grebėjos,
60 seserėlės žaliaakės svaisto
61 kvepiantį žiedyną pina‑audžia
62 šventas giesmes jaunystėlei…
63 Aš mačiau ir dar, ir dar…
64 Kažkur toli, toli, dar toliau,
65 dar toliau už tuos kalnus debe-
66 singus, žilaplaukius, plikagalvius,
67 už tas pievas tėviškėlės,
68 kur dainuoja žaliaakiai ir
69 pjovėjai ir grėbėjos, kažkur
70' toli, toli, kur spinduliai skrįsti
71 bijo, kur paukšteliai nedainuojo
72 iš kur jokis gandas neiškįla, aš
73 mačiau ten, aš mačiau ten savo
74 meilės Seserėlę…
75 Seserėlę maną meilės…
76 Jos akis, kai dvi sauluže, jos
77 kasas kaip du vainiku, ir jos
78 rankas lengvas drebulėles…
79 Seserėlė mano meilės tylia
80 kaitra man alsava, tyliu
81 žvilgsniu vis žiūrėjo, tylią
4
82 pinė man lopšinę, kaip ši
83 pieva dauggarsinga, kaip ši
84 tyla tylumėlė, kai šis vakaras
85 gegužio – – – –
86 Seserėle, Seserėle mano meilės!..
87 Tu priglausk mane klajūną
88 klajunėlį tylumėles, tu išgirskie
89 mano maldą, mano dūšios aima-
90 nėlę, mano žalią vainikėlį…
91 Tu priglausk mane, kad šį baltą
92 vakarėlį, kad rasužė nepaliestų
93 mano veido ir krutinę, kad ra-
94' sužė nebirėtų – savo bildėsių
95 kritimo tylumėlės nesudrumstų…
96' Tu išgirsk meldimą mano, kaip
97 balandė‑balandėlė, kad išgirdus
98 mana skundą šitą tyla
99 tylumėlė nepravirktų ašarėlėms…
100 Sesserėle, Seserėle mano meiles!..
101 Aš tave mačiau, regėjau,
102 tau vainiką aš nupiniau….
103 Ar atminsi bernužėlį
104 kurs tave dainoms dabino,
105 kurs tave lydėjo saulėn,
106 kurs tau gėlių tiek priskynė –
107' ar atminsi, ar atminsi
108 savo brolį‑brolužėlį?..
109 Seserėle, Seserėle, Seserėle
110 mano Meilės!.. [1]
_____________
111 22/V – 17
1 Tai atleisk man… ] s l centr scr cf {4} al m graph, circ
14 giedojo ] cor g pro d
26 [T]okia ] def
28 [ramy]bės ] cor b pro s
41 sultims[…] ] p vid interp
44 lapai ] cor l pro ill
49 banda ] cor b pro vid p
52 ki[l]as ] def
56 nuo ] cor u pro vid e
59 tą ] cor t pro vid a
70 skrįsti ] cor į pro vid e
94 nebirėtų ] cor b pro s
96 išgirsk ] cor š pro vid r
107 atminsi ] cor n pro m, cor s pro i
[1] Laiškas – vėliau parašyto eilėraščio „[Ar atminsi bernužėlį]“ pirmasis eskizas, improvizacija.
Eilėraščio „[Ar atminsi bernužėlį]“ publikaciją žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilmius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 13–14.
Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 720–721.