1916-06-07_6[po]

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1917-06-07], [iš Petrapilio – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1917-06-07], [iš Petrapilio – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–78
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1916-06-07]
Physical Description: BS laiškas VČ su eilėraščiu be pavadinimo „[Išpynė kvepmenos kasas]“, vėliau eilėraščių rinkinyje Dievų takais tapusio ciklo Romuva dalimi ir pavadinto „II. Viešnia“. Be datos ir vietos. Datuojant [po 1916-06-07] ir lokalizuojant [iš Petrapilio – į Lipecką], remtasi biografija (1916-06-07 po gydytojų komisijos apžiūros BS pasiųstas į ligoninę išsitirti sveikatos), kitais panašiu metu rašytais BS laiškais. Rašyta 15,0×19,9 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) pieštuku. Perlenkta pusiau. Pieštuku numeruota {96}. 1r ištepta juodais dažais, spėtina, prisilietus kalkei, todėl sunku perskaityti užrašą pieštuku. 1r apačioje, dešiniajame krašte, yra ruda dėmė. Prie laiško voko nėra. Tema: BS gera nuotaika ir džiaugsmas, sulaukus Petrapilyje saulėtos dienos. Būklė: vidutiniška, laiškas blunka. Minimi asmenys: Antanas Sugintas, Ona Gruzdytė-Bugailiškienė, Sofija Čiurlionienė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–78. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{96}
1 Išpynė kvepmenos kasas,
2 Ir šerkšmenos' skruostai prigijo…
3 Sapnų gegužės kupina
4 Širdis aplenkti sapną bijo…
ֿ
5 Žingsnių lengvumas – ir grazna!
6 Krūtinė tirpsta ir banguoja!..
7 Dėkinga deivės atnaša
8 Šneka gėlynų te alsuoja…
ֿ
9 Ateina vakaras grakštus
10 Tinklais, šešėliais užliuliuoja –
11 Užmiršta dūšią verpetus – – –
ֿ
12 Aš tarnas burtų ir maldų
13 Genuos sapnus taku žaliuoju –
14 In viešnią vakaro skubu… [1]
______________
15 Šiandie po mano atva-
16 žiavimo Petrapilin
17 pirma šilta diena, užtat
18 nors ir naktį nemiegojęs,
19 bet jaučiuos labai puikiai.
20 Saulė taip šviečia, tokie
21 riškus spinduliai –
22 o saulę aš myliu! Einu
23' per gatvę be kepurės
24 ir juokiuos, žiūriu
25 ir saulės spindulių
26 tinklus ir juokiuos,
27 žiūriu in atšvit΄rius
28 bangose ir juokiuos –
29 juk taip gerai, kai
30 saulė šviečia, kai
31 spinduliai bučiuoja.
32 Iš šianakt pirmą syk
33 lengva širdžia važiuosiu
34 „на стрѣлку“ [2] lakštingalės
35 pasiklausyt. Dabar skubu
36 pas Sugintą [3], o su juo trauksime
37 pas Gruzdytę [4], del nekurių
38 mažmožių reikia vizitą
39 padaryt. Aš ant savęs la-
40 bai, labai pikstu, kam aš
41 tau rašiau tokias atviru-
42 tes – juk aš taip Tave pri-
43 kankinau jomis. O man
44 kas – audra perėjo, saulė
45 prašvito aš ir juokiuos.
46 O jei dar gaunu pievų,
47 gėlių, miško, vilnių pasakų…
48 Bučiau tylėjęs – ir nebutau
49 Tave kankinęs. Mat vistik
50 prieš Tave nedėgingas esu.
51 Ta savo nelemta kareivija
52 aš jau ir užmiršau. Gal
53 prisiminsiu – kai ligoninėn
54 atsigulsiu – o dabar – kam
55 tai minėt – giedrų dangų
56 temdint.
57 Tegu Visam pasauliui
58 būna gerai.
59 O Tu Sesutelė kad iš baltųjų
60 vandens lelijų kasdien
61' gražesnių vainikų
62 prisipintum.
63 Kad Tau maudanties saulės
64 spinduliuose būtų
65 gerai, gerai.
66' Buč[i]u[o]ju Tave Sesutele
67' Bolyt[i]s
ֿ
68 ˹Pabučiuok Zoską [5] ir Mutką [6]
1 Išpynė kvepmenos kasas, ] s l, in sin ang cor cf {96} pro {115} al m graph
23 gatvę ] cor v pro ę, corę pro s
25 ir ] vid ex err r pro n
32 Iš ] vid ex err š pro vid r
61 vainikų ] cor ų pro u, p ras s
66 Buč[i]u[o]ju ] ill, rest
67 Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
[1] BS eilėraščio be pavadinimo „[Išpynė kvepmenos kasas]“ pirminis variantas, švarraštis, pieštuku. Galutinį eilėraščio tekstą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 153. Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 765–766.
[2] стрелка ~ rus =strėliukė.
„Jaunas poetas ypatingai mėgo „Strėlką“ (strėlikė), siaurą žemės rėžį, kaip dalgis įsikišusį jūron ties Petrapiliu. Čia baltosios naktys būna nepaprastai gražios, jos neduodavo miegot Baliui…“ (Janina Narūnė-Narutavičienė, „Panevėžyje ir Petrapilyje“, in: BSNM, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 46).
[3] Antanas Sugintas (1890–1971), 1915 m. išleisto almanacho „Aušrinės keliai“ redakcijos narys. 1916 m. baigė teisę Petrogrado universitete.
[4] Kitame laiške BS pasitaiso: „Ėjau ne pas Gruzdytę, o pas Galkytę (daktarą)“ (žr. BS laiškas VČ, [po 1916-06-07]_7].
[5] Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė.
[6] [Mutka].