1917-08-14

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-08-14], [iš Maskvos – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, mb@mb.vu.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: CC BY-NC-ND

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-08-14], [iš Maskvos – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas; Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: LLTI BR, F53–197; VUB RS, F153–1095
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-08-14]
Physical Description: BS laiškas VČ [Tavo atvirutė]. Laiškas atkurtas iš dviejų dalių: I [Tavo atvirutė] (LLTI BR, F53–197) ir II [Ar atvažiuosi, ar atvažiuosi tu] (VUB RS, F153–1095). Be datos ir vietos. Datuojant [1917-08-14] ir lokalizuojant [iš Maskvos – į Voronežą], remtasi pašto antspaudais, VČ pastaba, užrašyta ant popieriaus, į kurį įdėta laiško antroji dalis (II) („Laiškas 1917- / VIII į Voronežą“), turiniu. I rašyta 8,7×13,9 cm smulkiai languoto popieriaus dvilapyje (I 1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). II rašyta 8,7×13,7 cm smulkiai languoto popieriaus dvilapyje (II 1r–v, 2r) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. I yra pasiliejusio rašalo pėdsakų. II kampai aplankstyti. II sąvaržėlės įspaudas. I 1r–v yra pirštų atspaudų, spėtina, atsiradusių dėl nenudžiūvusio rašalo. I 1r, 2r, II 1r numeruota BS ranka. Prie laiško yra vokas. Vokas 11,1×14,1 cm pilkšvai gelsvos spalvos. Adresuota: „гор. Воронеж / Халютинская, 15 / Вал. Чурлянис“. Voko 1r apačioje, dešiniajame kampe, užklijuotas mėlynos spalvos dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėti du juodos spalvos antspaudai: / МОСКВА / 14 ◊ ◊ / ir / ◊ ◊ ◊ /. Pieštuku numeruota {143}. Voko 1v uždėtas juodos spalvos antspaudas / [ВОРОНЕЖЬ] / 6. 9 [17] /. Laiškas išimtas, nuplėšus viršutinį voko atvartą. Temos: BS emocinė būsena (liūdesys, nervinė įtampa, savigrauža), fizinė būklė (silpnumas, dar nepraėjęs plaučių uždegimas), stokos situacija (darbo paieškos, skurdas, badas), mirties vizija-sapno fragmentas Maskvoje, laukiant atvažiuojančios VČ. Būklė: gera. Minimi asmenys: Tadas Petkevičius, Adomas Varnas, Jurgis Baltrušaitis, [Prozorovienė], Jurgis Smolskis Smalstys, Stasys Matulaitis, Jadvyga Čiurlionytė, Levas Tolstojus. 1963 m. I (su voku) į LLTI BR perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. 1982 m. II į VUB RS perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. I saugojimo vieta: LLTI BR, F53–197; II saugojimo vieta: VUB RS, F153–1095. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
[→] 1.
1 Tavo atvirutė.
2 Išbėgau in parką.
3 Dieve mano, kodel taip liūdna!
4 Apsikniaubiau prie medžio, susiė-
5 miau galvą, apsiverkiau.
6 Būna, kad žmogus gyvena ir merdi,
7 ir gyvasties ir mirties nejunta amži-
8 nasties sapno prislėgstas, ir iš-
9 trikšta kur tai toli mažutė mažu-
10 lėlė kibirkštėlė, aš šešelis
11 liepsnelės pakila ir praslenka,
12 nepalytėjęs, neužgavęs, lengvu
13 dvelkimu neprisišlyjęs, ir atsiveria
14 dūšioj kažkokia opa, kažkokia
15 didelė didelė nepagyjama
16 opa… Ar nėra dušia toks daiktas,
17 kurį reikia slėpti kuogiliau-
18 sia, kuoslapčiausia, nuo liepsnų,
19 nuo kibirkščių, nuo pasaulio
20 ir ypač nuo šešėlių?..
21 Ar nėra dūšia toji mėlyna
22 paukštė, kurie nuo tolimo dvel-
23 kimo šešėlio numiršta?..
24 Ar nėra dūšia tasai šla-
25 mėsys, tasai tykus tykus šla-
26 mėsys, kuris nugirdė pušų
27 šakas, kuris išsupė klevų
28 pageltusius lapus, tasai
29 tykus rudens šlamėsys, kurs
30 per storas sienas, per tolimus
31 laukus girdis ir girdis ir
32 nemiršta…
33' Žiūrėk žalios šakos insisupė
34 ir linguoja, linguoja, vėjas
35' neša raudonus šlaman-
36 čius lapus, vis visas parkas
37 gyvas, ir viskas aplinkui,
38 stieba: ir žemė alsuoja ir
39 supas supas viename žemės
40 verpete… Lietus tylus, tylus
41 dvelkia, tylesnis negu mano
42 ašaros, letesnis, negu lapo
43 nukritusio skunda.
44 Blizga lietus nukritusiuos
45 geltonuos lapuos, blizga ir
46 virpa, ir ašaros sunkėja, renkas
47 ir blizga, ir krūtinėj girdis
48 kažkas alsuoja…
49 Pasilenkiu po beržu, nusviru-
50 siu nuliūdusiu… Garbinkim
51 rudenį, garbinkim neišbren-
52 damą nepabaigiamą, nemirštamą
53 didžią gėlą, ir vėjas rudenis
54 tesupa verpetus ir vėlei velei
55 tyli, ir geltona mūsų karūna,
56 ašarota ir liekna tebūna
57 mums mūsų išmalda…
58 Užsups mūdu vėjas, užliuliuos,
59 ir pro rudens dulkiantį
60' lietų, pro šneresį, šlamėsį,
61 pro skundą, aimaną gal išgirsime
62 vilionės balsą, gal išvysime
63 Palaiminimo Veidą ir Tylybės
64' valandoj prieš Pjovėją Šeimininką
[→] 2.
65 nutilsime…
66 Užsupkie vėjau, užliuliuokie,
67 tebūna Tavo galėj valia, ir tviskan-
68 čios ašaros raudančių lapų
69 ir ant mano krūtinės tebūna
70 tasai balsimas, kurį ramybės
71' valandą paduos mums Šeimi-
72 ninkas‑Pjovėjas, paskambins
73 varpų ir tars:
74' – Vakar buvote jus, šiandie gi
75' tiek vieni lapai, vieni labai
76 ir balsimas, o rytoj, ar jūs lau-
77 kiate rytojaus?..
78 Bučiuoja vėjas, ir šaltos jo
79 rankos, ir šaltos jo lūpos degina
80 kūna, degina veidą, ir pašiau-
81 šos eina per visą kūną, ir
82 skaudu taip skaudu krūtinėj…
83' Ir vėl aš pasilenkiu po ber-
84 žu, nusvirusiu, nuliūdusiu…
85 Ir vėl atsigręžiu in vėja… Tegu
86 būčiuoja, tegu šaldo ir džiaugiasi,
87 tegu skauda, tegu.
88 Žiūrėk supasi‑supasi
89 beržas, ir mano kūnas, ir mano
90 rankos ištiestos krinta ir
91' sviruoja, nepasiekę viršunės,
92 nepasiekę žemės, negavę
93 vietos prisišlieti ir sustoti…
94 Pasiklausyk, pasiklausyk
95 kaip vėjas rauda:
96 Ū-ū-ū-ū-ū!
97 Žiūrėk, žiūrėk, nuo visų šakų,
98 nuo visų viršūnių pasikėlę šešė-
99 liai, sucypė, suvizgėjo, susipynė
100 neišpynaman chaosan, susisukė
101' ir pradėjo plaukti…
102 Ū-ū-ū-ū-ū-ū!
103 Ar tu verkei taip balsiai, kad
104' aimana susimašytų
105 susilietų su lapų šlamėjimu,
106 su šakų užimu, su vėjo rauda?..
107' Aš stoviu ir pasilenkiu po
108 nuliūdusiu, nuliūdūsiu beržu…
'
109 Rėksiu, rodos rėksiu ir užrėksiu
110 visą skaudžią išsemiamą opą
111 ir aimaną… Ir vėjas arti ir toli
112 atsiliepia ir vaitoja, ir po kojų
113' lapuose ir ant krūtinės tviska
114 tylinčios ašaros…
115 Ir baugu daros savo balso,
116 aš nepažystu jo, kažkoks svetimas,
117 kažkoks tolimas, ir nutylu išsigan-
118 dęs, ir dar labiau susigraužęs,
119 ir dar labiau susigužęs. Žiūriu,
120 kaip tviska ašaroti lapai rasoje…
121 Klausykies, klausykies:
122 susilieję šešeliai vėlei išsiskirste
123 vėlei išsislapstė medžių šakose,
124 ir tiesia iš visų pusių sudžiu-
125 vusias rankas ir dreba, labiau
126' negu labai, labiau negu viršūnės:
127 Ū-ū-ū-ū-ū-ū!
– – – – – – – – – – –
[→] 3.
128 Ar atvažiuosi, ar atvažiuosi tu
129 in mane, in Maskvą?
130 Aš gyvenu tavo kambaryj, su Tadu [1],
131 bet jei tu atvažiuosi, tai mes
132 tavo kambarį tuoj paliuosuosim.
133 Pas mane gi dalykai nekokie.
134 Atsikel‑atsikėliau, jau kuri dieną išeinu
135 oran, tiktai labai silpna. Nervais
136 gyvenu, tai vaiksčioju. Bet šonas
137 dar skauda, patsai girdžiu, kai
138 alsuoju, kažkas kartais plerpia.
139 Ir galva dažnai sukasi aplink –
140 žemė po kojų alsuoja.
141 Norėjau laikyt kvotimus, bet laikymo
142 laikas praėjo begulint, nežinau,
143 kas dabar su universitetu.
144 Noriu gauti darbo kur, bet kolkas
145 dar negavau niekur. Varnas [2] išva-
146 žiavo Kaukazan, pernykščio darbo
147 nebebus [3], Baltrušaitis [4] dar neatva-
148 žiavęs. Noriu gauti pas Prozoro-
149 vienę lietuvių kalbos mokinti,
150 bet kolkas man siulo į mėnesį
151 30 rub., jei mokinti kas dieną.
152 Nežinau, gal pasiseks išsiderėti,
153 kad Komitetas mokėtų. O gal
154 ir nepasiseks, nes Komitetas
155 dabar naujas (Smolskis [5] pirm,
156 Matulaitis [6] sekret.). Gal prisieis
157 kur atsidurt milicijoja
158 kur panašiai.
159' Jadzę [7] mačiau porį
160 kartą: kartą begulint ji buvo
161 pas mane, o kitą kart aš buvau
162 pas ją nuvažiavęs. Ji sakė
163 radusi del tavęs vietą‑darbo,
164 už 6 val. 200 rub. į mėnesį. Darbas
165 esąs labai lengvas, galima
166' esą skaityti net. Kol tu
167 atvažiuosi žadėjo ji paimti
168 tą darbą. Bet aš tuomet taip
169 buvau pavargęs ir dūšioj taip
170 buvo negerai, kad aš daugiau
171 neisišnekėjau ir nepaslausiau.
172 O dabar aš esu basas, neturiu
173 kuo apsiauti, – lietus prilyjo,
174 tai ir nueiti in ją negaliu.
– – – – – – – – – – – –
175 Nepyk, kad aš tokiuo niekus
176 rašau, bet tai tokios biaurios
177 smulkmenos, o dar kai daugiausia
178' alkanas, labai erzina ir slegia.
– – – –
'
179 Nesenai sapnavau, kad aš turiu nu-
180 mirti 25 dieną šitą mėnesio,
181 o sianakt sapnavau, kad mane
182 Levas Tolstojus [8] vedė labai
183' anksčiais laiptais, kad mes
184 dvylinki ėjom susilinke.
185 Vedė žemyn. Invedė in kaž-
186 kokius tamsiu labirintus,
187 ir davė man didelę lazdą
188 sakydamas: turėjai lazdą
189 piemens, dabar nešiok elgetos.
190 Paskui per dar tamsesnius
191 labirintus invedė in augštą
192 bokštą, kuriame viršūnėj
193 ant Varpo tupėjo Pelėda.
194 Jis pasigrįžę in mane ir
195 tarė:
196' Prakeik šitą paukštį!
197 Aš nubudau.
– –
198 Tegu tau būna gerai.
199' Bolyt[is]
гор. Воронеж
Халютинская, 15
Вал. Чурлянис [*]
{143}
1 Tavo atvirutė. ] s l, in dex ang add cf 1.
22 kurie ] vid ex err fl -ie pro -i
33 insisupė ] s l ins su
35 šlaman- ] a ras šla
36 vis ] vid ex err om fl -as
60 šlamėsį ] cor š pro ill
64 Šeimininką ] cor Š pro min
65 nutilsime… ] s l, in dex ang add cf 2.
71 Šeimi- ] cor Š pro min
74 šiandie ] cor d pro g
75 lapai ] cor p pro b
75 labai ] vid ex err b pro p
83 po ] cor p pro b
91 viršunės ] cor ė pro ę
101 pradėjo ] cor j pro s
104 aimana ] cor a pro vid su
106 aimana ] p ras susipint
106 susima[i]šytų ] vid ex err om i
107 ir ] cor r pro š
108 nuliūdusiu, nuliūdusiu beržu… ] sub l ras ill phr
113 lapuose ] cor l pro vid š, cor p pro vid k
126 labiau ] cor b pro p
128 Ar atvažiuosi, ar atvažiuosi tu ] s l, in dex ang add cf 3.
134 atsikel[t] ] vid ex err om t
159 Jadzę ] cor fl -ę pro -ė; p ras sakė
160 kartą ] vid ex err flpro
166 Kol ] a ras Bet
171 nepaslausiau ] vid ex err p nepas om k
175 tokiuo ] vid ex err fl -iuo pro -iuo[s]
176 tokios ] vid ex err fl -ios pro -i[u]os
178 erzina ] cor e pro s
179 Nesenai sapnavau, kad aš turiu nu- ] s l ras phr Ryt vėlei eisiu pas Biržiškienę.
180 šitą ] vid ex errpro -o
181 sianakt ] vid ex err s pro š
183 anksčiau ] cor k pro s
183 kad ] cor ka pro ve
186 tamsiu ] vid ex err fl -iu pro -iu[s]
196 Prakeik ] p ras s
199 Bolyt[is] ] signat, rest
[1] Tadas Petkevičius (1893–1964) – teisininkas, 1916 m. baigęs tarptautinę teisę Maskvos universitete. Bendradarbiavo su BS Maskvoje, „Santaros“ laikraštyje.
[2] Adomas Varnas (1879–1979) – tapytojas, grafikas, 1917–1918 m. dėstė Voroneže.
[3] BS kalba apie darbą Stasio Šilingo ir Adomo Varno vadovaujamoje Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti „Lietuvos ūkio ir trobesių atitaisymo sekcijoje“.
[4] Jurgis Baltrušaitis (1873–1944) – poetas, eseistas, vertėjas, diplomatas, 1917 m. trumpai vadovavo Maskvos rašytojų organizacijai.
[5] Jurgis Smolskis Smalstys (1881–1919) – knygnešys, dramaturgas, prozininkas. 1917 m. dirbo Maskvoje.
[6] Stasys Matulaitis (1866–1956) – gydytojas, knygnešys, publicistas, spaudos darbuotojas, istorikas. Nuo 1917 m. gyveno Maskvoje. 1917 m. Rusijos lietuvių seimo Petrograde delegatas.
[7] Jadvyga Čiurlionytė (1898–1992) – etnomuzikologė, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Valerijos Čiurlionytės sesuo. 1915 m. rudenį su šeimos nariais, traukiantis nuo fronto, išvyko į Maskvą, kur įstojo į Maskvos filharmonijos draugijos aukštąją muzikos mokyklą (su bendru lavinimu), kur tuo metu mokėsi.
[8] Levas Tolstojus (1828–1910) – rusų rašytojas.
„Iš pat jaunystės jis [BS] buvo santūrus, nors ir nepriklausė Tolstojaus gerbėjams, sekėjams, bet buvo jo įtakoje, kaip ir dauguma tos kartos mūsų inteligentų“ (VS laiškas AlS, Čikaga, 1987-04-18).
[*] ~ rus =Voronežas / Chaliutinskaja, 15 / Val[erija] Čiurlionytė.