1916-05-31

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-05-31], [Maskva].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-05-31], [Maskva].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: F53–65
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Physical Description: BS laiškas VČ [Visą naktį nerimąstaudamas nu-]. Be pilnos datos ir vietos. Datuojant [1916-05-31] ir lokalizuojant [Maskva], remtasi turiniu, biografija (1916-05 gautas šaukimas į armiją), kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 13,6×21,3 cm gelsvos spalvos, peršviečiamo popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r išskaitomas vandenženklis ORIGINAL / LIGAT MILIS. 2 r–v matyti drakono su sparnais ir uodega atvaizdas. 1r–v, 2r–v yra po penkias vertikalias linijas (tarpai tarp linijų – 2,7 cm). Perlenktas per pusę. Popierius viršuje ir apačioje, vertikaliai lenkiant, įplyšęs. Pieštuku numeruota {94}. Prie laiško voko nėra. Temos: BS gauna VČ laišką, adresuotą JČ; praneša apie gautą šaukimą į armiją, dėl kurio negali išvykti iš Petrapilio, turi rengtis medicininei apžiūrai ir armijai; ramina VČ, kad situacija vis tiek išsispręs jiems palankiausiu būdu ir kad žiemą abu studijuos Maskvoje. Būklė: gera. Minimi asmenys: Jadvyga Čiurlionytė, Marija Grikinytė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–65. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{94}
1 Visą naktį nerimąstaudamas nu-
2 jaučiau, kad šiandie nuo tavęs ar laišką
3 gausiu, ar tu atvažiuosi. Ir draugijoj [1]
4' radau laišką rašytą Jadziai [2]. Atplėšiau: ‑
5 Dievuli, kaip norėjos, kaip laukiau
6 su tavimi pasimatyti! Kaip skubėjau
7 gyventi dienas ir valandas, kad tik
8 Tave pamatyti. Bet nelemta matyt…
9' Prisieina nulenkti galvą prieš
10 likimo ironiją. – Šaukia Sesut
11 mane kariaut. Dar medicinos
12 žiūrėjimo nebuvo. Užtat aš
13' negaliu atvažiuot pas
14 Tave. Atlikęs reikalus su
15 tą prakeiktą konferencija
16 turiu skubėti Petrapilin,
17 turiu rengties prie stojimo.
18 Tu Sesute nenusimink.
19 Aš esu daugiau, negu tikras
20 kad manęs nepaims, arba kad
21 aš kariaut neisiu, aš kitaip
22 neinsivaizdinu. O kai aš
23 taip manau – visados
24 būna tiesa mano
25 Aš turiu žiemą su tavim
26 būti ir galas. Sesute! Kaip
27' begaliniai norėjau
28 su tavim pasimatyt, taip begaliniai
29' aš bijojau tos valandos….
30' Aš dabar gyvenu kažkaip
31 visai beprotiškai dienas ir
32 naktis apsvaigęs išsiilgimu,
33 ir nežinau kaip bučiau
34 pergyvenęs naują issiski-
35' rimą, naujas žaizdas…. Kažkaip
36 nuolatos arba beprotiskai
37 beprasmiai juokiuos, arba
38 verkiu, ir nežinau
39 koks mano gyvenimas.
40 Atleisk man Sesutė, bet
41 mano dūšioj sveikos vietos
42 nėra, – vien žaizdos.
43 Ir tu nenusimink – aš
44 prižadu žiemą but su ta-
45 vimi – o ką prizadu –
46 aš moku tikėti ir
47' būt Savim[i]! Kiek
48 dabar Maskvoj busiu – neži-
49 nau. Surištas esu su tuo
50 bieso suvažiavimu. Gal išva-
51 žiuosiu greičiausia poryt 2
52 nes rodos 3 bus žerebijovka [3]!
53 O šiandie ir ryt susirinkimai
54 kuriuos jaučiuos nepaprastai
55 kvailai, ir vien tik kad
56 pasityčioti iš savęs turiu
57 juose dalyvauti. Žinai
58'turiu. Aš šiandie
59 suprantu tą žodį turiu.
60 O žiema turiu but
61 su tavimi sykiu
62 Jadzia išvažiavo
63 Kryman. Išleidžiau.
64 Ryt išleisime turbut
65 Marikę [4]. Nepik kad
66 aš atplėsiau tavo laiška,
67 aš žinojau, kad ir del
68 manęs ten yra lepta.
69 Jadžies adresas „Алушта,
70 до востр. [5]
71 Būk palaiminta
72 ir pasimelsk, pasimelsk
73 už manę. Ir nepyk
74 ant manęs. „Širdis
75 prašos sudušti“ –
76' Pasimelsk už mane
77 Pasimelsk.
78' Tavo Bolyt[i]s.
79' Buč[i]u[o]ju tave
80 Palaimink
81 mane
82' 31/[5]
1 Visą naktį nerimąstaudamas nu- ] s l, in sin ang cor cf {94} pro {113} al m graph
4 rašytą ] cor vid r pro cap
9 Prisieina ] cor n pro ill
13 atvažiuot ] cor pro atlikti reikalų
13 pas ] cor pro su
27 begaliniai ] a ras beprotiškai
29 aš ] p ras ir
30 dabar ] cor d pro t
47 Savim[i] ] ill, vid
58 šiandie ] cor š pro ž
68 l[i]epta ] vid ex err om i
76 Pasimelsk ] p m ins e
78 Bolyt[i]s ] ill, vid
79 Buč[i]u[o]ju ] ill, vid
81 31/[5] ] ill, vid
[1] Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti.
[2] Jadvyga Čiurlionytė.
[3] жеребьёвка ~ rus =burtų traukimas, burtų metimas.
[4] Marija Grikinytė.
[5] ~ rus =Alušta, iki pareikalavimo (pašte).