1916-05-24

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-24, [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-24, [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–34
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1916-05-24
Physical Description: BS laiškas VČ [Sesule! / Vakar ilgias valandas prasibąstęs po miestą]. 1916-05-24. Be vietos. Lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi turiniu ir kitais to laikotarpio laiškais. Rašyta 19,9×15,1 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. Kampai aplankstyti. Yra dėmėlių, prisilietus prie nenudžiūvusio rašalo, pirštų atspaudų. Pieštuku numeruota {93}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS pakili, giedra nuotaika, sulaukus gero VČ laiško su ypatingu siuntiniu – šilkinių mėlynų gėlių vainiku. Būklė: gera. Minimi asmenys: Sofija Čiurlionienė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–34. Mašinraštis (nuorašas): ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{93}
1 Sesule!
2 Vakar ilgias valandas prasibąstęs po miestą
3 vėlai gižęs, radau Tavo laišką. Kažkaip virpeti pra-
4' dėjau. Praplėšiu. Gėlės! Šilkinės, šilku austos, melin-
5 veidęs! Gėlės! Gėlės! Sesulė man gėliu, man vaini-
6 ką atsiuntė! Valio! Valio ir gėlės, ir vainikas ir
7 Manoji Sesulė! Užvakar buvau miške. Valkiojaus toli
8 toli, toli. Nežinau, nei kur aš buvau, nei kiek laiko, nei
9' in kurią pusę nuo saulės. Prisiskiniau vijuoklių, uoge-
10' nojų, paparčių, apsikaišiau visas – kuo aš ne Dio-
11' nisas! Cha‑cha‑cha! Juk pavasaris, gegužis, lakštin-
12 galė, jaunuma! Kodel aš turiu būt ir palinkęs, ir
13 nusviręs! Galvojau apie tave. Daugel, daugel.
14 Atsiguliau paparčiuose. Dangus melinas, pušys
15' apikerpėjusios mėlinos, tavo žvvilgsnys lyg mėlynė –
16 ir be pradžios, ir be dugno… Maniau, kad tu bū-
17' tum sykiu – aš viešpačių viešpatis bučiau.
18 O vakar nuo Tavęs gėlės ir toksai laiškas! Išbu-
19 čiau visus šilkelius tavo gėlelių, išbučiavau
20' visą laišką! Sesule! Sesutėle mano, aš nenoriu,
21 kad tau skaitant mano laišką būtų
22 skaudu, aš nenoriu! Aš noriu, kad tu
23 juktais, kad Daina kiekvieną žengsnį
24 tavo lydėtų! Kodel tu manai, kad aš
25 tau netikiu?.. Ar kad mažai tikiu tau?..
26 Sesule! Aš niekuomet, niekuomet
27 neabejojau apie Tave ir užtat mano ilgė-
28 jimos, mano išsiilgimas – gal tik giedrus
29' subatvakaris. „День грядущiй, день
30 субботнiй.“ [1] Ė, kad padainavus dabar
31 sykiu!
32 Nuvargęs esu, kaip paprastai
33 be galo, bet upas kažkodel geras
34 ir lengvas, tik kažko galva sunki
35 ir nieko galvot negaliu. Žinai, žinai,
36 ką. Aš atvažiuoju in Maskvą. In studentų
37' susirinkimas. Butų labai, labai gerai,
38 kad tu galėtum atvažiuoti irgi.
39 Ot būtų gerai! Jei tu negalėsi atvažiuot
40 in Maskva – gal aš galėčiau patekt
41 in Lipecką. Tik man daug keblumu kila
42 labai. Pirmučiausia daug laiko išeitų
43 važiavimui, o aš matai tarnauju, tat
44 nelabai patogu vilkti. Maskvoj gi galėčiau
45 kokį porį dienų ilgiau užtraukti. Vietoj
46 važinėjimo tąjį laiką galėtuva drauge
47 pabūti. Be to aš pasistengiau ir Komi-
48 tetas sutiko, kad aš darbą imčiau in namus
49 dirbti. Rokuojas aš galiu gyventi
50 kur noriu. Tat manau važiuot in
51 Finliandiją, in Teriokus. Ten yra
52 Marios. Kasdien maudiesios, kasdien
53 su jurą šnekėsiu, kasdien vilnis
54 kaposiu ir jų pasakų klausysiu –
55 ir kasnakt Sesulę sapnuosiu.
56 Mieste būti negalima – iki rude-
57 niui tikrai neišgyvenčiau
58 Keikiu aš Zoską [2], kodel ji važia-
59 vo ne in Gagrus, o in kokį tai bieso
60' Lipecką, nei iš šio, nei iš to galo. Juk
61 tai безобразiе [3]! O gal… gal Fin-
62 liandijon, in Teriokus sykiu
63 važiuosiva? Ten maudyties labai
64 gerai. Vilnis tokios putotos, melynos, juo-
65 dos, taip supasi‑vaikšto, o tu plauki,
66 kapoji jas ir juokies iš dangaus!
67 Gera Marėse! Gerai, kai žmogus nori
68 būt kaip marės! Ten iš koralų
69 iš bangų pasakų vainikus pintumėm!
70 Šiandie mano Dangus giedrus,
71' nė vieno juodo debėsio – minties,
72 nė vieno tamsių sparnų knežtelėjimo!
73 Sesule! Kodel tu verki? Kam? Jei aš
74 pasiilgstu tavęs, jei man skaudu toli
75 esant, tat kaip tiktai reiškia kad
76 aš jaučiu tave, kad aš tikiu ne tik
77' tau, bet ir in Tave, kad aš juntu Tavo
78 sielos skunda! Ilgas valandas man
79 beklaidžiojant skaudu daros, pašėlusiai
80 ilgu, bet aš juntu, kad esu ne vienas,
81 kad aš turiu Sesule, kad turiu Numy-
82 lėtą!.. Galop negi visados aš ir išgle-
83 bęs. Žinau, kad turiu viską pergyventi
84 Ir kas ten nebūtų, kažkokios bedugnės
85 po kojų nesivertų – nieko nebijau. Žengsiu
86 užu žengsnio! Tik noriu išmokt
87 būt ištikimu akimirksniui ir noriu
88 nemokėt skirt akimirksnio nuo
89 Amžinasties!
90 Laiminti Tavo aukurą! Bet juk
91 aš patsai noriu, aš patsai sten-
92' giuos sudegti jame! Tegu bus
93' palaimintas šventas [r]im[o]jamas
94 Tavo atnašų ir Tavo dieviškos
95 maldos tebūna visos išklausytos!
96 Naujiems aukurams ir naujos giesmes!..
97' Sesute! Tamsią naktį, verkiant
98 vėtrai aš girdėjau Tavo Balsa…
99 Aš apsvaigęs šiandie nuovargiu
100 ir gegužio dvelkimu, bet tu atleisk
101 man tai… Norėčiau nusiusti tau
102 gėliu daugel, daugel, bet ant nelai-
103 mės nei vieno žiedelio neturiu.
104 Užtat siunčiu kitokį vainikė-
105 lį – supintas maldeles – neatmesk jo!
106 Ačiu tau ir už laišką, ir už gėles,
107 ir už tai, kad tu tokia gera del
108' manęs! Buč[i]u[o]ju
109' Tavo Bolyt[i]s
110 24/V– 16
1 Sesule! ] a, in sin ang cor cf {93} pro ill al m graph, circ
3 g[r]ižęs ] vid ex err om r
4 šilku austos ] cor pro šilkines
9 Prisiskiniau ] cor sec s pro k
10 Dio- ] cor D pro min
11 lakštin- ] cor n pro ill
15 tavo ] cor fl -o pro -e
15žvilgsnys ] vid ex err rep v
17 viešpatis ] cor t pro vid c
19[Išbu]čia[va]u ] vid ex err om va
20 nenoriu ] cor sec n pro m
23 ju[o]ktais ] vid ex err om o
29 subatvakaris ] cor v pro k
37 susirinkimas ] cor pri s pro vid o
52 maudiesi[u]os ] vid ex err om sec u
57 neišgyvenčiau ] p vid ex err om interp
60 Lipecką ] cor L pro min
71 debėsio – ] p interp cor pro vid ,
77 in ] s l ins
92 sudegti ] cor g pro l
93[r]im[o]jamas ] ill, vid
97 verkiant ] p ras jai
108 Buč[i]u[o]ju ] ill, rest
109 Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
[1] ~ rus =„Diena artėjanti, diena šeštadienio.“
[2] Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė.
[3] безобразие ~ rus =niekšybė.