1916-05-23[po]

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-05-23], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-05-23], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: F53–71
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1916-05-23]
Physical Description: BS laiškas VČ [Vakar rašiau, rašiau ir nepabaigiau]. Be datos ir vietos. Datuojant [po 1916-05-23] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi turiniu ir 1916-05-23 laišku (minėtas Norvido vertimas). Rašyta 13,1×17,8 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. Dvilapių lenkimo vietoje yra įplyšimas. Pieštuku numeruota {106}. Prie laiško voko nėra. Temos: BS mintys apie idealius vertimus ir geriausius vertėjus, vertimų į lietuvių kalbą subtilumus, darbą su žodynais, filologijos pomėgį. Būklė: gera. Minimi asmenys: Cyprianas Kamilis Norvidas, Visarionas Grigorjevičius Belinskis, Konstantinas Balmontas, N. Polevoj, Jurgis Baltrušaitis, Valerijus Briusovas, Viačeslavas Ivanovas, Teodoras Narbutas, Tatjana Sruogienė, Sofija Čiurlionienė, Ignas Šeinius. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–71. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{106}
1' Vakar rašiau, rašiau ir nepabaigiau –
2 gal šiandie kaip norints baigsiu.
3 Labai apsidžiaugiau, kad tu verti Nor-
4 vidą [1]. Ką Bėlinskis [2] rašo apie verti-
5 mus aš neatsimenu, tik žinau, kad jis jų
6 negerbia. Tiesa, jis ir turi už ką negerbti.
7 Bet su Bėlinskiu sutikt visai negali.
8 „И рѣка, отразившая звѣздное Небо и вѣтви
9 плакучей ивы, не может быть Небом и
10 ивой, пребудет рѣкой убѣгающей, но
11 отраженiе Неба и звѣзд и вѣтвей не
12 имѣют ‑ ли также собственной чары, и
13 не радостно ли тѣм, кто не может ви-
14 дѣть Небо, увидать его в отраженнoм
15 Зеркалѣ.“ [3] Taip apie vertimus sako
16 Balmontas [4]. Jis teisės turi kur kas dau-
17 giau, negu Bėlinskis. Bet ir jis dar per-
18 mažai inkainoja vertimus. Idealis
19 vertimas – yra tveryba nei kiek ne
20' žemesnės vertės už savytąją. Gal dar
21 augštesnė. Čia be inkvepimo turi būt
22' kritikos jausmas. Laikuos Bėlinskio
23 geriausias vertikas buvo N. Polevoj [5],
24 bet jei žiūrėt dabarties akimis – tai
25 juk tik mizerija. Bet šiandie
26 jau turint vertėjus, kaip Baltru-
27 šaitis [6], Ivanovas [7], Briusovas [8], Balmontas,
28 apie idealį vertimą šneką leistina.
29 Ypač lietuvių kalbon. Žinai, kaip
30 dabar man prisiėjo susidurt arčiau
31 su lietuvių kalba – pasirodo, kad tai
32 neišpasakytai vaizdi ir turtinga. Aš
33 tik dabar tepradedu pajusti visą
34 grožę. Painiausias svetimos kalbos
35 vaizdas Lietuvių kalbon išverčia-
36' mas, tik reikia pajust jos dvasia
37 ir pasimokint. Ir aš esu be galo
38 patenkintas savo tarnyste [9]. Aš tiek
39 daug jau išmokau ir kiek dar iš-
40 moksiu! Kasdien aš su didesniu
41 iniršimu rausiuos po žodinus
42 ir rankioju deimantus. Tiek gra-
43 žės, tiek neapčiuopiamų supra-
44 timų, tiek vaizdų! Juk tai aš ati-
45 dengiau (žinoma del savęs tik, nes kiti
46 jau senai mato) naujus šaltinius,
47 naujus turtynus! Iš tikrųjų, aš
48 dabar jau filioliogiją pamėgau –
49 tai būtinas elementas, kad abelnai
50 žmogaus tverybą numanyti, ir ytin
51 poezija. Vaizdų, sąvokų, supratimų
52 santara, vieno reiškinio vystymos iš
53 kito viskas del manęs taip nauja ir
54 taip indomu, kad aš jau iki kaklo
55 paskendęs. Ir man dabar verst
56' lietuvių kalbon dešimtį kartų
57 lengviau, negu seniau buvo. Lie-
58 tuvių kalbon viskas išverčiama. Ir
59 todelei versk Narbutą [10] ir negalvok daug.
60 Dėlei atsilsėjimo mano – kolkas dar
61 nieko nežinia. Kol nebus galo su
62 ligonbūčiu – aš apsigyvent išvažiuot
63 niekur negaliu. Aš pats apie tai
64 galvoju, bet dabar nieko nepadarysi.
65 Yra dar keblesnių dalykų. Su broliene [11]
66 aš jau visas mėnuo nepažįstamas,
67 ir todelei atseina nekartą rytą ar
68 vakare papasninkaut truputi…
69' Bet tai mažmožiai… – Jei Zoską [12]
70 iš tikrųjų taip kalba ir galvoja, kaip
71 tu rašai, tai man liūdna daros, tik
72 ne todel, kad tai mane užgautų, o
73 todel, kad jos kaipo žmogaus, gaila… Bet
74 juk tai prastai sakant – безобразiе[13].
75 Ar verta apie tai kalbėt. Šeiniaus [14]
76 adresas toks: Sverige, Stockholm,
77 Dalagatan N o 44, I tr. Ignas Jurkunas.
78 Kam tau jo adreso prisireikė.
– – – – – –
79 Pas mane jau pusiaunaktis.
80' Praslinko ilgų lukėsių diena,
81 ir naktis atlankė tyli ir negailestinga…
82 Amžino sapno Sesulei… Amžino
83 džiaugimos ir žydejimo…
84 Pas mane ant stalo ir gi gėlės
85 ir aš jas ir eidamas gulti, ir
86 rytą kėlęs bučiuoju…
87 Ir dabar tuos laukinius
88 žiedelius išbučiavau – tegu
89 mano Sesulei buna lengva.
90 Labanaktis Sesutele.
91' Bolyt[i]s.
1 Vakar rašiau, rašiau ir nepabaigiau – ] s l cor cf {106} pro {125} al m graph
1 nepabaigiau ] cor b pro vid l, cor a pro vid ė
20 Gal ] cor G pro vid S
22 kritikos ] cor pro kritiškasai, ras š et fl -ai, cor o pro a
36 dvasia ] cor d pro s
69 Jei ] cor J pro K, cor e pro ą
80 lukėsių ] cor ų pro vid o
91 Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
[1] Cyprianas Kamilis Norvidas (1821–1883), lenkų rašytojas, dailininkas. Romantizmo atstovas.
[2] Visarionas Grigorjevičius Belinskis (1811–1848), rusų kritikas, garsėjęs tiesmukumu ir ryžtingumu.
[3] ~ rus = „Ir upė, atspindėjusi žvaigždėtą Dangų ir verkiančio gluosnio šakas, negali būti Dangum ir gluosniu, bus tik nubėganti upė, bet ar neturi savito kerinčio žavesio Dangaus ir žvaigždžių, ir šakų atspindys, ir ar nedžiugu tiems, kas negali matyti Dangaus, pamatyti jo atspindį veidrodyje“ (Константин Бальмонт, Зовы древности. Гимны, песни и замыслы древних).
[4] Konstantinas Balmontas (1867–1942), rusų poetas, eseistas, vertėjas.
[5] N. Polevoj – Puškino laikų žurnalistas ir kritikas.
[6] Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas, eseistas, vertėjas, diplomatas.
[7] Viačeslavas Ivanovas (1866–1949), rusų poetas simbolistas, literatūros kritikas, filosofas.
[8] Valerijus Briusovas (1873–1924), rusų poetas simbolistas, literatūros kritikas, vertėjas.
[9] Kalbama apie 1916 m. gegužės mėn. pradėtą darbą „Lietuvos ūkio ir trobesių atitaisymo sekcijoje“.
[10] Teodoras Narbutas (1784–1864), istorikas romantikas, tautosakos ir kultūros tyrinėtojas, archeologas, inžinierius architektas.
[11] Tatjana Sruogienė.
[12] Sofija Čiurlionienė.
[13] безобразие ~ rus =bjaurus dalykas.
[14] Ignas Šeinius (tikr. Ignas Jurkūnas) (1889–1959), lietuvių ir švedų rašytojas, Lietuvos diplomatas, spaudos darbuotojas. 1915 m. pasiųstas dirbti į Stokholmą Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti įgaliotiniu.