1916-05-23

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-23, [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-23, [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–32
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1916-05-23
Physical Description: BS laiškas VČ [Sesutelė! / Vakar grižęs vėlai-vėlai, tai yra šiandie]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi turiniu, kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 19,9×15,1 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. Pieštuku numeruota {92}. Atskiri laiško teksto fragmentai pabraukti pieštuku vingiuot ir paprasta linija nenustatyto asmens ranka. Yra rašalo dėmelių. Prie laiško voko nėra. Tema: BS, perskaičiusio VČ laišką, poleminės mintys apie žmogaus gyvenimą. Būklė: gera. Minimi asmenys: Sofija Čiurlionienė, Cyprianas Kamilis Norvidas. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–32. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{92}
1 Sesutelė!
2 Vakar grižęs vėlai‑vėlai, tai yra šiandie
3 anksti‑anksti namo (buvo paeilinis skandalinis
4 lietuv. draug. [1] susirinkimas – tat mat riogsojau ten)
5 radau tavo laišką. Skaičiau, skaičiau prie-
6' tamsoj dar prieš saulės tekėjimą. Beskai-
7 tant ir ji užtekėjo. Nieko nesupratau –
8 galva be galo skaudėjo. Padėjau pa-
9 galvėn, priglaudžiau, prispaudžiau…
10 Rytą pabudęs vėlei skaitau, skaitau
11 „Gyvenimas žmogaus turi būti ne vien
12 valanda, o amžius, žinoma jei tas gy-
13 venimas yra tikras, o ne žibutis kuris
14 nuo mažo vėjo gesta…“ Galvoju. Mintys
15 pinasi, raizgosi, akys temsta, niaukiasi.
16 Juodos bedugnės vaidenas… Žmogus
17 neprivalo laiko pažinti… Tik žmogaus
18 akluma isdalyjo laiko in valandas, minu-
19' tes ir sekundas. Tėra viena tik amži-
20 nastis. Bet ką padaryti, jei žmogus
21 in tąją amžinastį eina tik žengsnis
22 užu žengsnio, jei joje negali išsyk
23 visas pasinerti?.. Ką padaryti, jei Mir-
24 tinas žmogus negali išsyk pajusti
25 visą Amžinastį, o privalo slenkti per
26 akimirksnius. Tat ir nenoromis
27 ima rodyties, kad visas mūsų gyvenimas
28 yra tik akimirksnis, nes mes tik aki-
29 mirksnyje tegyvename…
30 Ir dar keisčiau ima rodyties, kad
31 jokios Amžinasties nėra, kadangi vienas
32 akimirksnis kitam griežtai priešingas,
33 o jei juos abudu sudėti – gale nieko nelieka.
34 Kokia gi gali būt amžinastis, jei galų gale –
35 Nieko! Koksai gi gyvenimas, jei jis amžinas-
36 čiai panašus: Nenoromis rodosi kar-
37 tais, kad tikrasai gyvenimas – tik aki-
38 mirksnis! Ir rodosi kartais, kad mes
39 visi klajojantys nenuoramos, kad mes
40 ištremtieji, vien tik žiburėliai, vien tik
41 atspindžiai spindulėlio gimusio kažkur
42 toli‑toli, Dieviškoj esybėj. Ir ką padaryti
43 jei galingiausieji žmonės gesta nuo mažo
44' vėjelio. Juk ką tai reiškia žmonių, minios
45' valia sulyginant su Visata, Visada, Amži-
46 nastim?.. Ar tai ne vėjo mažučio‑mažy-
47 čio dvelkimas?.. Mes tik sieliai mažu-
48 čiai‑mažutėliai plaukiame per bangas,
49 per verpetus… Keliasi rukas, supasi
50' miglos… Vėjužis pakils, susibuos
51 Marės, vilnis užlies… Sieliai bus toli‑toli…
52 Jeigu mes žiburėliai, nuo mažyčio vėjo
53 gestą, ne mūsų tai kaltė – tai tokiau
54 jau butybės prasmė… – – –
55 „O tik kova su gyvenimu – tai yr palikimas
56 mūsų sielos tokia, kokia prigimtis mums
57 ją davė“… Ar galima sakyti – kova
58 su gyvenimu? Ar tai nereiškia visiškai
59 numirti? Juk visa, ką aš pergyvenu, ką aš
60 iš pasaulio gaunu, ką jam atiduodu, visa,
61 kaip aš su pasauliu susiduriu – kat ir
62 yra mano gyvenimas. Kaip aš galiu kovo-
63 ti su tuo, kas mane sudaro kaipo asmenį,
64 kaipo žmogų?.. Ar tai nereiškia savo mirti
65 paskelbti?.. Ir nežinau, kas tai yra
66 prigimtis. Juk tai mes patys ar ne pati
67 prigimtis?.. Ir siela, jei ji yra dvasia – ji
68 yra tobūla ir nesikeičianti, tat ar galima
69 in ją turėti kokią nors intekmę?.. Juk
70 mūsų mintys, jausmai, vizijos‑godelės
71' tai yra tik sielos gimdyti?.. Ir kaip
72 siela savyje prieš save gali kilti?..
73 Ir nežinau, visai nežinau ar tai gyve-
74 nimas gali žmogų blaškyti, kaip mažą
75 dulkelę kur nori, ir kaip nori?..
76 Galvoju, galvoju – kažkas pinasi,
77 kažkas supasi… Juk tiesa – mes tik
78 žiburėlis ir akimirksnis?.. – Nepyk
79 Tu ant manęs… –
– – –
80 Aš tau in Voronežą rašiau ne tris
81 laiškus, bet daugiau, nežinau kiek, tik
82' ne mažiau šešių. Rašiau apie kvoti-
83 mus, apie užrubežį, apie savo
84' dabartinį gyvenimą. Užrubežin
85 manęs valdžia neleido. Tai gi dabar
86 šauks in karuomenę. Tikiuos, kad delei
87 sveikatos nepaims. Dabar tarnauju
88 Komiteto biure [2]. Dirbdamas 5 val.
89 gaunu 80 rub. Aš turbūt neužilgo
90 važiuosiu in Maskvą (įn susirinkimą)
91 tat gal nuvažiuosiu ir in Lipecką.
92 But labai labai gerai. Tik nežinau
93 kas padaryt, kad aš fiziškai labai
94 biauriai jaučiuos. Bet jei dabar
95 pasigydyt, tat rudeny in karą
96 tikrai paims. Tat nieko neišma-
97 nau. O gal ir man in Krymą
98 važiuoti? O tau pas Mares buti-
99 nai reikia nuvažiuoti. Butinai.
100 Kodel Zoska [3] in Kaukazą nevažiavo.
101 Вот ерунда! [4] Ačiū tau sesutėle
102 už laiškus. Man taip gerai, taip
103 gerai, kai nuo tavęs gaunu.
104 Rodos, kitu gyvenimu tada
105 gyvenu.
106' Buč[i]u[o]ju Balyt[i]s
107 23/V – 16
ֿ
108 ˹Kloniokis Zoskai. Tegu butinai išverčia
109 Norvidą [5] ir atsiunčia „Mergelė prie aukuro“ [6].
110 Ką tau kelyj paogė? Ar nieko nesuradai?˺
1 Sesutelė! ] s l, in sin ang cor cf {92} pro {111} al m graph
6 tekėjimą ] p ras vid (nie
19 viena ] p ras s
44 vėjelio ] cor j pro l
45 Visata ] cor V pro min
45 Visada ] cor V pro min
50 susi[ū]buos ] cor sec s pro vid u, vid ex err om ū, p ras jur
53 tokiau ] vid ex err fl-au pro - a
61 kat ] vid ex err k pro pri t
71 tai ] cor pro tik
82 Rašiau ] cor R pro min
84 dabartinį ] cor d pro ill
106 Buč[i]u[o]ju Balyt[i]s ] signat, ill, rest
110 pa[v]ogė ] vid ex err om v
108–110 ˹text˺ ] add p text
[1] 1916-05-23 „įvyko nepaprastas visuotinas Petrapilio Lietuvių Draugijos dėl karo nukentėjusiems šelpti susirinkimas, sušauktas, pareikalavus atsisakiusios toliau darbuotis revizijos komisijos. […] Susirinkimas tęsėsi iki antros val. nakties.“
(žr. [Mrks.], „Petrapilio Lietuvių Draugijos d. k. n. š. susirinkimas.“, in: Naujoji Lietuva, 1916-05-29, Nr. 22, p. 1–3).
[2] Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Technikų sekcija, pavadinta „Lietuvos ūkio ir trobesių atitaisymo sekcija“. Stasys Šilingas ir Adomas Varnas 1916 m. gegužę pakvietė BS įsijungti į sekcijos darbą. BS kartu su kalbininkais rengė technikos terminų žodyną.
[3] Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė.
[4] ~ rus =Tai niekai!
[5] Cyprianas Kamilis Norvidas (1821–1883), lenkų rašytojas, dailininkas. Romantizmo atstovas.
[6] Norvido „Eilės Švč. M. Marijai. Litanija“ („Do Najświętszej Panny Marii. Litania“).