1916-06-10

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-10], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-10], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (VUB RS)
Identifier: F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-10]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Gavau tavo laišką. Vaje, vaje! Kodel jis toks]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-10] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r adresas: Липецк (Тамб. губ.) / Базарная ул. / дом Жидкова / Mlle / Вал. Чурлянис. 1v ir 1r – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti trys juodos spalvos pašto antspaudai: ПЕТРОГРАДЪ / 10 6. 16 /, ПЕТРОГРАДЪ / 10 6. 16 /, ЛИПЕЦКЪ / 13 6 16 /. Pieštuku numeruota {N 57). Temos: BS, gavusio pernelyg savikritišką VČ laišką, reakcija. BS skatina VČ savyje matyti ne vien ydas, bet labiau pasitikėti savimi, būti tvirta ir drąsia. BS išreiškia pagarbą VČ kaip už jį dvasingesnei asmenybei. Minimi asmenys: Galkytė. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{N 57}
Липецк
Тамб. губ.
Базарная ул.
дом Жидкова
Mlle
Вал. Чурлянис [*]
ֿ
ПЕТРОГРАДЪ
10 6. 16
ПЕТРОГРАДЪ
10 6. 16
ЛИПЕЦКЪ
13 6 16
1 Gavau tavo laišką. Vaje, vaje! Kodel jis toks
2 baisus, kodel toks liudnas?.. Sesute, kam
3 tu taip galvoji. Aš tave taip gerbiu ir tu apie
4 save taip rašydama tik mane begaliniai už-
5 gauni. Kiekvienoj eilutėj vien ir tekartoji „aš
6 kvaila, aš biauri“… Pfui, kaip tau negėda iš tikrųjų
7 taip manyti! Turi man prižadėt, kad niekuo-
8 met, niekuomet taip nemanysi! Jei tu taip
9 galvosi, aš išradinėsiu galimus ir negalimus
10 dalykus, tai kas beliks galop? Kaip tada
11' ištikrųjų [be]gyvent. Aš tikras esu pavyzdžiui,
12 kad dvasiniai tu už mane kurkas augsčiau
13 stovi. Bet kam nuolatos galvot apie savo
14 ydas. Taip gyvent negalima. Kam slankiot
15 po žemę, kad mes galim augštai, augštai
16 skrajot! Kam tenkinties apuokas, jei mes
17 galim, kad sakalai prie mūsų kojų
18 lenktusi! „Broluži nemylėk tu manęs ir
19 atsisuk nuo manęs nes nebus tai žmogus“ –
20 Sesute! Tik pagalvok ką tu sakai! Ar tai
21 gerai? Kas gi tau pasidarė, Sesut, kas gi
22 tave taip slegia, taip kankina, kad to-
23 kios mintys tau vaidenas?.. Kodel tau
24 taip negerai?.. Kodel Tau taip baisu?...
25 Sesute! Ką gi padarysi, kad taip žiauriai
26 elgiasi su žmogumi pasaulis, bet ar gali-
27 ma del to prieš jį galvą lenkti. Skaudu
28 buna žmogui, beprotiškai, nežmoniškai,
29 bet tasai skausmas, tasai milžiniškasai
30 ilgėjimos turi gimdyti ir milžiniškas
31 jėgas, milžinišką valią! Dabar va pa-
32 vyzdžiui su mano kareivija. Kova del mu-
33 dvejų buvybės. Kova kaip nelygi, kaip
34 nenuosekli, bet aš nenoriu jos pralaimėti
35 ir ant savo pastatysiu –
36 nepralaimėsiu. Kaip tai galima apsi-
37 list. Savyje žmogui be galo buna sunku,
38 bet santikiuose su aplenkybėmis jis turi
39 būt plienas ir galas! Supranti sesut – turi
40 būt plienas! Sesute! Juk tu man priža-
41' dėjai siusti viską, ką tik ne-
42 parašysi, tat kodel savo prižadėjimo
43 nepildai?.. Jei pildytai – man kur kas,
44 kurkas lengviau būtų grumties ir skal-
45 dyt visa, kas trupa. – Žinai, prisirinkau
46 drąsos. Turėsiu ištraukt du dančiu. Skauda
47 biaurybės. Paskui turiu padaryt labai ne-
48 malonu vizitą – vizitą pas Gruodytę [1]. Mane
49 in ligonbutį paguldys už poros sąvaičių.
50 Ligonbutį irgi gal tiek gulėt prisieis. Ra-
51 šyk viską senuoju adresu. Žiūrėk sesut,
52' buk žmogus ir sesutė. Supranti?.. Bolyt[is]
_____________________________________
11 [be]gyvent ] ill, vid be
16 apuoka[i]s ] vid ex err om i
36 tai[p] ] vid ex err om p
36–37 apsil[e]ist ] vid ex err om e
41 siusti ] a ras rašyti
52 Bolyt[is] ] signat, ill, rest
[1] Galkytė. BS netiksliai įvardija pavardę. Ją patikslina [po 1916-06-10] rašytame laiške.
[*] ~ rus ir pranc [M[ademoise]lle] =Lipeckas / Tamb[ovo] gub[ernija] / Bazarnaja g[atvė] / Židkovo namas / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.