1916-06-10[po]

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-06-10], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-06-10], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–77
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1916-06-10]
Physical Description: BS laiškas VČ [Dvi atviruti… Drebančia, virpančia] su eilėraščiu „[Taip platus dangus žaliasai]“. Be datos ir vietos. Datuojant [po 1916-06-10] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi [1916-06-10] laišku (planuotas vizitas pas gydytoją Galkytę). Rašyta 15,1×19,9 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). 2r–v yra juodų dėmelių ir pirštų atspaudų, prisilietus prie nenudžiūvusio rašalo. Perlenkta pusiau. Pieštuku numeruota {97}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS melda už sergančią VČ. Būklė: gera. Minimi asmenys: [gydytoja] Galkytė, Sofija Čiurlionienė, Danutė Čiurlionytė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–77. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{97}
1 Dvi atviruti… Drebančia, virpančia
2 ranka rašyti… Serga sesute, serga mano
3 geroji, mano grakščioji sesutėlė… Ka gi tau
4 padaryti, kad nors kiek tau padėti, tau
5 klejones kad palengvint?.. Ką gi tau pa-
6 daryt, kad tavo išsiilgusios akys prigytų
7' ir veidai rasoti pražydėtų, kaip seniau,
8 kaip seniau, kaip židėjo, kaip bangavos,
9 kai lidėjom akimirksnius žvilgsnio
10 palaima‑daina… – Tikus vakaras
11 netoli – greitai saulė trikš žemčiugais –
12 aš maldelę vakarinę, tokią tikią,
13 tokią grakščią – už sesutę sukalbėsių,
14 už sesutę paverksiu… Atsidus lai-
15' sviau krutinė, atsibus sugludę
16 godos, ir audringos, ir ramutės – aš ir
17 vėl tas pats klajūnas – su vainikais
18 ir daina… Aš ir vėl kaip lengvas
19 vėjas, ir apsvaigęs, ir pražidęs –
20 rodos, sapnas su manim… Už sesutę
21 karštą maldą, už sesutę visą dū-
22' šią – ir godones, ir šventoves, ir
23 altorius su aukoms…
24 Aš žinau, kaip vėjas skundžias,
25' kurčią naktį, rudeneninę,
26 aš žinau, kaip dūšią verkia, kai
27 nuskriaudžia ją praeiviai, aš pažįstu
28 tąjį veidą, kur savy marias nešioja –
29 savo sesę aš žinau… Už vakarę maldą
30 mano, už tą tikią sielos skunda joj
31 pakils vilnìs lig saulės – dūšią
32 krikštolais nušvies… Melskies
33' dūšia, melskies gailiai – tau dalis
34 klupot po dalgim, visa naktį laukt
35 išauštant ir numirti pazaruos…
36' Melskies dūšia… Melskies gailiai…
37 Už sesule, už tą grakščią, kur
38' užugdė Tau darželį, kur nupi-
39 nė tau vainiką, kur išmokė
40 gerti saulę, gerti vėjo verpetus…
41 Melskies dušia… melskies gailiai…
– – – – – –
42 Sesulė mano serga, vargdienėlė
43 mano serga… Ką gi aš jai padarysiu…
44 Kaip jai skausmą aš palengvįsiu?…
45 Dar maldelę… Dar grakštęsnę…
46 Dar lengvesnio sapno lauksiu…
47 Ko gi laukia ta Sesule, kur taip
48 rymo kiaurą naktį, prie to lango,
49 prie mažyčio?.. Juk saulužė nusilei-
50' do, juk mėnulis patekėjo ir tos žvaigždės
51 išskaidrino žalią dangų spinduliais…
52 Pasigert žalioms akimis, užliuliuot
53 krutinėj žaizdas – daugel valios
54 tam žvilgsnyje, o dainoje daug
55 ugnies… Nors šiaurys bujoja
56 laisvas, nors bedugnės varžo žengsnius –
57 dušia džiaugias balandžiù!..
58' Taip platus dangus žaliasai,
59 Taip didžiai galvà pakilo,
60' O akyse tiek jėgos!..
– – – – – –
61 Pasimelst už sesę mielą…
62' Už kaurus, kur pinė mintys,
63' Kai pasilgo dušia girios,
64 Už takus saulėtus godų,
65 Už ilgėjimos tą skaistų,
66' Kur pagimdė aukso lyrą
67 ir išmokė giesmės dėti,
68 Už tą sesę, už sesulę
69 Kur prie aukuro pirmoji
70 Graksčia maldą sukalbėjo –
71 Dušia, dušia pasimelsk! [1]
72 Ar jau geriau tau kiek? Ar atslugo
73 kibirkštėlė tavo skausmo?..
– – – – –
74 Aš gyvenu… nežinau. Aš turbūt
75 tik dainuoju. Apie „karuomenę“ negalvoju,
76 tai yra stengiuos negalvot, nes kai atsimenu –
77 taip negerai daros, galva tuojaus skauda,
78 norisi verkti, norisi skųsties… Krūtinėj
79 kažkas tokio dedas… Bet aš stengiuos
80 negalvoti, užmiršti, užrėkti, arba taip
81 nuvargti, kad nieko nebegalėčiau
82' galvoti. Vakar buvau pas Galkytę
83' (daktarą) Ji apžiūrėjo mane. Sakė, kad
84' gal paliuosuos. Mat pas mane yra
85' biesas žino kokių simptomų. Pavyzdžių
86' sveikam žmogui ingrusk
87 šaukštą toliau in gerklę – tuojaus nori
88 vemt, o man ką nori ir kiek nori
89 grusk – nieko. Ерунда [2].
90 Nusipirkau (tik – dabar) maudymos
91 kostiumą ir kai pasitaikys pro-
92 ga – truksiu in mares maudyties.
93 Tu žiūrėk kad neliūdėtum. Ir žiūrėk
94 tuojau man pagyk. Ar gi galima
95 sirgti, kai saulė šviečia. Aš už tave
96 taip tikiai tikiai graksčiai pasimelsiu.
97' Bučiuoju tave Sesutėle.
98 Gero tau gero ir lengų sapnų
99' Bučiuo[k] Zosę [3] ir Danut[ę] [4]
100 Bolytis
1 Dvi atviruti… Drebančia, virpančia ] s l, in sin ang cor cf {97} pro {116} al m graph
7 rasoti ] a ras is, vid ex err interp .
15 sugludę ] p ras mintis
22 godones ] cor e pro ė
22 šventoves ] cor e pro ė
25 rudeninę, ] p ras
33 melskies ] cor l pro s
36 Melskies ] cor l pro s, cor s pro l
38 kur ] p ras p
50žvaigždės ] cor g pro ž
58 dangus ] p cor žaliasai pro ties galva
60 akyse ] a ras vid ž
62 pinė ] cor p pro m, cor ė pro vid t
63 girios ] cor o pro ų
66 aukso ] cor fl -o pro ą
82 Galkytę ] cor G pro min
83 mane ] cor fl -e pro ė
84 pas ] cor p pro s
85 simptomų ] cor m pro p
86 žmogui ] p ras kiek nori
92 tr[a]uksiu ] vid ex err om a
97 tave ] p ras s
98 leng[v]ų ] vid ex err om v
99 Bučiuo[k] ] vid ex err om k
99 Danut[ę] ] vid ex err om fl
[1] Eilėraščio be pavadinimo „[Taip platus dangus žaliasai]“, neįėjusio į rinkinius, pirminis variantas, taisytas BS ranka juodu rašalu. Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 231. Plačiau apie eilėraštį žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 790.
[2] ~ rus =Menkniekis.
[3] Sofija Čiurlionienė.
[4] Danutė Čiurlionytė.