1916-05-21_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-21, [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-21, [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–86
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-05-21]
Physical Description: BS laiškas VČ [Pas mane dabar name didė]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-05-21] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi turiniu, [po 1916-05-17] rašytu laišku (kalbėta apie remontą brolio namuose). Rašyta 22,0×28,0 cm gelsvos spalvos firminiame blanke [Lietuvos Ukio ir trobesių atitaisymo Sekcija prie Centralinio Lietuvių Draugijos Komiteto. 1916 m. Petrapilis. Baskovo sker. n. 32, b. 6.] (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta pusiau. 1r dešiniajame ir kairiajame kraštuose yra įplyšimų. 1v yra rudų dėmių nuo pirštų atspaudų. Pieštuku numeruota {82. Prie laiško voko nėra. Temos: BS rašo apie remontą brolio Adolfo namuose, kelionės pas Stasį Šilingą į Suomiją planus. Būklė: gera. Minimi asmenys: Stasys Šilingas. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–86. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{82}
1' Pas mane dabar name didė
2 betvarkė, piškina, beldžia,
3 tat grižau in biurą nors kelius
4 žodžius tau parašyt.
5 Šiandie subatvakaris, rytoj šventė.
6 Šiandie ir vakar buvau truputi užim-
7 tas – perrašinėjau eiles ir vertimus [1].
8 Rytoj mat noriu važiuot in Suomiją, in
9 Teriokus, pas Šilingą [2], tat noriu nuvešti.
10' Kažkaip insitraukiau in nuolatinį gal-
11 vojimą ir knygas ir visai buvau užmiršęs,
12 kad pas mares senai bebuvau. Ir dabar,
13' kai prisiminiau, kad rytoj važiuoju
14 in Marias – iškarto kažkaip lengviau
15 atsikvėpiau. Bus gerai. Ir miškas. Ir apie
16 mišką visa sąvaitė visai buvau užsimiršęs.
17 Aš turbūt užsimiršiu kada nors, kad ir
18 pasaulyj gyvenu. Ir tau šią sąvaitę taip
19' mažai rašiau. Ir nežinau, kur
20 ir laikas dingo. Žinai, iš manęs kaikada gali
21 būti kaikada darbininkas žmogus. Net juokas
22 ima. Užtat, kai valkioties pradedu,
23 tai kojų nesigailiu. Na, nieko.
24 Ką rytoj iš Marių sužinosiu, ką jas man
25 paporys – tau viską parašysiu, viską atpasa-
26' kosiu: ir daineles, ir maldeles ir pasakas. Ir nuo
27 tavęs kažkodel jau kelinta diena, kaip nėra laišku-
28 čio (Kažkodel dabar rodos, parėjęs namo rasiu…)
29' Kol Saulė dar šviečia – aš vis busiu linksmas ir
30 dainuosiu. Miegu dabar ant balkono. Naktys
31 jau nebe baltos, ilgesnės. Ir žvaigždžių kad daug!
32 Žiūriu in jas išpletęs akys ir pasinėręs
33 jose. Ir kakių godų dūšia nepripina ir vizi-
34 jų nepriaudžia! Žinai, gerai taip vakare su
35' žvilgėsiu žvaigždėse užmigti, rytą anksti, anksti
36' pabusti ir žydrų mėlynumą regėti, ir naktį…
37 naktį Sesulę Lengvasparnę tesapnuoti! Kitoj
38 pusėj gatvikės – sodas, medžiai. Ir paukščiai
39 auštant visados man lopšinė supa… Matai
40 kaip man gerai! Turbūt neblogiau, kaip tau
41 po laukus gėlynus irinėties! O rytoj ir
42 man bus kaip tau. Dar geriau. Būsiu prie
43 Marių, būsiu Marėse ir už Tavo
44 Džiūgėsį vilnis pakaposiu [3]!
45' Matai, Sesutele, aš neliūdžiu, už tat noriu,
46 už tat visa dūšia noriu, kad ir tujen
47 dainuotum. Dainuok ir galas! Širdžiai
48 bus lengviau! Ir silvartą negriauš! Ir
49 visas žaizdas užmirši! O vakare, nakty
50 12 valandą pažiūrėk in Sėtyną – ir žinosi,
51 kaip aš tave kas vakarą lankau.
52 Bučiuoju tave, Sesutėle, labai, labai.
53' Sapnuok lengvus lengvus sapnus, ir dienos
54' tavo tegu būna lengvos kaip sapnas, o Mirksnys
55 Džiūgėsio Amžinastim stojas.
56' Buč[i]uoju, bučiuoju
57 Tavo mažasai
58 Bolytis
1 Pas mane dabar name didė ] s l, in sin ang cor cf {82} pro {101} al m graph
1 dabar ] p ins s l name
10 insitraukiau ] cor n pro m
13 prisiminiau ] cor ter i pro ė
19 mažai ] p ras galiu et pa
21 darbininkas ] a vid ex err rep kaikada
26 daineles ] cor n pro l
29 Saulė ] ins u
35 rytą ] cor fl -ą pro -e
36 regėti ] cor e pro pri ė
36 naktį ] cor fl -į pro -y
45 Sesutele ] cor fl -e pro
53 dienos ] cor d pro g
54 tegu ] cor t pro vid s
56 Buč[i]uoju ] ill, rest
[1] Kalbama apie rusų poetų simbolistų – Aleksandro Bloko, Konstantino Balmonto, Valerijaus Briusovo – eilėraščių vertimus, susijusius su Stasio Šilingo rengtu „Pirmuoju baru“.
[2] Stasys Šilingas.
[3] BS džiaugiasi VČ išlaikytu egzaminu.