1916-05-18

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-18, [iš Petrapilio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-18, [iš Petrapilio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–59
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1916-05-18
Physical Description: BS laiškas VČ [Kaip gerai, kaip gerai, kad]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Petrapilio – į Voronežą], remtasi turiniu, kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 15,1×19,9 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) pieštuku. Perlenkta pusiau. 1r ryškios juosvos dėmės, spėtina, nuo buvusios priglaustos kalkės. Pieštuku numeruota {91}. Prie laiško nėra voko. Temos: BS džiaugiasi, sulaukęs VČ laiško, dėkoja už jį. Praneša, kad pradėjo dirbti Komitete – rinkti technikos terminus žodynui. Apgailestauja negavęs universiteto leidimo vykti į užsienį dėl numatytos karinės tarnybos. Būklė: vidutiniška, blunka. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–59. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{91}
1 Kaip gerai, kaip gerai, kad
2 gavau nuo tavęs tokį laišką –
3 Ir vėlei aš jaunas, ir vėlei dai-
4 nuoju, ir vėlei su gėlėmis!
5 Tokiu nepaprastai gražių laiškų
6 aš ir sapnuot niekuomet nesapna-
7 vau… Tik pykstu ant tavęs
8 truputi, kam prižadėjimo
9 nepildai, kam viso, ką parašei
10 neatsiunti! Juk tu supra-
11 timo neturi, kokia pas
12 mane šventė, kai nuo Tavęs
13 laišką gaunu. Nieko, nieko
14 nebuvo, ne vienas balsas
15 širdies nelietė, ne viena
16 skunda sielon neatplaukė –
17' ir šit va pasklido
18 Sesulės toks bedugnis, toks
19 amžinas balsas!
20' Begalo norisi ir tau
21 parašyti daug daug – bet
22 fiziškai negaliu – pas mus
23 baldo kambarį, lipdo, triuksmą
24 kelia – didelis remontas,
25 taip kad nėra kertelės
26 kur prisiglausti. Šit
27 dabar atėjau in „Aušr“ red.
28 posėdį, per anksti, tat
29 gavęs valandikę ir siun-
30 čiu tau išsiilgusį žvilgėsį…
31 Nežinau, kaip dėkoti tau
32 už laišką. Juk tai aš atgi-
33' miau, aš vėlei žmogumi
34 pasijutau, aš vėlei
35' dainą ir pasaką juntu!
36 Gera tu Sesute, gera, be galo,
37 be galo gera, gera….
38 Šiandie aš jau pasto-
39' jau in Komitetą tarnauti [1].
40 Dirbsiu 5 val. rinksiu žo-
41 džius – lietuvių termina-
42 logijai. Gausiu 80 rub.
43 Taip kad piningų man
44 bus pilnai. Šiandie galu-
45 tinai gavau atsaką iš uni-
46 versiteto, kad apie už-
47 rubežį ir svajot nėr ko.
48 Pradėsiu rūpinties apie
49 kėlimos in Maskvą
50 žiemai. Gerai, kad kvoti-
51 mą išlaikiau. Iš Petrapi-
52 lio gydyties važiuot
53' ir gi niekur negaliu – pasi-
54 taisysiu, tuoj kariaut pa-
55 ims, o kariaut aš neturiu
56 jokio noro.
57 Viskas bus gerai, jei tik
58 tu tokiuos laiškus rašy-
59 si, kaip šisai, kur šiandie
60 gavau. Knygų tau dabar ne-
61 siusiu – kai nuvyksi Kau-
62 kazan – tai tada, o tai ko gero –
63 gali dar nesuspėti.
64 Nupirkau ir dar vieną,
65 tik nesakysiu kokią –
66' bijau tik kad tu nebutum
67 jos skaičiusi. Kuogrei-
68 čiausi atrašyk savo
69 adresą nuo Kaukazo. Dabar
70 in Voronežą tau daugiau
71 laiškų nebesiųsiu – vis-
72 tiek nesuspės jau.
73 Sudieu. Žydėk ir žaliuok
74' Tav[o]Boly[tis]
75 18/V – 16
1 Kaip gerai, kaip gerai, kad ] s l, in sin ang cor cf {91} pro {110} al m graph
17 pasklido ] a ras yra
20 norisi ] cor s pro vid t
33 aš ] cor pro gi
35 dainą ] cor fl -ą pro -as
39 Komitetą ] cor fl -ą pro -o
53 pasi- ] cor s pro g
66 nebutum ] cor n pro b
74 Tav[o]Boly[tis] ] signat, ill, rest
[1] Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti „Lietuvos ūkio ir trobesių atitaisymo sekcija“, kur BS rinko žodžius terminų žodynui.