1916-05-18[iki]_1

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-05-18], [iš Petrapilio – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-05-18], [iš Petrapilio – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–75
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1916-05-18]
Physical Description: BS laiškas VČ [Žinai ką, sesutel… Aš vieno dalyko ir noriu]. Be datos ir vietos. Datuojama [iki 1916-05-18] ir lokalizuojama [iš Petrogrado – į Maskvą], remiantis turiniu, po 1916-05-18 rašytais laiškais. Rašyta 13,1×17,7 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus lape (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. Pieštuku numeruota {101.}. 1r kairysis kraštas nelygus, plėšta. Prie laiško voko nėra. Tema: BS prašo VČ leisti almanache „Pirmasai baras“ paskelbti meniškų jos asmeninių laiškų, adresuotų BS, fragmentų. Būklė: gera. Minimi asmenys: Marija Mašiotaitė-Urbšienė, Marija Grikinytė, Danutė Čiurlionytė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–75. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{101.}
1 Žinai ką, sesutel… Aš vieno dalyko ir noriu
2 prašyt ir bijau, matai, kad tu neužsigautum…
3 Bet kad pas mane noras yra – taigi aš turiu
4 jį išreikšti, ar ne tiesa? Taigi, matai,
5 Tavo laiškuose būna nepaprastai gra-
6 žios vietos. Ką, jei aš atskiras vietas pa-
7 rinkęs duočiau in Barą, kaipo atskirus
8 lirikos dalykėlius? [1] Ar nepavėlytum tu
9 man tai padaryti?.. Ir iš mano pusės ar
10 nebus tai šventvagystė?.. Aš taip gra-
11 žiai perrašyčiau, ir kolei tu norėsi, to-
12 lei nežinos kieno širdies tie dalykai austi.
13 Ar sutinki?.. Tik tu ant manęs nepik už tai.
14 Nekurie dalykai yra tokie gražūs, kad aš
15 nedrįstu jų užslėpti, kad man taip norisi
16 pasidalyti su mano broliais ir seseri-
17' mis, su mano artimais ir priešininkais…
18 Paskui, kokia gi Mašiotaitė [2] žada pas
19 jus apsigyventi?.. Ar toji kur su akyniais
20 ir šuniuku?.. Jei toji tai parašyk, kas ji
21 per žmogus ir delko ji Maskvoj per susi-
22 sirinkimą taip keistai in mane žiūrėjo.
23 Žinai, su Maniuku [3], dabar keblu truputi.
24 Seniau, atvažiavęs iš Maskvos, kaip tu sa-
25 kei buvau nuėjęs kelius syk, pasisiulau
26 mokytojauti, padarėm kelias lekcijas,
27 bet va dabar jau pusantro mėnesio ne-
28 bebuvau nuėjęs, ir kažkaip jokio noro
29 neturiu eiti.
30 Kad žinai dvasiniai nieko ji neduoda
31 ir nieko neimponuoja – jaučiuos kažkokio
32 pamokslininko rolėje – o kvailesnis
33 padėjimas būt ar begali?.. Tat neišmanau
34 ar čia eit dar pas ją, ar ne. Kaip tau
35 matos? – Žiūrėk, Danutė [4] labai geras
36 sutverimas. Rodos mudu jau su ja
37 seni‑seni kumbratai – bundžiai.
38' Matai, kai Tu, sesut rašai laiškus sau-
39 lėtus ir jaunus – man gerai, ir
40 aš vėlei jaučiuos tvirtu. Man visai
41 nedaug tereikia
– – – – –
42 Berašant laišką pasikėlė perku-
43 nija. Žaibuoja. Griaustinis trankos.
44' Pravėriau langą. Visą krutinę alsuoju.
45 Tokia pasauliui dovana gausi ir
46 Taip lengva krutinėj. Kokia išlaisva!
47 [Ko]kie ugnies žalčiai padanges drasko!
48 Noriu viską sugerti ir kad visa vėtra
49 būtų tik manyje! Kaip gerai, kai ugnys
50 kiekvieną žygį lydi!.. Parašyk sesut,
51 ar didelė vėtra buvo kai tu man laišką
52 rašei. Juk rašei, kad žaibuoja, griaustinis.
53 Pasakyk man pasaką.
54 Ačiu Tau ir Dainutei už vainikus ir dai-
55 neles. Gal ir aš jums kaiką nupinsiu.
56 Tegu mano sesulei buna dienos ilgos ir valan-
57 dos trumpos ir mirksniai, kaip amžiai!
58' Tavo Bolyt[i]s
ֿ
59 ˹Kada mano varduvės? Iš kur tu sužinojai!˺
1 Žinai ką, sesutel… Aš vieno dalyko ir noriu ] s l, in sin ang cor cf {101.} pro {120} al m graph
17 su ] a del ill
25 pasisiul[i]au ] vid ex err fl -au pro -iau
44 langą cor l pro vid s
47[Ko]kie ] ill
54 Dainutei ] vid ex err Dai pro Dan
58 Bolyt[i]s ] ill, rest
59 ˹text˺ ] in sin mg add phr, vert
[1] Rengta medžiaga almanacho „Pirmasis baras“ antrajai knygai, kuri neišėjo. VČ nesutiko spausdinti laiškų, adresuotų BS, fragmentų.
[2] Marija Mašiotaitė-Urbšienė (1895–1959), kultūros istorikė, bibliografė. Prano Mašioto duktė, Juozo Urbšio žmona. 1916 m. baigė Aukštuosius moterų kursus Maskvoje.
[3] Marija Grikinytė.
[4] Danutė Čiurlionytė.