1916-05-17

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-17, [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-17, [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–172
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1916-05-17
Physical Description: BS laiškas VČ [Nežinau ar džiaugties, ar dar]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Petrogrado – į Maskvą], remtasi turiniu, kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 19,9×15,1 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. Pieštuku numeruota {90}. Prie laiško voko nėra. Temos: BS nuotaikos, išlaikius egzaminą, fizinė savijauta, gegužinių pamaldų refleksijos. Būklė: vidutiniška, 2v priglausta prie kalkės ar pieštuku rašytų lapų, apsitrynusi, fonas tamsesnis, nei kitų lapų. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–172. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{90}
1 Nežinau ar džiaugties, ar dar
2 labiau nusiminti. Kvotimą išlai-
3 kiau, šiandie, išlaikiau puikiai.
4 ir sužinojau, kad užrubežį per-
5 žegnoti turiu – pasporto
6 neduoda. Trauk jį velniai –
7 apsieisiu ir be jo. Užtat
8 rudeny jau galėsiu kelties
9 in Maskvą, užtat, užtat
10 galėsime kartu būti.
11 Jaučiuos šiandie kažkaip
12 nepaprastai. Iš vienos pusės
13 kažko silpna labai (kraujas iš
14 nosies labai bėga) iš kitos pusies
15 labai dirksniai (nervai) intempti.
16 Kvotimą laikiau visai ramiai,
17 bet vistik kažkaip pajėgos
18 intemptos, intemptos…
19 Per nakt nemiegojau matai.
20 Vakar vakare buvau bažnyčioj,
21 gegužinės pamaldos buvo…
22 Vargonai užė, užė, kaip miškas,
23 kaip miško pasakos, kaip pava-
24 sario vėjaus dvelkimas… Kaip
25' tada, kai paskutinį syk klajojova
26 Sokolninkuose – – –
27 Meldžiausiu bažnyčioj… Vargonai
28 užė taip griaudžiai, tai nejučiai
29 slėptingai, žvakių liepsna
30 supės‑supės… Minia par-
31 puolusi ant kelių griaudino
32 vientisą maldą… Kažkaip ju-
33' tau, kad aš dalelė mažutė
34 mažutėlė tos visagalės minios,
35 kuria su manimi ta pačią maldą
36' griaudina, kad aš tiktai auka
37' atnaša, ant laužo beniuksanti,
38 aukojimo valandos belaukianti…
39 Vargonai užė vis galingiau ir
40 paslėptingiau… Ir gimsta tada
41 žmogūje iš susigriaužimo sapnai
42 lengvasparniai, ir visa buitis
43 tada tik kažkokio sapno žengimas…
44' Vargonų užimas gimdė sparnus,
45 nelukėtus, visagalius…
46 Išėjau iš bažnyčios… Gatvės,
47 gatvės, praeiviai… Aš vienas klaju-
48 nas susikraupęs ir užsislėpes
49 savyj žengiu vientisais žingsniais
50' neapsižvalgydamas, nesidairyda-
51 mas, per tas plaukiančias žemės
52' sūnų mini[a]s, per tuos suterštus vei-
53' das ir drumzlinas sielas, žengiu
54 aš vienas visiems svetimas
55 ir niekam nereikalingas, ir
56 nieko nelaukiamas pirmyn
57 ir pirmyn… Gatvės ir
58 gatvės, plaukiančios praeivių
59 minios… Žingsniai mano vie-
60' nodi, ir mintys vienodos ir susi-
61' gužę, o saulės paskutinie spinduliai
62' bučiuoja plaukus ir lūpas…
– – – –
63 Grižau vėlai namo (naktys jau baltos
64 čionai). Atsigulęs galvojau, galvojau
65 ilgai – švenčiau sapną apie Tave…
66' Saulė tekėjo [2]1/2 val. Mačiau ją.
67 Rytą gi apie penktą‑šeštą visi
68 susikėlė – atėjo „malioriai“ – pradėjo
69 mūsų butę remonta. Viską sumai-
70 šė, viską sujaukė. Tik dabar
71 aš gavęs laimingesnę valandikę
72 tegaliu tau parašyt keletą žodžių
73 Taip gi neturiu kur dėties…
– – – –
74 Kodel, kodel tu man nieko nerašai?..
75 Jau ketvirta diena, kaip nuo
76 tavęs nė žodžio Sesulė…
77 Kodel gi?.. Kodel gi?.. Nejaugi
78 tu nepasilgsti nieko?..
79 Kodel tu nenori, kad pas
80 mane būtų šventė?.. Gavęs
81 nuo tavęs laišką aš savo vienu-
82 moj didelę iškilmę apvaiksčioju…
83 Sesute – kodel gi?..
84' Tav[o]Bolyt[i]s
85 17/V ‑ 16
1 Nežinau ar džiaugties, ar dar ] s l, in sin ang cor cf {90} pro {109} al m graph
25 klajojova ] cor sec j pro v
28 tai[p] ] vid ex err om p
33 aš ] p ras tik
36 kad ] a ras ir
37 laužo ] cor l pro a
37 beniuksanti ] cor b pro s
44 gimdė ] cor fl -ė pro -o
50 neapsižvalgydamas ] cor p pro vid t
52 mini[a]s ] ill, vid a
52 suterštus ] cor sec u pro a
53 drumzlinas ] p ras interp ,
53 sielas ] cor l pro ill
53 žengiu ] cor u pro vid a
60 vienodos ] cor d pro s
61[susi]gužę ] cor fl -ę pro
61 paskutinie ] cor ie pro sec s
62 bučiuoja ] cor sec u pro o
66 [2] ] ill, vid
84 Tav[o]Bolyt[i]s ] signat, ill, rest