1916-05-17[iki]

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-05-17], [iš Petrapilio – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-05-17], [iš Petrapilio – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas, Antakalnio g. 6, Vilnius 10308
Identifier: F53–140
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1916-05-17]
Physical Description: BS laiškas VČ [Sesute! Antra diena, kaip] su eilėraščiu be pavadinimo „[Ašarėlės gailestingos]“. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1916-05-17] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Maskvą], remtasi turiniu, BS biografija. Rašyta 28,4×10,9 cm plono, peršviečiamo, pilkšvai melsvos spalvos popieriaus pailgais langeliais lape parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta, rašyta skiltimis: 1r (a), 1v (a), 1v (b), 1r (b). 1v (b) kraštas nelygus, lapas išplėštas. Lenktas kelis kartus. 1v yra išdilusių vietų, kelios skylutės. Kampai aplankstyti. Prie laiško voko nėra. Pridėtas vokas nuo kito laiško. Adresuota: Вал. Чурлянис / ст. Искарость / Волынской губ. / имѣн. Дуга / г-на Чарноцкаго // Б. Срого / Сочи / Свѣтлячок. Voko 1r viršuje, dešiniajame kampe, priešinga kryptimi, nei adresas, užklijuotas mėlynos spalvos dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėti du violetinės spalvos pašto antspaudai СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / 10 6 17 /, [СОЧИ 1E] ГОР. [ЧЕРН]ОМ. / 10 [6] [17], melsvos spalvos pašto antspaudas ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. / 19 6 17 /. Voko 1v pieštuku numeruota {162}. Tema: BS, grįžusio iš Maskvos į Petrapilį, išgyvenimai, ruošiantis egzaminui. Būklė: vidutiniška. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–140. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Ašarėlės gailestingos
2 Blestančias akis sustingdė.
3 Ašarėlės saltos, stingios
4 Dar skaudžiau žaizdas subrinkdė.
ֿ
5 Sutemoj drebėjau nykiai –
6 Aš laidojau, kas tik gimęs.
7 Išsiilgęs beldžiuos tikiai
8 In duris žinino kimes.
ֿ
9 Mano maldos šaltos, stingios.
10 Aš per naktį, kaip šešėlis…
11 Ir žiničios slėpiningos
12 Ar priims dar mano gėles?..
ֿ
13 Durys kymios… Meldžiu tikiai
14 – O, atleisk man, Dieve šventas!
15' Galvas lenkias nykiai, nykiai…
16' Stingsta rankos… leidžias, krenta… [1]
– – –
17 Sesute! Antra diena, kaip
18 tu nuo manęs toli‑toli… Antra
19 diena kaip išvažiavau, o rodosi amžius
20 praėjo… Kaip aš gyvensiu, kaip aš
21' pasauly bebusiu!.. Prie tavęs
22' budamas, jei kartais ir buvau
23 vienas, tai laukdavau tos valan-
24 dos, kad tave vėl išvisiu, žinojau
25 kad vėl busiu su tavimi, vėl
26 bus lengva, vėl užgis žaizdos,
27 vėl atslugs sielvarta. Dabar
28 vienas esu, vienas esu ir laukti
29 neturiu ko, ir dėties neturiu kur.
30 Ko man belaukti?.. Kur man
31 beeiti?.. Visur esu svetimas,
32 visur esu ne savas, užklydęs…
33 „Serga širdis… Mano širdis labai
34 skauda krutinėj…“ Ką aš dabar
35 padarysiu! Ką padarysiu!
36 Valkiojaus per dieną, kliedėjau
37 per naktį… Bijau bedugnės ir
38 klaikumos… Pavasario džiaugsmas
39 taip vargina, taip slegia
40' skaustančią mano sielą…
41 Niekados nebuvo taip skauda,
42 kaip šiandie… Niekados aš
43 gyvendamas nieko negalvojau,
44 buvau tikras savo jutimams,
45 o dabar prasivėrė tamsios
46 duris ir gyvenimas pastatė
47 savo „?“. Galvoju ir nieko
48 neišgalvoju ir kas valanda
49 vis skaudžiau daros. Petrapilin
50 atvažiavau be reikalo – aš čia
51 visai nereikalingas ir niekas
52' manęs nelaukė.
53' Užrubežin važiuoti turbūt
54' neprisieis. Komitete [2] dalykai
55 negerai. Piningų visai maža.
56 Kareivijon nori paimti
57 Šilingą [3] ir 10 dar kitų. Visi
58 susinervavę, susierzinę.
59 Apie važiavimą užrubežin
60 Šilingas tik ranką numoja.
61' Gal kai su savo kareiviavimu
62 nusiramins, gal tai ir kalbės
63 ką nors apie mane. Dabar
64 (17 gegužės) laikysiu vieną
65 kvotimą, tai gali būt
66 rudeny jau galėsiu persi-
67 kelt Maskvon [4]. –
68 Atsivilko brolienė [5] ir
69 aš nebegaliu daugiau rašyt.
70' Kai paliks sieloj
71 kiek lengviau – tuoj dau-
72 giau ir gražiau
73 parašysiu.
74 Neapleisk manęs. Neuž-
75 miršk manęs. Pasimelsk
76 už mane. Bučiuoju, geroji
77 mano Sesyte
78' Tavo Bol[iti]s
79 Šilingui ir Varnui [6]
80 labai patiko
81 vertimas tavo ir patsai
82 veikalas. Sako labai
83 gerai išversta.
84 Daugiau tau rašysiu
85 jau in Voronežą.
86' Tavo Bol[iti]s
Вал. Чурлянис
ст. Искарость
Волынской губ.
имѣн. Дуга
г-на Чарноцкаго
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи
Свѣтлячок [7]
ֿ
СОЧИ 1 EГОР. ЧЕРНОМ.
10 6 17
[СОЧИ 1 E] ГОР. [ЧЕРН]ОМ.
10 [6] [17]
ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН.
19 6 17
{162}
15 Galvas ] cor G pro L
16 leidžias ] cor le pro ty
17 Sesute! Antra diena, kaip ] s l ras graph text „[Ašarėlės gailestingos]“
21 tavęs ] cor t pro p
22 kartais ] cor i pro s
40 sielą… ] p ras si '
52 nelaukė. ] p ras Apie
53 Užrubežin ] cor U pro min
54 Komitete ] cor fl -e pro -o
61 Gal ] cor G pro T
70 Kai ] a ras Gal
70 paliks ] cor l pro s
78, 86 Bol[iti]s ] signat, ill rest
[1] Vienas iš pirmųjų eilėraščio be pavadinimo „[Ašarėlės gailestingos]“ variantų, nedaug taisytas, neįėjęs į rinkinius.
Eilėraščio juodraštį, daug taisytą paprastu pieštuku, žr. BS bloknote, in: LLTI BR, F1–3975, p. 9.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 228.
Eilėraščio teksto ir leidimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 789.
[2] Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas.
[3] Stasys Šilingas.
[4] Po metų BS tapo Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentu.
[5] Tatjana Sruogienė, brolio Adolfo Sruogos žmona.
[6] Adomas Varnas.
[7] ~ rus ir pranc [Expéditeur] =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volynės gub[ernija] / p[ono] Čarnockio / Dugos dvaras // [Siunrėjas] B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.