1917-06-11

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-11, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-11, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių kiteratūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–170
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-06-11
Physical Description: BS laiškas VČ [Ant mano stalo keturi magnolijų žiedai]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį] remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 18,0×11,2 cm paprasto, lygaus, gelstelėjusio popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršutiniai kraštai nelygūs, atplėšta dalis. 2v yra rudų dėmelių. Prie laiško yra 12,3×9,8 cm gelstelėjęs vokas. Adresuota: Вал. Чурлянис / ст. Искарость / Волынской губ. / имѣн. Дуга / г-на Чарноцкaго // Exp / Б. Срого / Сочи / Свѣтлячок. Voko 1r viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas mėlynos spalvos dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. 1r uždėti du violetinės spalvos pašto antspaudai: СОЧИ 1E [ГОР. ЧЕРНОМ.] / 12 6 17, СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / 12 6 17 /. Pieštuku kita ranka užrašyta laiško signatūra {F53–170}. Voko 1v uždėti du pašto antspaudai: juodas – ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. / 24 6 17 /, violetinis – [СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ.] / [12 6 17] /. Pieštuku numeruota {163} nenustatyto asmens ranka. Voko kraštai apspurę, kampai aplankstyti. Voko viduje įklijuotas labai plonas, šviesiai violetinės spalvos popierius. Laiškas išimtas, atplėšus voko atvartą. Atvartas įplyšęs. Temos: BS refleksija, žiūrint į ant stalo pamerktus magnolijų žiedus, skirtus VČ. BS, grįžusio iš kalnų, kelionės įspūdžiais ir kitų kelionių planai. Prašymas prieš kitą kelionę jį palaiminti. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–170. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l.; VUB RS, F153–1097. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{F53–170}
1 Ant mano stalo keturi magnolijų žiedai,
2 bet tai jau visi turtai. Nėra gražesnių žiedų, kaip
3 magnolijos…
4 Balti jie kaip marių putos vidunaktį, o gal ir
5 dar baltesni.
6 Balti jie, kaip kalnų krioklio saulėtą dieną
7 vėsioj bedugnei vandenys, o gal ir dar baltesni…
8 Balti jie, kaip baltos naktys, kaip balti gul-
9 bių sparnai ir balandžių, kaip baltas jaunystės
10 skridimas, o gal ir dar baltesni…
11 Lapai jų kaip iž špižiaus nukalti. Forma jų
12 tokia, kaip liaurų, bet triskart už liaurų storesni,
13 ir mažiausia 6 kartus didesni. Ir lapai tie
14 aplink žiedą, kaip špižinis vainikas. Jie ir ne-
15' linksta visai, tik lužta. O vidury trupaus
16 špižinio vainiko tyli ir nebyli balta
17 taurė. Jei toj taurėj būtų nuodai – galėtų nusi-
18 nuodyti pusė pasaulio. Jei toj taurėj būtų
19 raudonas vynas – užtektų didelei didelei
20' jaunimo iškilmei. Jei toj taurėj būtų sal-
21 dus midutis gėrimėlis — užtektų visai slaunei
22 giminei lietuvių kad švęsti Jono Kupalos
23 naktį ir per naktį kupalioti, ir dievas Ra-
24 gutis būtų labai linksmas. O kadangi dabar
25 tojoj taurėj tiktai kvepmenos ir kvepmenos ir
26 svaiguliai, tai aš vienas geriu, vienas švenčiu
27 iškilmę ir vienas dainuoju…
28 Špižinių lapų vainikas ir jo viduryj didelė
29 didelė sultinga kvepianti taurė.
30 Ir visos keturios kvepiančios taurės – jos
31 yra tavo, Jos yra Tavo ir del Tavęs…
32 Ar tu žinai kokią puikią, kokią dievi-
33 ną karūna tu turi! Jokie karaliai ir jokie
34 galiūnai šioje žemėj tokio vainiko niekuo-
35 met nedevėjo!
36 Keturios magnolijų taurės – Tavo vainikas!
37 Vakar vėlai naktį buvau ant kalno, augščiau-
38 sio, kurie yra pagal mus, kur gyvatės ir žalčiai.
39 Ir matės, ir girdėjos kaip ilsis mėlynos kalnų
40 viršunės, mėlyni kloniai, mėlynos marės ir berybės…
41 Ir vėlei nubudo, nubudo manyj kalnų ne-
42 rimastis… Girdėjos, kaip kažkur už klonių ir kal-
43 nų pačiame vidunaktyj staugia‑dūksta šaka-
44' lai… Ar tu žinai, ką galima justi sėdint vidū-
45 naktį ant augšto kalno absoliutiškoj tylumoj
46 ir girdėti, kaip skamba kalnai ir klonys nuo
47 pasiutusio šakalų staugimo! Rodos, kad
48 ir patsai dūksti ir staugi. Ir taip vėl insmigo
49 troškimas in kalnus. Ir dabar laukiu, kad tik
50 dangus išsigiedrytų, o manau kad jis išsigiedrys,
51 nes jau visa savaitė ar daugiau kaip debesys ir
52 debesys, o kai dangus išsigiedrys – eisiu tuojau
53 į kalnus. Toli‑toli. Į Krasnaja Poliana. Dešimčiai
54 Dienų. Tai galiu išeiti ar rytoj, ar poryt.
55 Ir noriu iki 24 in Soči atgal sugrįšti.
56 Kad Joną kupalioti. Ir gal kiek pailsėti, nes
57 2–5 liepos velei trauksiu į kalnus 3–4 savaites,
58 in tą šalį, kur tik arai ir vėjai duksta. Jau
59' beveik tikrai insipiniau in tą kompaniją
60 keliauninkų. Į Krasnaja Poliana einame tik
61 du su mažiuku gimnazistuku. Baisoka, kad miške
62 šakalai nesusprogt, bet manau, kad bus gerai.
63 O toli į kalnus busim keturi vyrai. Žinai – aš jau
64 vyras. Ant tų kalnų kur atvažiavęs vargiai vargiai
65 uždusęs užlipdavau, dabar lengvai užbėgu. Ar gerai?
66 Tik man norėtus prieš išeinant gauti nuo
67 tavęs žinutę‑žodelį. Jau taip senai nuo tavęs nieko ne-
68 bėra. Jau taip senai nuo Tavęs jokio žodelio. Aš noriu, kad
69 tu mane in tą kelionę palaimintum. Aš noriu, kad su ma-
70 nimi būtų tavo žodis. Aš noriu, kad Tavo geras žodelis būtų
71 su manimi kalnuose krūtinėj… Ar aš dar gausiu, ar gausiu
72 prieš išeinant nuo tavęs nors žodelį. Ar tu dar atsi-
73 minsi mane?… – Aš šianakt sapnavau didelę didelę kvepian-
74 čią pievą ir aš pjoviau joje augštą žolę iki krūtinės…
75 Būk džiaugsminga savo kvepmenų ryte.
76' Bučiu[o]ju.
77' B[a]lyt[i]s
78 11/VI – 17
Вал. Чурлянис
{F53–170}
ст. Искaрость
Волынской губ.
имѣн. Дуга
г-на Чарноцкaго
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи
Свeтлячок [*]
ֿ
СОЧИ 1E [ГОР. ЧЕРНОМ.]
12 6 17
СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ.
12 6 17
{163}
ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН.
24 6 17
[СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ.]
[12 6 17]
1 Ant mano stalo keturi magnolijų žiedai, ] s l scr {F53–170} al m graph
15 vidury ] cor r pro vid j
20 Jei ] a ras ir
38 kurie ] vid ex err fl -ie pro -is
44 Ar ] cor A pro I
59 insipiniau ] cor pri n pro s
76 Bučiu[o]ju ] ill, rest
77 B[a]lyt[i]s ] signat, ill, rest
[*] ~ rus ir pranc [Expéditeur] =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volynės gub[ernija] / P[ono] Čarnockio / Dugos dvaras // [Siuntėjas] / B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.