1916-05-16

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-05-16], [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-05-16], [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: F53–66
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-05-16]
Physical Description: BS laiškas VČ [Rytoj kvotimas]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-05-16] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Maskvą], remtasi kitais tuo metu rašytais laiškais, BS biografija. Rašyta 15,0×19,9 cm plono, drobės faktūros, peršviečiamo, melsvos spalvos, gelstelėjusio laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. Pieštuku numeruota {89}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS savijauta prieš egzaminą, žinant, kad studentai imami į karą, nujaučiant, kad išvykti į užsienį gali nepavykti. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–66. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{89}
1 Rytoj kvotimas
2 Niekados dar taip keistai nesi-
3 jaučiau prieš kvotimą… Kažin –
4 Kažin –
5 Šiandie vėl abskelbta, kad stu
6 dentus vėl ima. Manęs dar nesiekia.
7 Bet ateinanti eilė jau mano.
8 Pasporto rodos kad negausiu
9 dar galutinai nežinau.
10' Šiandie buvau universi-
11 tatėj. Vakar atėjo paliepimas, kad
12 niekam nebeišduoti bilietų užru-
13 bežin. Bet mano paduota seniau
14 ir išsiusta in tolimesnes instan-
15 cijas – gal gal per kokią nors
16' nelaimę ar neapsižiūrėjimą
17 gal dar ir išduos.
18 Bet žinai, jei ir neivažiuočiau
19 užrubežin – tai manęs vis tiek
20 nepaims kariaut. Užtenka prieš
21 žiūrėjimą porį nakčių nemie-
22 got, kad vargiai bevaiksčiočiau.
23 O tat gal ir gerai. Gausiu paliuo-
24 savimą – niekados tarnaut ne-
25 bereikės.
26 Bet dar nieko, nieko nežinau…
27 Upas kažkoksai nepaprastai
28 kvailas ir sunkus. Trečia diena
29 nuo tavęs negaunu jokios žinios –
30 ir vėl nežinau kas su tavim
31 ir ką manyt… Kodel, kodel
32 tu taip maža rašai?..
33 Velei nežinau in kur tau
34' rašyti ir ar gavai bent vieną
35 mano laišką.
36 Rytdiena mano gyvenime turi
37 daug ką nusverti, o aš šiandie
38 nieko nejaučiu, kažkaip nepa-
39 prastai kvaila, liūdėsis kažkoks
40 visai neprotingas ir ilgėjimos, kokio
41 aš visuomet nenorėdavau.
42 Pas mane šiandie visą dieną
43' saulė šviečia. Kiaurai nuo anksto,
44' nuo ryto iki sutemai.
45 Aš sedžiu už knygos ir kalu
46 ir kalu… Morfologija, semasi-
47 ologija, fonetika и прочая, и
48 прочая ерунда [1]… –
49 Eisiu in bažnyčia, gegužinėms
50' pamaldoms.
51 Melstisi, melstisi noriu…
52 Noriu, kad Tu palaimintum,
53 noriu, kad nors sapne išvysčiau,
54 kad nors mano malda vakarinė
55 tave pasiektų…
56' Jei tavo užsidegusiose akyse
57' sužibės netyčia nykusi rasužė
58 Žinok kad mano malda
59 tave pasiekė, žinok,
60 kad aš klupiu susigužęs, susigriaužęs,
61' ir išsiilgusia širdžia naujų
62 žaizdu laukiu – laimink tada
63 mane laimink ir melskies už
64 mane…
ֿ
65 В моем пути поет метель…
66 Моя душа – ея свирѣль… – [2]
– – – – –
67 Melskies tada už mane!
– – – –
68 Sesutelė, kodel gi, kodel gi tu
69 man nerašai?
70 Jei nori kad ties mano kalėjimu
71 būtų vis Saulėtas rytas – tat siuskie
72 Savo Saulės Spindulius
73 Rašyk Sesut.
74 O aš pasimelsiu už tave. Aš
75 moku melsties. Nors ir skauda.
76 Melsiuos.
77' Tav[o]Bolytis.
1 Rytoj kvotimas ] s l, in sin ang cor cf {89} pro del {108} al m graph
10 Šiandie ] p ras up
16 ar ] cor a pro i
18 nei[š]važiuočiau ] vid ex err om š
34 gavai ] cor v pro u, cor sec a pro s
43 šviečia ] cor č pro t, cor ia pro ė
44 nuo ryto iki sutemai. ] sub l ras phr Saulėj atgija kažko
50 pamaldoms. ] p cor interp pro
56 užsidegusiose ] cor sec i pro s
57 netyčia ] cor n pro s
57 nykusi ] cor fl -i pro -ios
61 ir ] p ras naujų
77 Tav[o]Bolytis ] signat, ill, rest
[1] ~ rus =ir kiti, ir kiti niekai.
[2] ~ rus =Mano kelyje dainuoja pūga… / Mano siela – jos dūdelė!
BS iš atminties cituoja kelias eilutes iš poeto simbolisto Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Elegija“ ([Как дымный вечер, скорбен я...]), žr. Юргис Балтрушайтис, „Дерево в огне“, Вильнюс: Vaga, 1969, p. 149.