1916-05-13

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-13, [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-13, [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: F53–30
Authors: Balys Sruoga
Main Title: Diplomatinis perrašas
Date: 1916-05-13
Physical Description: BS laiškas VČ [Sesutėle! / Šiandie gavau nuo tavęs]. Be vietos. Lokalizuota [iš Petrogrado – į Maskvą] pagal kitus laiškus, rašytus panašiu metu. Rašyta 15,0×19,9 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. Kampai aplankstyti. Pieštuku numeruota {88}. Yra rašalo dėmelių, pirštų žymelių, atsiradusių prilietus prie nenudžiūvusio rašalo. Prie laiško voko nėra. Tema: BS būsena Petrapilyje, savijauta, gavus VČ laišką, prieš egzaminą, kurį rengiasi laikyti gegužės 17 d. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–30. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{88}
1 Sesutėle!
2 Šiandie gavau nuo tavęs
3 2 atviruti ir viena laišką, ilgą, ilgą…
4 Taip norėtus tau dabar parašyt daug,
5 bet be galo esu dabar nuvarges. Sėdėjau
6 šiandie 14 val. užtat skauda ir
7 galva, ir akys, ir krūtinė – –
8 Norisis griuti kur nors
9 kniupsčiam, apsikniaubti,
10 pasislėpti, apmirti… – –
11 Utarnike man kvotimas (17 g.)
12 Laimink mane Sesutėle, lai-
13 mink ir pasimelsk už mane.
14 Beskaitant tavo laišką net apsi-
15 verkiau. Toks jis geras, toks geras…
16' Parašysiu aš tau apie tai, ką tu
17 jame palietei, tik po kvotimo,
18 šiandie nieko galvot negaliu,
19' šiandie galva skauda,
20 manyje tuščia, aš pats bijau
21 savęs… –
22 Žinai, aš atvažiavęs ne karto
23 neverkiau… Apsikniaubiu, sukan-
24 du dantis, nykstu ir nykstu – rodos
25 vistiek – – – Vistiek, niekas
26 neišgirs manęs, nei priglaus…
27 Ir pačiam taip norisi visa
28 visą sukaupti, paslėpti
29 savyje, kad niekas nepaliest.
30 O šiandie apsiverkiau. Gavęs
31 tavo laišką apsiverkiau pirmą
32 syk… Juntu, kad šiandie ir
33 dar verksiu, ir naktį klejo-
34 siu, ir tave sapnuosiu…
35 Bet tu nepyk ant manes
36 ir daugiau, daugiau tokiuos
37 laiškus rašyk. Kai aš verkiu
38 man geriau tada, aš jaučiu
39' kad gyvenu, o kai tyliu apsikniau-
40 bęs, dantis sukandęs – aš
41 mirštu tada… Užtat
42 rašyk, rašyk man tokiuos
43 laiškus, juk tat ir yra
44 saulelės spindulėlis mano
45 išguitame gyvenime
46 Po kvotimo ir aš tau daug‑daug
47 rašyšiu, o dabar Sesute –
48 atleisk man…
49 Nebegaliu sėdėt – krutine gėlia
50 Atsigulęs, apsikniaubęs
51 pasisvajosiu apie tave… –
52 Melskies už mane ir laimink
53 mane
54' Tav[o]Bolit[is]
55 13/V – 16
ֿ
56 ˹Kloniokis
57 Danutei [1]
58 ir
59 Zoskai [2]
1 Sesutėle! ] s l, in sin ang cor cf {88} pro {107} al m graph
16 tu ] cor t pro j
19 galva ] p cor skauda, pro tuščia,
39 apsikniau- ] cor p pro ill
47 rašyšiu ] vid ex err sec š pro s
54 Tav[o]Bolit[is] ] signat, ill, rest
56–59 ˹text˺ ] vert
[1] Danutė Čiurlionytė.
[2] Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė.