1916-03-23

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-03-23], [iš Petrapilio – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-03-23], [iš Petrapilio – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–27
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-03-23]
Physical Description: BS laiškas VČ [Sesute! / Pirmas pavasario žiedas…] su eilėraščiu „[Sienos siūbuoja, palubės supas]“. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-03-23] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Maskvą], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta trijuose 11,2×7,5 cm languoto, gelstelėjusio popieriaus, spėtina, užrašų knygelės, dvilapiuose (I 1r–v, 2r–v, II 1r–v, 2r–v, III 1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Laiško puslapiai, išskyrus pirmąjį, numeruoti BS ranka. Prie laiško yra vokas. Vokas 11,8×7,9 cm gelstelėjusio, standaus languoto-liniuoto popieriaus. Plėštas apatinis kraštas. Voko 1r – adresas: Москва / Кабанихинь пер. / 28, кв. 35 / M-lle / В. Чурлянис. Viršuje, dešiniajame kampe, priklijuotas mėlynas dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su Rusijos imperijos herbu. Uždėtas juodas pašto antspaudas ПЕТРОГРАДЪ / 23. 3. 16 /. Pieštuku, spėtina, archyvaro ranka užrašyta laiško signatūra {F53–27}. Voko 1v – trys juodi pašto antspaudai: ПЕТРОГРАДЪ / 23. 3. 16 /, МОСКВА / 25. III. 1916 /, [МОС]КВА / [25. III.] 1916 /. Pieštuku numeruota {154}, pažymėta {+} ir {v} nenustatyto asmens ranka. III 2v yra pirštų atspaudų ir dėmelių, prisilietus prie nenudžiūvusio rašalo. Temos: BS egzistencinės refleksijos, pasitinkant pavasarį, gavus VČ laišką; gyvenimo Petrapilyje sąlygos, studijų reikalai, planai keliauti į užsienį. Būklė: labai gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–27. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 5 l. Publikuota: eilėraščio be pavadinimo „[Sienos siūbuoja, palubės supas]“ galutinis variantas, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 66. Skelbiama: iš autografo.
1 Sesute!
2 Pirmas pavasario žiedas…
3 Pirmas lapelis…
4 Ar tu žinai, kad aš jaučiu
5 daug‑daug žiedų, ir vainikų daug,
6 ir dvelkimų daug – o paslapti –
7 – tai tik vieną…
8' Gal ir gerai, kad aš vieną
9 paslaptį težinau, nes paslaptis
10 tik sielvartoje gimsta, o gal
11 ir iš viso pasaulij tik viena
12 paslaptis tėra.
13 Paslaptis maldos.
14 Mėgstu aš melsties. Gal tik
15 maldoj tėra givenimas.
16 Ir norėčiau, kad visas
17 mano givenimas – butu mal-
18 da, kad melsties, kad vaini-
19 kus pinti…
20 Aš jaučiu daug gėliu, ir
21 žinau daugel burtu –
22 – Karuna saulėta tau nu-
23 pinsiu…
2.
24 Tavo laiška (atvirutes ir užra-
25 šus) gavau tik šiandie, tik
26 dabar. Ačiū Tau, labai ačiū.
27 „Miškas dar užia“…
28 Užia miškas, ūžia… O, žinai,
29 tavo sieloj aš senai jau šla-
30 mėsį, užėsį miško girdžiu…
31 Ir dabar girdžiu mišką, ir
32 dabar girdžiu Tave, ir dabar
33 juntu tave…
34 Kas vakar meldžiuos už
35 tave, kas vakar palaiminimą
36 siunčiu…
37 Kas vakar laukiu išauštan-
38 čio naujo ryto, kad siela
39 naujas maldas gimdytų…
40 Išaušta rytas, praeina
41 diena, prabėga akimirksniai
42 ir valandos – o mano malda
43 vis ta pati…
44 Sapnuoju daug… Mano
45 budėjimas – visas, kaip
46 sapnas, o mano sapnas –
[→] 3
47 vienas virpantis budėjimas…
48 O gal tai ir regėjimai…
49 Ar aš žinau…
50 „Miškas dar užia“…
51 Mano sieloje nėra miško,
52 joj kažkoks liūnas, kažkoki
53 kimsinė – bijau imbrisiu –
54 nuklimpsiu – ir nieko dau-
55 giau neberegėsiu…
56 „Miškas dar užia“…
57 Jis nemiršta tavyj, at-
58 gimsta tavyj, jis viešpats
59 tavyj…
60 Amenu, kai buvova pirma
61 karta miške.
62 Vakaras. Ramu. Ramu. Mėlynos
63 pušys, su juostančiomis
64 viršunės. Degančios snai-
65 gės tarp pukuotų pušų daiglių.
66 Tavo akyse užgimusios
67 ugnelės… Skaudus, skaudus
68 nusiminimas… Užvertos
69 blakstienos… Pirmosios ištriš-
4
70 kusios ašaros…
71 O, aš jaučiu miška – aš pa-
72 žįstu tave!..
73 Šiandie jaučiu tave ne taip,
74 kaip vakar, šiandie sapnus
75 sapnuoja, netakiuos, kaip
76 vakar, o vienok aš pažistu
77 tave – aš miliu miška…
78 Šį vakar ir aš važiuosiu
79 kur nors toli, už miesto, in
80 miška, kad nieko nematytau,
81 nieko negirdėtau, tik pušis,
82 tik vien šlamėsį, tik vien
83 miško paslapčių bedugnes…
84 Prisimenu Kellermana [1].
85 „Džiaugkies gyvenimu, džiaug-
86 kies gyvenimu“…
87 Džiaugiuos gyvenimu, tik
88' nežinau ar aš gyvenu, ar
89 sapnuoju…
90 Nežinau, ką žmonės vadina
91 gyvenimu…
[→] 5.
92 Žinai, Petrapilij dabar visi
93 su manim kitaip skaitos.
94 Klauso ką aš pasakysiu, daug
95 ko klausias manęs, taritum
96 aš per tuos tris mėnesius
97 dešimčia metų užaugau.
98 Kad ir Tumas [2], prieš išvažia-
99 vimą jis visai manęs ne-
100 pripažindavo, sakydavo
101 pirmakursis studentukas – ka
102 jis doro pasakys ar padarys.
103 o dabar kur buvęs, kur nebuvęs,
104 šit ir ateina in mane ko
105 nors klausties. Ir kalba kaž-
106 kokiuo tonu, tarytum aš labai
107 rimtas bučiau.
108 Ir Šilingą [3] mokinau, kaip
109 Baltrušaičio [4] eiles suprast,
110 kad jis net atsisakė rašyt
111 apie Baltrušaitį in „Barą“ [5]
112 kaip buvo pirma žadėjes.
113' Sėdžiu per dienas nuo 10 iki
114 deviniu knygine, kad net
6
115 Nugara pradeda skaudėt.
116 Vakare, kai einu namon, tai
117 kaip pagiriotas.
118 Oras čia biaurus. Lietus
119 lija, purvinė, šlapia, rukas,
120 dumai, galva kasdien skauda.
121 Pas brolį [6] tik vienas kamba-
122 ris dabar, guliu prieangyj,
123 nei ritą, nei vakarą nieko
124 dirbt negaliu. Užtat
125 anksti gulu ir vėlai ke-
126 liuos, o atsigulęs galvoju,
127 galvoju…
128 Be galo broliene [7] atsibodo,
129 seniau jau buvo kvaila, da-
130 bar dar labiau sukvailėjo,
131 beveik tokia, kaip pirmoji
132 mano šeimininkė su dukte
133 rimi buvo. Labai biauru.
134 Brolio nei diena, nei vakare
135 niekados namie nėra, turiu
136 su ja šnekėties – чoрт знает
137 что maкое! [8]
[→] 7
138 Be Šilingo ir knygyno
139' niekur nebuvau dar ir nie-
140 kur neisiu. Jei tik in giriu
141 instituto miška ar „на стрѣл-
142 ку“ [9].
143' Šilingas ir Varnas [10] sako,
144 kad kostiumas labai geras –
145 ačiū tau labai, kad išrinkai.
146 Ar skambinai Baltrušai-
147 čiui? Kaip jo dalykai su
148 kariuomenė? Kurio galo –
149 ar tik nepaėmė in karą?
150 In Maskvą atvažiuosiu,
151 kaip tik pradės vaikščot
152' traukiniai, kaip tik bus
153 galima bilietą gauti.
154' Turbut busiu nedėlios rytą,
155 nors šiandie dar seredos,
156 dar daug teks pasikeikti.
157 Šitas mano broliukas [11]
158 rodos taps direktorium
159 „politechnikumo“, rodos
160' nuo kareiviav[imo] ji pal[i]uosu[o]s.
8.
161 Noris nueiti pas ta Na-
162 ručio [12] Maniuka [13], bet jis dabar
163 neturi labai laiko, o aš vienas
164 nenoriu eiti.
165 Petrapilyj daugiau nieko
166 doro. Be galo nuobodu. Ir
167 ilgu, ilgu, ilgu…
168 Kvotimus visus aš galiu
169 laikyti rudenyj be jokiu paliu-
170 dyjimu, tai gi dabar galiu buti
171 ramus. Jeigu paliudyjimą
172 gaučiau nuo daktaro – tai gal
173 ir užrubežin išleistu, nes taip
174 jie negali valdžiai jokio pasiteisi-
175 nimo išrast. Sakyt, kad „не за-
17 6мѣнимый“ [14] negali – nes tuoj
177 sako valdžia „двадцатилѣтнiий
178 студент не замѣним – что
179 с вами.“ [15]
180 Delei to dalyko einu
181 dar ritoj in Universiteta
182 pas dekana. Pažiūrėsiu, ką
183 pasakys…
[→] 9.
184 „Labas Rytas“…
185 Tegu jis būna ramus, ramus,
186 kaip tavo akys, kai švelnučiu
187' liudėsiu apsigaubia…
188 Tegu bus rami ir diena, tegu
189 bus saulėtos ir visos Tavo gy-
190' venimo valandos…
191 Ir visi palaiminimai tegu
192 buna tau vienai…
193 „Labas rytas“…
194 „Miškas užia“…
195 „Laimink mane“…
196 Kad visados tavo sieloje
197 butu ritas ir šventė, ir
198 kad tavo žingsnius vainikai
199 suptu…
200 Tegu tavo gyvenimas
201 buna lengvas, kaip sapnas,
202 ir sapnai tavo – saulėti,
203 kaip spinduliai…
204 Po laukus, po pievas, po
205 gėlinus… Savo žemiškom
206 maldomis laiminu Tave…
– – – – – – –
10
207' Dabar ir prie mano lango
208 patekėjo saulė…
209 Taip gražu pasidarė.
210 Žinai koks džiaugsmas
211 sulaukti Petrapilij saule!
212 Ir Maskva priminė…
213 Ten vis saulė… Ten dvi saulės…
214 „Пили солнца двух очей“… [16]
215 Taip gerai, kai saulė šviečia,
216 kai junti, kad pavasaris
217 eina, kad sieloje šventė,
218 ir sesulė lukėja…
219 Ir rodos, kad aš dabar ne
220 vienas, kad su manin daug
221 daug, ar aš su daug kuo,
222 ar manyj daug kas…
223 Ir rodos, kad aš atėjau
224 pasaulin tik džiaugties, sesulei
225 vainika pinti
226 Я в этот мiр пришел, чтоб видѣть солнце…
227 А если день погас
228' Я буду пѣть… Я буду пѣть о солнце
229 В предсмертный час. [17]
– – – – – – – – – –
[→] 11.
230 Gaila, kad nežinau da-
231 bar kuria diena tavo
232 kvotimas. Ta dien karsčiau
233 pasimelsčiau, Nauja
234 malda sudėčiau…
– – – – – – –
235 Sienos siubuoja, palubės supas –
236 Šiandie aš varmą, rit kibirkštis…
237' Vakarą pančiai. Rytą padangės…
238' Žemės lebonė žemei ir kris…
– – – – – – – – – –
239 Mano kalėjimas, mano gimimas
240 Ir nužengimas – tris spinduliai…
241' Laužas sukurtas… Degink kas šventa…
– – – – – – –
242' Taurę ir dalgis… Platus keliai…
– – – – – – – –
243 Ašei pasaulių daugel turiu… [18]
– – – –
244 Gerai kai saulė šviečia,
245 ir žinai, kad sesulė laukia…
12
246 Pirmas pavasario žiedas…
247 Rodos, kad aš pasaulyj dar
248 pirma kartą pavasarį pajutau,
249 dar pirmą karta žiedus išvitau…
250 O miška sesulėje tai tikrai pirma
251 kart juntu… Neveltui žvilgnis
252 visados toks paslaptingas
253' ir zibančios akys išsiil-
254 gimu dvelkia…
255 Tegu Tau gerai būna, tegu
256 tave vien žvaigždės telidi…
257 Laimės Tau! Ar pasiėmei
258' paparčio lapa, eidama in kvoti-
259 ma? Jei nepaėmei – pasiimk,
260 butinai pasiimk – prie
261 krutinės paslėpk – kaip gi
262 kitaip tave aš bepalaiminsiu.
263 Laiminu tave, laiminu,
264 laiminu…
265 Lik sveika. Laiminu
266 Tave.
267' Buč[i]u[o]j[u] Tav[o]Bolit[i]s
{F53–27}
Москва
Кабанихинь пер.
28, кв. 35
M-lle
В. Чурлянисъ. [19]
ֿ
ПЕТРОГРАДЪ
23. 3. 16
ПЕТРОГРАДЪ
23. 3. 16
ֿ
{154}ֿ
ֿ
МОСКВА
25. III. 1916
[МОС]КВА
[25. III.] 1916
8 Gal ] p l ras i
60 A[t]menu ] vid ex err om t
64 viršunė[mi]s ] vid ex err om mi, comp juostančiomis
75 sapnuoja ] vid ex err fl -a pro -u, comp jaučiu, pažistu, miliu
88 aš ] cor š pro r
113 10 ] cor pro 9
139 dar ] p ras interp ,
143 Varnas ] cor V pro min, cor sec a pro o
151 vaikšč[i]ot ] vid ex err om sec i
152 traukiniai ] cor sec i pro e
154 rytą ] cor y pro i
160 kareiviav[imo] ] p -iav ill, rest
160 pal[i]uosu[o]s ] ill, rest
187 liudėsiu ] cor d pro s
190 valandos ] cor o pro ą
207 Dabar ] cor Dab pro Vėl
220 manin ] vid ex err -[i]n pro -[i]m
228 буду ] cor б pro vid п
237 a Šiandie nelaisvė… Rankos sukaltos ] a c
237 b Vakarą pančiai. Rytą padangės ] p c cor pro a graph
238 a Rytas manyj gims… pančiai nukris… ] a c
238 b Žemės lebonė žemei ir kris… ] p c sub l graph
241 Laužas ] cor pro Degink
242 a Taurę prildinta nuodų geriu… ] a c, p c ras graph
242 b Taurę ir dalgis… Platus keliai… ] p c s exc graph
251 žvilg[s]nis ] vid ex err om s
253 akys ] p ras vid liu
258 lapa ] cor lap pro žie
267 Buč[i]u[o]j[u] ] ill, rest
267 Tav[o]Bolit[i]s ] signat, rest
[1] Bernhardas Kelermanas (Bernhard Kellermann, 1879–1951), vokiečių rašytojas.
[2] Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933), rašytojas, publicistas, literatūros istorikas ir kritikas. Nuo 1915 m. dirbo Petrograde Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti.
[3] Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas. Lietuvoje leisto „Pirmojo baro“ redaktorius, palankiai vertinęs BS kūrybą. 1914–1917 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto sekretorius, vėliau – vicepirmininkas.
[4] Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas, eseistas, vertėjas, diplomatas. 1915–1917 m. kartu su BS ir Maksimu Gorkiu rengė lietuvių literatūros rinkinį bei lietuvių liaudies dainų rinkinį rusų kalba (jie nebuvo išleisti).
[5] „Pirmasai baras“, literatūros almanachas. Išleistas 1915 m. Vilniuje; pasirodė viena knyga, atnaujintas 1925 m. kaip žurnalas „Baras“. Redaktorius – Stasys Šilingas, artimiausi padėjėjai – Ignas Šeinius ir Ramūnas Bytautas. Almanachui rašė Balys Sruoga, Vincas Krėvė, Kazys Binkis, Vytautas Bičiūnas, Adomas Lastas, Mykolas Biržiška, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė ir kt.
[6] Adolfas Sruoga (1887–1941), BS brolis, nuo 1913 m. Peterburgo miesto telefonų stoties Peterburgo telefonų tinklo inžinierius. BS, studijuodamas Petrograde, gyveno pas brolį AS.
[7] Tatjana Zavarina-Sruogienė (1889–1979), Adolfo Sruogos žmona.
[8] ~ rus =velnias žino ką!
[9] ~ rus =strėliukė.
Petrograde BS „Ypač mėgo (kaip ir A. Blokas) vadinamąją „Strelką“, siaurą į jūrą įšokusį žemės rėžį, nuolatinę petrogradiečių pasivaikščiojimų ir poilsio vietą“ (žr. Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 58).
„Jaunas poetas ypatingai mėgo „Strėlką“ (strėlikė), siaurą žemės rėžį, kaip dalgis įsikišusį jūron ties Petrapiliu. Čia baltosios naktys būna nepaprastai gražios, jos neduodavo miegot Baliui…“ (Janina Narūnė-Narutavičienė, „Panevėžyje ir Petrapilyje“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 46).
[10] Adomas Varnas (1879–1979), tapytojas, grafikas, fotografas, vokiečiams okupavus Lietuvą, pasitraukęs į Petrogradą kartu su kitais lietuvių pabėgėliais. Studijavo meną Petrapilyje.
[11] Adolfui Sruogai buvo pavesta vadovauti Kaukazo geležinkelio bataliono technikos mokyklai.
[12] Petras Narutavičius – inžinierius, BS draugas Petrapilyje.
[13] Marija Grikinytė, Petro Narutavičiaus pusseserė, kurią BS vadino „Maniuku“, mokė lietuvių kalbos, kartu vaikščiojo į lietuvių vakarus.
„Balys apie tą jaunystės susižavėjimą labai jautriai pasakojo – tai buvusi labai šviesi mergaitė, palikusi jam gilesnį įspūdį“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1987-02-20).
[14] ~ rus =nepakeičiamas, nepamainomas.
[15] ~ rus =„Dvidešimtmetis studentas nepakeičiamas – kas jums?“
[16] ~ rus =„Dviejų akių saulės ugnys…“
Eilutė iš rusų poeto simbolisto Viačeslavo Ivanovo eilėraščio „Vaivorykštė“ („Радуга“).
[17] ~ rus =„Aš atėjau šion žemėn išvysti Saulės. / O jei diena jau ges – / Dainuosiu aš. Dainuosiu apie Saulę, / Kur nebišvys manęs!“
Strofa iš rusų poeto simbolisto Konstantino Balmonto eilėraščio „Aš atėjau šion žemėn“ (išvertė Liudas Gira, viso eilėraščio vertimą į lietuvių kalbą žr. in: Liudas Gira, Raštai, t. 3, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961, p. 85).
[18] BS eilėraščio be pavadinimo „[Sienos siūbuoja, palubės supas]“ pirminis variantas, užrašytas laiške VČ, taisytas paprastu pieštuku ir juodu rašalu. Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1: Poezija, p. 736–737.
[19] ~ rus [pranc ~ M-lle] =Maskva / Kabanichino sk[ersgatvis] / 28, 35 b[utas] / P[anel]ei / V[alerijai] Čiurlionytei.