1916-05-09

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-09, [iš Petrapilio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-09, [iš Petrapilio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraščių skyrius (LLTI BR)
Identifier: F53–84
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1916-05-09
Physical Description: BS laiškas VČ [Sesutėle Numylėta! / Kodel, kodel nuo tavęs iki šiol nieko]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Petrapilio – į Voronežą], remtasi laiško turiniu, kitais to meto laiškais. Rašyta 28,4×21,8 cm blankiai languoto-liniuoto, pilkšvos spalvos popieriaus dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Dvilapis buvęs lenktas į kelias dalis. Sulenkimo vietoje yra nedidelių įplyšimų, išmuštos kelios skylutės (matyt, išsegtas iš didesnio popieriaus lapų rinkinio). Kampai aplankstyti, yra įplyšimų dešiniajame ir kairiajame kraštuose, horizontalaus lenkimo vietoje. 1r–v pieštuku numeruota {87}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS išgyvenimai Petrapilyje (vienatvė, ilgesys, VČ laiškų laukimas, gyvenimo beprasmybės, tuštumos, svetimumo pojūtis, svajonė ištrūkti). Būklė: vidutiniška, persišviečia kitoje pusėje užrašytas tekstas, laiškas yžta. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–84. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l.; VUB RS, F153–1096, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{87}
1 Sesutėle Numylėta!
2 Kodel, kodel nuo tavęs iki šiol nieko
3 nėra?.. Išvažiavau – ir viskas – tarytum insėdus trau-
4 kinin jau užmiršai mane… Kodel, kodel nuo tavęs
5 nieko nėra?.. Aš tau jau rašiau keturius laiške-
6 lius in Maskvą ir vieną in Voronežą. Juk žadėjai
7' rašyti – kodel gi tokia negera?..
8 Esu vienas per dienas ir naktis, per aki-
9 mirksnius ir amžius, per šventes, iškilmes
10 ir purvynas dienas, esu vienas – cha‑cha‑cha –
11' o tu mano mirtinojo ilgėjimos negirdi,
12 nejunti?.. Aš klaidžioju, kaip pamišęs, per
13 purvyną, per gatvęs, aš slankioju, kaip šešė-
14' lis, kaip debesis mažutėlis, kaip lapas rudeninis
15 pageltęs, nuvytęs, blaškausiu, sukuosiu sielvartos
16 verpetuose, vėjas pakila, viesulas sukelia, mir-
17' tinu sielos užšalimu dvelkia, – aš kaip lapas pagel-
18 tęs, nuvytęs, kur vėjas rudeninis nublokš – ten
19 ir krisiu… Per dienas, naktis, akimirksnius
20 ir amžius vienas klajoju – nejuntu ne gyve-
21 nimo, nė butybės, nei saulės, nei džiaugsmo
22 nepažįstu, esu vienas – tai kodel aš bepročiu
23 būt negaliu?.. Ar ne vis tiek gi kur zengsnį
24 žengt, kurią maldą kalbėti?.. Ar ne vistiek?..
25 Vakar ir šiandie man turbūt ne taip skauda,
26 kaip iš karto, kaip tuoj atvažiavus Petrapilin.
27 Iš karto manėsi, kaip aš begyvensiu, kaip aš bebusiu,
28 o dabar juntu – koks nebus gyvenimas – man vis-
29 tiek… Žinau, kiek skausmo nebus manyje
30 kiek sielvartos nesuteiks butybė, kiek žaidų
31' neužgaus laiko bėgimas – viską iškentėsiu,
32 viską pergalėsiu, viską turėsiu iškentėt…
33 Esu dabar vidujiniai kažkaip pusiau gyvas
34 pusiau miręs, nieko man nebaisu, niekas
35 dabar manęs neužgauna ir niekas netraukia
36 Ateina kartais kažkokios mintys… Jaučiu,
37 kad tuomet stiklinis blizgančiai – miręs žvilgėsis
38' pradeda degti, jaučiu, kad per išbalusį
39 veidą gyvybės banga perbėga, jaučiu, krū-
40 tinėj kažkaip jaukiau pasidaro… Susikvatoju
41 karčiai, begėdiškai – ir vėl žvilgsnys s sustingęs,
42 ir vėl veidas varinis sustemos šešėliais gązdina…
43 Nieko tu man nerašai, nieko… Never-
44 tas aš?.. Kodel gi, o kodel gi?..
45 Gyvenu sutemoj. Tamsu. Tamsu. Kažkoks
46 chaosas apsupęs pasaulį. Kažkokie
47' sparnai diena‑nakti klekėtuoja‑gru-
48 moja, lydi‑šarvoja mane beklajojanti…
49 Buvau nuėjęs porį kartų pas Maniuką [1].
50 Net lietuvių kalbos lekciją turėjom. Paskui
51 buvau prikalbėjęs eit Lietuvių vakaran. Buvo.
52' Gal ir turi ji vidūje ką nors,
53 bet tai žmogysta dar labai ir labai neužaugusi.
54' Sielai nieko ji duoti negali. Tik tas gal gerai,
55' kad pas ją galiu tylėti kiek noriu ir kaip
56 noriu. Kitur ir tos vienintėlės sav
57 liuosybės neturiu. Užtat ir neinu niekur.
58' Be Šilingo [2] kitur niekur niekur nebuvau ir
59 neisiu niekur ir nenoriu. Pradedu gyvent
60 kaip gyvenau pernai vasarą. Namie
61 tyliu, gatvėj tyliu, purvynėj juokiuos…
62 Tik čia šalta, labai šalta – negalima nei
63 „на сmрѣлку“ [3] nei in mišką kur norint
64' važiuoti. Sniegas sninga, šaltas
65 šiaurės vėjas siunta. Prisieina daugiausia
66 kambaryje sėdėti, o gatvėje skubėt, sku-
67 bėt, skubėt… Skubėt per gatvę, skubėt
68 gyventi, skubėti tylėti…
69 Pas Maniuką ir gi negerai jaučiuos.
70 Jaučiu, kad tai tai žmogus toli‑toli nuo ma-
71 nęs, kad kažkaip begaliniai svetimas,
72 kad niekados jokios sielos paslapties jai
73 negalėčiau praverti, nei skaudžiausia
74 žaizda pasiskųsti. Pas ją dar labiau
75 juntu, kad esu vienas… be pastogės…
76 Kartais pradedu galvoti. Pradedu galvoti
77 kad turiu mokėti vienas gyventi, kad turi taip
78 būti, kad turiu rengties naują gyvenimą tverti
79 (vienuma ir tylėjimos – rengimos prie gyvenimo)
80 Tada savo esimo pasaulyj neturiu kuo
81 pateisint. Juk beprotiškai ilgėties – juk
82 dar maža, чтоб оправдать своe бытie… [4]
83 Ir ką aš darysiu, kur aš eisiu, jei man šiandie
84 vis tiek, jei Mirtis ir Butybė lygiai mane
85 temasina, jei visas šis begalinis pasaulis –
86 vien bepotiškas kalėjimos! –
87 Universitatėj padaviau prašymą (be Komi-
88 teto žinios) kad duotų biletą užrubežin. Žadėjo
89 jokių kliučių nestatyti. Paskui reikės
90 tik dar duot gradonačelnikui [5]. Ten
91 kažin ar gausiu. –
92 Sesulė! Būk tokia gera. Rašyk man,
93 Rašyk man! Gausiu nuo Tavęs laišką –
94 juk tai bus man iškilmė, juk tai bus
95 man šventė, pinsiu vainikus, dainuosiu.
96' {87} Laukiu. Be galo Laukiu. Juk žinai,
97 kaip apsidžiaugsiu, kai sulauksiu.
98 Rašyk. Rašyk. – Tebūna tau gera ir lengva.
99 Ir gėles, vien gėles dieną ir nakty sapnuokie!
100 Būk gėlynų Karalaitė.
101 Bučiuoju Tave
102' TavoBolytis
103' 9/V – 16
ֿ
104 Kloniokis Močiutei (Voronežo) [6]
1 Sesutėle Numylėta! ] s l, in sin ang cor cf {87} pro {106}
7 negera?.. ] p ras Pe
11 negirdi ] cor d pro g
14 mažutėlis ] cor i pro vid e
17 dvelkia ] cor e pro vid ė
30 žaidų ] vid ex err om z
31 laiko ] cor k pro g
38 per ] cor p pro b
41 žvilgsnys ] p vid ex err s
47 nakti ] cor n pro d
52 Gal ] a ras phr Nepatinka ji.
54 negali ] p ras n
55 tylėti ] cor ė pro i
58 kitur ] s exc dar
64 Sniegas ] a ras Pri
70 tai ] vid ex err rep
86 bepotiškas ] vid ex err om r
96 Laukiu. ] a al m graph cor cf {87} pro {106}
102 V ] cor pro I
102 TavoBolytis ] signat
[1] Marija Grikinytė.
[2] Stasys Šilingas.
[3] сmрeлкa ~ rus =strėliukė.
Petrograde BS „Ypač mėgo (kaip ir A. Blokas) vadinamąją „Strelką“, siaurą į jūrą įšokusį žemės rėžį, nuolatinę petrogradiečių pasivaikščiojimų ir poilsio vietą“ (žr. Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 58).
[4] ~ rus =dar maža, kad būtų galima pateisinti savo būtį.
[5] городничий ~ rus =miesto valdžios pareigūnas, vadovas.
[6] Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė.