1916-08-19

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-19], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-19], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–74
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-08-19]
Physical Description: BS laiškas VČ [Pas mane šiandie šven-]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-08-19] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi turiniu (Boleslovo vardo diena minima 08-19). Rašyta 13,1×17,7 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, melsvos spalvos laiškinio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Yra gelsvų dėmelių. Perlenkta pusiau. Pieštuku numeruota {104}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS padėka už varduvių proga gautą VČ dovaną – jos pačios išaustas žalias juostas. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–74. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{104}
1 Pas mane šiandie šven-
2 tė. Didelė, didelė šventė.
3 Pareinu, parsiskubinu namo,
4 žiūriu pačto dežutėn be nebus
5 laiško nuo tavęs. Nėra. Ineinu
6 kambarin – ant stalo kažkoks ma-
7 žyčiukas suvoliotas, supurvintas
8 siuntinėlis. Juostos?!..
9 Skubotai sudraskau in
10 šmotelius baltąją skarikę,
11' išvynioju… Juostos!.. Balkšvai
12' mestos, žaliai austos,
13 lengvagijos juostos!
ֿ
14 Susijuosiu zalią juostą –
15 Pabučiuosiu sesę.
16 Ot guldysiu dobilėlius
17' Tai kaip sniegą baltą! [1]
– – – –
18 Ačiu tau Sesutėlė už tuos
19 austus audimėlius, už dabin-
20 tus raštelius… Anksto ryto kėlėjė-
21 lė – žalios juostos audėjėlė –
22 kaip tau ačiū pasakyti,
23 kaip papuošti man tave?…
24 Keistos buvo mano godos ir
25 audimai jų keisti – Bet tavo-
26 sios – kas pavys jąs, kas jų
27 raštą sudabos!…
28 Ačiu tau Sesutėle už juostas.
29 Ačiu, ačiu, labai, labai ačiū!..
30 Ir nešiosiu ir sapnuosiu –
31 rytą, mielą vakarėlį – vis
32 su jomis, su dainomis – su
33 juostomis. Visą àpsapnį
34 ir sapną – Sesei maldą
35 ir karūna!
36 Nežinai Tu Sesut, kaip tai
37 gerai yra tokias juostas gauti
38 nuo ankstybo rybo kėlėjėlės, Vieš-
39 nios Vakaro graksčiosios!
40 Dovana. Saulės Dovana. Saulės
41 pasiuntiniai ir Sesulės juostos!
42 Aš vėlei pjovėjas – ir jaučiu
43 kvapą lankos, ir gėlelių šnekų
44 jaučiu, ir žinau kaip sesulė
45 del manęs sapną rengia!
46 . … Susijuosiu žalią juostą!…
47 Juk aš niekuomet nemaniau
48 kad turėsiu žalią juostą!
49 Ir mano šiandieninė liudna
50 buitis stojos iškilme! Ir
51 dušiai taip linksma, taip
52 noris dainuoti!
53' Sesule, kuo aš tau atsily-
54 ginsiu už tokią gausią dovaną?…
55 Gėlelės, žinai, suvitę. Lapeliai
56 nubirę, sulaužyti, net nebepa-
57 žistu, kas tai per gėlės buvo – bene
58 rugiagėlės? Trys lapeliai dar
59 skaisčiai mėlyni, o kiti sugargėję.
60 Išbučiavau aš juos – tegu ir
61 jie žino, kad aš šiandie
62 turtingas!
63 Ačiu tau, Sesule, labai, la-
64 bai ačiū.
65 (Ar ne šiandie tik mano varduvės?)
– – –
66 Viso, viso tau saulėto.
67 Tegu tavo žengsniai
68' buna lengvus ir sapnai
69 palaiminti, mano geroji
70 Sesulė!
71' Buč[i]u[o]ju tavo
72' Bolyt[i]s.
ֿ
73 ˹Kodel ir šiandie nuo taves jokio laiško?..˺
1 Pas mane šiandie šven- ] s l, in sin ang cor cf {104} pro {123}
11 Balkšvai ] cor š pro vid v
12 mestos ] a ras austos
17 Tai ] cor pro Taip, ras p
38 rybo ] vid ex err b pro t
53 tau ] cor ta pro vid at
68 sapnai ] cor s pro l
71 Buč[i]u[o]ju ] ill, vid o
72 Bolyt[i]s ] ill, vid i
73 ˹text˺ ] phr in sin mg, vert
[1] Paskutinės strofos iš BS eilėraščio „Pjovėjas“ variantas, vėliau taisytas. Visą eilėraščio tekstą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma litera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 49.
Eilėraštis „Pjovėjas“ sukurtas anksčiau (1914–1915), nei parašytas laiškas. Plačiau apie eilėraščio sukūrimo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 732.