1916-08-19[po]

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-08-19], [Petrapilis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-08-19], [Petrapilis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–67
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1916-08-19]
Physical Description: BS laiškas VČ [Dievuli tu mano, kaip ilgu šiandie!]. Be datos ir vietos. Datuojant [po 1916-08-19] ir lokalizuojant [Petrapilis], remtasi [1916-08-19] laišku, kuriame džiaugiamasi dėl gauto VČ siuntinio su jos austomis juostomis. Rašyta 14,1×22,2 cm liniuoto-languoto gelsvos spalvos popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenktas per pusę. Kraštai apspurę, kampai aplankstyti. 1r ir 2r dešinieji kraštai nelygūs (matyt, išplėšti iš didesnio popieriaus lapų rinkinio). 1r pieštuku numeruota {108}. Yra rudų dėmelių. Prie laiško voko nėra. Tema: BS, grįžusio iš Stasio Šilingo vasarnamio Suomijoje, savijauta, gamtos stichijų įtaka. Būklė: gera. Minimi asmenys: Stasys Šilingas, Cyprianas Kamilis Norvidas, Danutė Čiurlionytė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–67. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{108}
1 Dievuli tu mano, kaip ilgu šiandie!
2 Vakar nuvažiavau in Šilingą [1], nakvojau,
3 tik šiandie, tik dabar grįžau.
4 Marios buvo pasiutusios. Visa laiką
5 lijo biauriausias lietus. Vėjas siautė
6 šėlo iš Marių, iš gelmių. Vilnys kokios
7' didelės bartos, putotos ir smarkios!
8' Ten yra tokios maudyklės – lieptu nuei-
9 nama toli toli in marias, ten yra suo-
10 lelis, budelė ir laipteliai in vandenį
11 nusileist. Nuėjau tenai. Laiptai lin-
12 guoja, buda sūpas, sviruoja, lietus
13 pilia kiek tik gali, o vėjas didžiau-
14 sius volus gena ir gena. Vieną už
15 kito, vis žiauresni, vis augštesni,
16 vis juodesni! Užsimiršau visai. Visas
17 pasinėriau tame išsiilgusiame
18 žvilgėsyj, toje grumojančioj ban-
19 goj. Nežinau kiek laiko aš išbuvau
20' Marėse, tik kai ėjau in jas – buvo
21 anksti, o kai grįžau – jau buvo vėlu.
22 Vasarnamis Šilingo už pusvarsčio nuo
23' Marių, tarp pušų, ant kalno.
24 Miegojau – ar rymojau – prie atviro
25 lango. Visa naktį pušys šniokštė
26 ir Marės kriokė. Naktis tamsi
27 tamsi buvo. Debesis viską užgobė.
28 O iš Marių ėjo kažkokie pasiutimo
29 balsai, varpė nakties juodumą,
30 siekė skaudžiausiųjų dūšios užu-
31 jaunių ir dūšia visą naktį nerimo.
32 Sapnavos kažkokie sapnai keisti,
33 regėjimai slinko vienas už kito,
34' ir Marių staugimas viską užliejo
35 ir supynė, suvėlė. Rytą ki atsikė-
36 liau anksti, anksti. Vėtra dar
37 tebe siuto, pušų viršūnes tebe lankste,
38 juodus volus tebevertė ir Marės
39 tebestaugė. Nuėjom su Šilingu
40 maudyties. Inbridom toli, toli.
41 Tik man kažko ne visai gerai pasidarė.
42' Truputi pamėlynavau, sunku alsuot
43 paliko ir vargiai vargiai pasiekiau
44 kranta. Paskui dar ilgai ir galva su-
45 kės, ir alsuot sunku buvo, ir vaiksčio-
46 jau sviruodamas. Paskui vėl
47 gerai paliko. Ir kaip dar! Tik
48 dabar kai atvažiavau Petrapilin –
49 ilgu begalo – nežinau nei ką daryt
50 nei kur dėties. Akyse juodi volai,
51' ausyse pašėlusis užėsys is šniokšti-
52 mas, o dūšiai taip ilgu, taip ilgu,
53 per sąvaitę buvau užmiršęs, kad
54 esu vienas čionai, bet dabar kažkaip
55 susipynė viskas. Nebepažistų
56 nei tų murų, nei žmonių, nei
57 dulkių, nei praeivių pajuokimo
58 nei gatvių triukšmo. Nežinau
59 kur tie žmonės taip skubina
60' ir ir kam tas
61 vėjas taip drasko krūtinę… Neži-
62 nau kas dūšiai yra – tik ten krūti-
63 nėj degas kas dega, nerimsta… Ir
64' klaiku daros tarp tųjų minių
65 ir klajūnų… Dievuli, kaip ilgu!
66 Kaip neišpasakytai ilgis širdis!
67 Sesule! Kodel tu nenori nuvažiuoti
68 in Krymą? Yra proga – kodel nevažiuot!
69 Aš pusę savo gyvenimo paaukaučiau
70 by tik sąvaitę kokią galėčiau pa-
71 gyventi prie Marių. O Kryme ir
72 vėtros būna tankiai ir ne tokios
73 kaip čia! Ten ir Marios, ir Kalnai,
74 ir Saulė, ir Vėtra! Kad man ne toji
75' kvaila istorija su kareivija aš
76 jau senų senai būčiau Kryme. Tu ne-
77 turi supratimo, kad tai reiškia
78' prie Marių pagyventi! Ten ir Tylė-
79 jimos netoks – ir šneka – tai vien gimnas!
80 Kodel tau nevažiuot?.. Jei nori
81 man smagumą už vis didžiausi pa-
82 daryt tai im ir tuoj važiuok. Juk žinai,
83 kaip aš norėjau, kaip aš norėjau,
84 kad tu Kaukazan važiuotum, ir kaip nu-
85 liūdau, kai nenuvažiavai. Ir dabar
86 jei nuvažiuotum in Krymą – man daug
87 daug džiaugsmo būtų! Ir tau
88 dainas rašyčiau ir kartu Mares
89 garbinčiau… Juk aš taip myliu, taip
90 myliu Mares! Ir noriu kad ir Tu jas
91 taip mylėtum ir būtum, kaip Marės!..
92 Jeigu del upo blogo ar del kitų mažmožių
93 nenuvažiuotum – tikrai, man butų la-
94 bai labai skaudu. Aš kažinko nesi-
95 gailėčiau, kad tik galėčiau ten pabūt!
96 Iš C. Ц. [2] dar neverčiau – Šilingas pasiėmė
97 skaityt ir parinkt. Norvidą [3] aš norėčiau
98 verst, bet aš vis dabar nesusitvarkau
99 kaip reikiant – laiko labai maža – turbūt
100 neišversiu. – – – Už lango vėjas. Siunta,
101 draskos, švilpia. Ir dušiai taip nera-
102 mu, taip traukia eiti, bėgti, rėkti.
103 Ir laiską parašęs bėgsiu kur nors…
104 Dievuli, kaip ilgu, kaip ilgu!
105 Dangus raudonas. Greit saulė
106 leisis. Greit bus naktis. Ir naktį
107 vėjas dar labiau šels…
108 Ar tu junti Sesulė, kaip ilgu man,
109 kaip ilgu?.. Ar junti kaip dušia
110 klajodama pasiklydo ir savo
111 paklydimo išsigando?.. Ar junti
112' Sesutėlė, kaip ilgu, kaip ilgu man?..
113 Slegia dūšia marių užimas, vėjo
114 rauda ir klaikuma… Sesule,
115 Sesule! Nors sapne atlankykie
116' mane!.. Sesule? Buk mano maldos
117' Viešnia – ir kiekvienas dušios susigriaude-
118 nimas bus po tavo kojų!
119 Bučiuoju tave, labai, labai
120' Tav[o]Bolyt[is]
ֿ
121 ˹Kad tu žinotum, kaip man juosta pritinka ir koks
122 aš laimingas ją nešiot!˺
ֿ
123 ˹Danutei [4] pasakyk, kad ji nieko neišmano – ir del to, kad
124 ji „zakabų“ ieško – aš in ją nenuvažiuosiu.˺
1 Dievuli tu mano, kaip ilgu šiandie! ] s l cor cf {108} pro {127} al m graph
7 bartos ] vid ex err r pro l
7 putotos ] cor p pro b
8 maudyklės ] cor m pro ill
20 Marėse ] cor M pro min
23 Marių ] cor M pro min
34 Marių ] cor fl - pro -ius
35 ki[tą] ] vid ex err om
42 sunku ] cor su pro va
51 pašėlusis ] cor p pro l
51 is ] vid ex err s pro r
60 ir ] p ras phr ko juokias iš manęs
60 ir ] p vid ex err rep ir
64 klaiku ] cor u pro ų
75 kareivija ] cor fl -a pro -as, ras s
77 kad ] vid ex err ad pro ą
78 Marių ] cor M pro min
82 im[k] ] vid ex err om k
112 man ] cor m pro vid S
116 Sesule ] cor s pro l
117 Viešnia ] cor V pro min
117 ir kiekvienas ] p s l ins dušios
120 Tav[o]Bolyt[is] ] signat, ill, rest
121–122 ˹text˺ ] add sup 2v, vert
123–124 ˹text˺ ] add sup 2r, vert
[1] Stasys Šilingas (1885–1962), artimas BS draugas Petrograde.
[2] Северные цветы ~ rus =Šiaurės gėlės (1901–1903), almanachas, kuriame spausdinta rusų poetų simbolistų kūryba.
[3] Cyprianas Kamilis Norvidas (1821–1883), lenkų rašytojas, dailininkas. Romantizmo atstovas.
[4] Danutė Čiurlionytė (1910–1995), Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės dukra.