1916-08-20

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-20], [iš Petrapilio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-08-20], [iš Petrapilio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017

Manuscript Data

Repository: Lietuvių kiteratūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–88
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-08-20]
Physical Description: BS laiškas VČ [Aš Imatroj buvau…]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-08-20], remtasi [1916-08-13] laišku, kur planuota sekmadienį važiuoti Suomijon, pažiūrėti Imatros krioklio, marių, palaipioti Vyborgo uolomis. Lokalizuojant [iš Petrapilio – į Voronežą], remtasi Voronežo pašto antspaudu, VČ adresu, turiniu. Rašyta 22,3×35,6 cm liniuoto, gelstelėjusio, per pusę sulenkto popieriaus, pagal susegimą išsegto iš didesnio rinkinio, lape (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Rašyta keturios skiltys: 1r (a); 1v (a); 1v (b); 1r (b). Perlenktas per pusę. Lenktas dar kartą. 1r–v viršuje, kairiojo krašto link, lenkimo linijos vietoje, yra dvi skylutės. Lenkimo vietose yra nedidelių įplyšimų. 1r–v yra dėmelių, atsiradusių prisilietus prie popieriaus lapo, rašant nenudžiūvus rašalui. 1r (a) dešinysis kraštas nelygus. Viršutiniai kampai aplankstyti. Prie laiško yra 11,9×9,4 cm vokas. Vokas pilkšvos spalvos, tuščių ir užpildytų langelių, išdėstytų šachmatų principu, rašto. 1r apačioje nuplėštas kairysis kampas, matyt, ir buvęs užklijuotas pašto ženklas. Uždėti du juodi nekokybiški pašto antspaudai. Adresas: Вал. Чурлянис / Воронеж / Халютинская, 15. 1v uždėtas juodas Voronežo pašto antspaudas: В[ОРО]НЕЖЪ / ◊0 8. 16 /. Pieštuku numeruota {123}. Voko 1r–v yra smulkių rudų dėmelių. Voko viršutinis ir apatinis kraštai apspurę, voko viršutinio krašto abu kampai aplankstyti, dešiniojo krašto link yra įplyšimas. Voko 1r dešinysis kraštas nelygus (išimant laišką, nuplėštas). Tema: kelionės į Imatrą įspūdžiai ir nuotykiai. Minimi asmenys: Juozas Tallat-Kelpša. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–88. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 3 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Aš Imatroj [1] buvau…
2 Che‑che‑che! Aš buvau Ima-
3 troj. Bet palauk. Pirm negu
4' pakliuti Imatron kiek nelai-
5 mių iškentėt prisiėjo – tiek tur-
6 but nekentėjo ne nabašninkas
7 amžiną atilsį šventos pakaros
8 Ozirisas [2]. Važiovam dviesuo.
9 Aš ir Kelpša [3]. Reikia žinoti, kad
10 Kelpša – didelis šiaučius, tai
11 yra ne batus siuva, bet žmogus
12 kuri be batų šiaučium vadina.
13 Išvažiuodami nusprendėm ir
14 mes kokia nors spekuliacija
15 užsiimti – kaip mes apsileisim.
16 Užtat supirkom visus laikraščius
17' kokių rūšių tik radom stotyje.
18' Klausiam žandaro kada eisiąs
19 traukinys Imatron. Žandaras
20 pasitaikė, brudas, labai piktas.
21 Nelaukiąs nieko atrėžė. trauki-
22 nys eisiąs dar negreit. Susigru-
23 dova mudu stotin laikraščių
24' skelbimų skaityt. Skaitėm, skai-
25 tėm – einam pasiklaust tarnauto-
26 jaus kada traukinys Imatron
27 eis. Busią penkios minutės jau
28 kai išėjo. Pražiopsojom rokuojas.
29 Kitas traukinys ėjo už kelių
30 valandų, bet užtat Viborge [4],
31 kur reikia persėst turėjovo
32 lauk apie aštuonias valan-
33 das. Visą dieną nemielašir-
34 dingai lietas lįjo. Stotyj
35 pavalgėm pietus. Ten tokia mada,
36 kad užmoki 1 r 25 k. ir gali valgyt
37 ką tik nori ir nori. Užtat mes
38 iš to smutnumo pusę stalo
39 supurkojova. Paskui nuspren-
40 dėm nors tramvaju pasiva-
41' žinėt. Kadangi suomių
42 konduktoriai rusiškai ne žakt
43 nemoka – kelionė buvo gana
44 indomi. Išvažiavom galop
45 kažkur už miesto. Lietus
46 pilia. Aš tik vienose sandalijose
47 pe pančekų. Bet ką tu čia
48 žmogus padarysi – reikia eit
49' pasivalkiot. Ten vienos uo-
50' los ir akmenys. Mudu besi-
51 raitydami nuo vienos uolos
52 ant kitos, bešokinėdami
53 nuo vieno akmenučio ant
54 kito kažkaip atsidurėva
55 kareivių lageryj (prie tvir-
56 tovės) čia tuoj kareivis su
57 durtuvu viršūj mūsų – Kas jūs
58 per ponai ir ko jum čia reikia?
59 Mes ką gi – Susimilk broliuk,
60 mes netyčia, mes tik teip
61 sau…Vargais negalais atsipra-
62 šėm. Dar paknapiję
63 po bažnyčias, po tratuarus ir
64 iškabų prisiskaitę, pabuvoję
65 kinematografe – išsiskubinova
66 in stoti kad nepavėluoti
67' vėl traukinin. Atvažiavom.
68 Laukt dar poris valandų.
69 Smutna. Nieko nepadarysi
70 Lietas, kaip iš viedro. Vaikčiojam
71 po platformą, dejuojam ir
72 klausinėjam konduktorių
73 kada bus traukinys in Ima-
74 trą. Suomiai nevidonai
75 rusiškai nė vienas nemoka –
76 nors galą gauk nesusišne-
77 kėsi. Suradom kažkur žandarą.
78 Jis pasakė, kad tokia ir
79 tokia eisiąs traukinys. Mes
80' ką gi stovim ir laukiam ant
81 platformos. Pamažu pradėjom
82' šnekėti. Susiginčyjom. Insi-
83 karsčiavom. Kelpšą pažiū-
84 rėjęs in laikrodį sako – jau
85 laikas būtų traukiniui ir
86 išeiti, o jo vis nėra. Mes
87 tuoj tekini in žandarą – taip
88 ir taip, kam tu brudai me-
89 luoji! – Jisai gi: Susimildami!
90 Traukinys buvo! Tik‑ką išėjo!
91 Pasirodo, kad penkios minutės
92 atgal traukinys iš tikrųjų iš-
93 dumė Imatron. Mudu snapus
94 nuleidę pasikeikėm, pasikeikėm
95' bet nieko nepadarysi. Paskui
96 nuėjom in stoti alaus atsiger-
97 ti – gėrėm, gėrėm, bet vis tik
98 inkaušt negalėjom ir gana.
99 Kadangi naktį gatvemis Vibor-
100 ge vaikščiot negalima ir vieš-
101 bučiuose kambarių niekur nėra
102 tat turėjom visą naktį trin-
103' ties po stotį. Stoties Viborgo
104 nepaprastai graži ir švari, užtat
105 ūpas mums tuojau nepaprastai
106' ir pasitaisė. Nežinau dabar kokiuo
107 tai būdu susipažinova mudu
108 kažkokiom dviem merginom
109 ir gi matyt tokiom pat avantiu-
110 rystėm kaip ir mudu. Visą
111 naktį taip ir prasivazojom.
112 Kelpšą kažkaip mane netyčia
113 pavadino Ваше Сiятельство [5], o jos
114 pamanė kad aš iš tikrujų esu
115 kunigaikštis ir važinėju tik
116 incognito [6] štukų provyt. Mum
117 su Kelpša juoko buvo iki galo.
118 Daugybė visokių avantiurų buvo,
119 kaip mudu iš publikos vogėm
120 vietas kur atsigult, kiek
121 koliot gavom… Bet užtat
122 miegot tai visa nakt beveik
123 neprisiėjo. Ant rytojaus
124' Kelpšas žygiu visa kom-
125 paniją pralaimėjom: viena
126 iš tų merginų paėmė Kelpšos
127 fotografiją ir jis jokių būdu
128 nemokėjo atsiimti. Galop
129 pasiekėm Imatros. Bet kad ne-
130 turėtum vėl malonumo
131 sėdėt Viborgo stotyj 12 valandų –
132 tat turėjom visus Imatros
133 stebūklus apžiūrėti tik į 2 val.
134 Lietus pilia. Vėjas šelsta.
135 O mes, kaip apduję tekini, pasi-
136 šokėdami nuo vienos uolos
137 ant kitos piškėjom. Imatra [7]
138 krioklys, neišpasakytai gražus.
139 Staiga vėjas paputė smarkiau –
140 ir sudieu kepeliušas – mano
141 juodasai, mano numylėtas…
142 Stovėjom ant kranto krioklio,
143 spardėm akmenis in vilnis,
144 spiaudėm in jas ir rėkėm
145 kiek tik jėgos yra, kad užrėktį
146 kriokimą vandens – bet iš to
147 viso nieko neišėjo. Mano batai
148 naujus – kojas spaučia – o čia
149 visur vis tekinomis, skubėti…
150 Viborgan grižom, kai krautuves
151 darė. Kad nepalikti visai
152 be kepurės – turėjom bėgti teki-
153 nomis per visą miestą, kad
154 užtikti kur nors atvirą krautuvę.
155 Ir juoko buvo ir pikta. Petrapilin
156 važiuot žmonių buvo begalė.
157 Kelyj užėjo mum didelis noras
158 dainuot, o publikai protestuot,
159 turėjom visokių atsitikimų…
160' O petrapilyj, mums persiskirus,
161 begrįžtant Kelpšą vagys buvo
162 užpuolę, tik pavogt nieko nesuskubo…
163 Kiek įspudžių iš Imatros ir
164 gamtos Suomijos! Bet gal ge-
165 riau apie tai visai tylėti.
166' Tu, Sesut, nepyk, kad aš tau
167 tokius niekus rašau. Man
168 buvo daug juoko – gal ir tu
169 pasijuoksi. Tik galva – tai
170 dar ir šiandie man tebe skauda,
171 nors jau antra diena, kaip
172 grįžau. Maskvos universite-
173 tan prašymą jau padaviau.
174 Nuvažiuosiu tur but 23 – rytą.
175 Busim kartu. Ar aš nesakiau –
176 kad per žiem busim kartu!
177 Tik tu ant manęs nepyk.
178 Ar gerai?..
179' Bu[čiuo]juBa[ly]t[i]s
Вал. Чурлянис
Воронеж
Халютинская, 15 [8]
ֿ
◊◊◊
◊◊◊
{123}
В[ОРО]НЕЖЪ
◊0 8. 16
4 pakliuti ] cor u pro ū
17 rūšių ] cor ū pro ų
18 Klausiam ] cor i pro e
24 skai- ] ins k
41 Kadangi ] a ras Apėjom
47 pe ] vid ex err p pro b
49 Ten ] cor e pro i
50 besi ] cor b pro vid v
67 traukinin ] cor sec i pro y
70 Vaikčiojam ] vid ex err p Vaik om š
79 tokia ] p vid ex err om [valandą]
80 ką ] cor k pro s
82 šnekėti ] cor e pro ė
95 nepadarysi ] cor i pro t
103 stotį ] p ras S
106 Nežinau ] p ins dabar
107 mudu ] p vid ex err om su
124 žygiu ] a ras visa
160 petrapilyj ] cor y pro į
166 tau ] cor u pro i
179 Bu[čiuo]juBa[ly]t[i]s ] signat, ill, rest
[1] Imatra – miestas Suomijoje, Pietų Suomijos provincijoje, Pietų Karelijos regione, prie Vuoksos upės.
[2] Oziris – egiptiečių mirties, pomirtinio pasaulio ir derlingumo dievas. Ozirio brolis Setas užmušė jį ir, sudėjęs į sarkofagą ar akacijos kamieną, įmetė į Nilą, kuris nunešė jį į jūrą ir nuplukdė į Finikijos miestą Biblą. Izidė surado Ozirio kūną ir parvežė į Egiptą. Tačiau Setui pavyko sukapoti jį į 14 gabalų ir išmėtyti po visą Egipto žemę. Izidė surinko Ozirio kūno dalis, magijos dėka pastojo nuo Ozirio lavono ir pagimdė sūnų Horą, kuris vėliau atkeršijo Setui ir atgaivino Ozirį. Oziris atsisakė grįžti į žemę – Egipto valdymą atidavė Horui, o pats liko pomirtinio pasaulio valdovu.
[3] Juozas Tallat-Kelpša.
[4] Vyborgas – miestas Rusijos šiaurės vakaruose, netoli nuo Rusijos valstybinės sienos su Suomija, prie Karelijos sąsmaukos, 130 km į šiaurės vakarus nuo Sankt Peterburgo.
[5] Ваше Cиятельство ~ rus =Jūsų šviesybe.
[6] Incognito ~ it =slapta, nepasakydamas vardo.
[7] Imatra – didžiausias krioklys Suomijoje, Vuoksos upėje.
[8] ~ rus =Val[erijai] Čiurlionytei / Voronežas / Chaliutinskajos [gatvė], 15.