1916-08-23[iki]_1

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrapilis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrapilis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017

Manuscript Data

Repository: Lietuvių kiteratūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–82
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1916-08-23]
Physical Description: BS laiškas VČ [Kam man galvoti, kas rytoj]. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1916-08-23] ir lokalizuojant [Petrapilis], remtasi turiniu (turi nusipirkęs bilietą į Maskvą, kur planuoja būti 23 d.). Rašyta 21,9×27,9 cm plono, peršviečiamo, drobės faktūros, gelstelėjusio popieriaus lapo parkeriu (juodu rašalu). Perlenktas kelis kartus (dvi lenkimo linijos). Rašyta, laikantis vertikalios lenkimo linijos, prirašytos keturios skiltys: 1r (a), 1v (a–b), 1r (b). 1v (b) dešinysis kraštas nelygus (matyt, išplėštas iš didesnio popieriaus lapų rinkinio). 1r (a) viršuje pieštuku numeruota {114}. Laiške yra pirštų atspaudų, dėmelių, prisilietus prie nenudžiūvusio rašalo. Prie laiško voko nėra. Temos: BS ryžtingas apsisprendimas palikti Petrapilį ir persikelti į Maskvą; paraginimas, kad VČ taip pat greičiau važiuotų į Maskvą. Būklė: gera. Minimi asmenys: Aleksandras Skriabinas, Juozapas Sruoga, Marija Grikinytė, Petras Naruševičius, Jurgis Baltrušaitis, Adolfas Sruoga, Juozas Tallat-Kelpša, Ona Abramavičiūtė–Tallat-Kelpšienė. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–82. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{114}
1 Kam man galvoti, kas rytoj
2 su manimi būti gali. Žinau – bus
3 vėtra, žinau, staugs vėjas ir dušia
4 raudos – o ar tai negerai?..
5 Ar tai negerai, kai gyvenimo
6 klausimas stačia galva sta-
7 tomas? Ar ne indomiau gy-
8 venti, kai žmogus pilniau
9 pasaulį junti ir kai dušia
10 kiekvienam dvelkimui jaukiau
11 atsiliepia?.. Ar Tau negana
12 kad padukęs esu, mėtau akme-
13 nis in vandenį ir rėkiu ir
14 nieko neboju?.. Ar dar Tau
15 negana, kad nieko nesibijau,
16 ir kad, juo skaudžiau dušią
17 užgauna, juo daugiau gyven-
18' ti aš noriu?.. Ar dar Tau
19 ne gana, kad sakau gyvensiu
20 ir galas?.. – Atmatuota ir
21 nukirsta – važiuoju aš in
22 Maskvą. Jau biletą nusipir-
23 kau. Maskvoj busiu 23 rytą.
24 Bučiau jau šia nedėl isvažia-
25 vęs, tik mat rytoj pas mus
26 didelis koncertas, eina Skria-
27 bino Dieviskoji poema [1],
28 tat ėmiau ir pasilikau.
29 O taip jau bučiau nu-
30 važiavęs. Būt gerai, kad ir
31 tu pasirūpintum greičiau
32 nuvažiuoti Maskvon.
33 Iš tavo trumpučio laiškiu-
34 ko matyt, kad Tau nepatiko
35 nė mano laiškas, nė mano
36 Elgimos… Brolis Juozas [2]
37 man ir gi sako, kad mano elgi-
38 masis jam labai netinkąs…
39 Bet ar aš blogo ką darau?..
40 Aš nenoriu eit kariaut ir
41 galas. Ir aš daugiau negu
42 tikras esu, kad aš neisiu
43 kaip mane gali paimti,
44 kad aš to visai nenoriu!
45 Ar aš tau nesakiau, kad gy-
46 vensime kartų Maskvoj –
47 ar gi negyvensime? Ir
48 sakau kad neisiu kariaut –
49 ir pamatysi pati.
50 Reikia tiktai drąsos
51 daugiau, sparnus augščiau
52 kelti ir juokties daugiau….
– – – – –
53 Bijau aš kad tu neužsi-
54 gautum už anąjį mano
55 laišką…. Nepyk, žinai,
56 geriau bus… Nuvažiuosiu
57 Maskvon – aš busiu vėlei
58 rimtas, nebelatrausiu,
59' ir kad dirbsiu, tai
60 net sienos linguos.
61 O dabar valkioties noriu.
62' Su Maniuku [3] susitai-
63 kėva. Ir gerai dabar
64 gyvenova. Ji pasirodo
65 truputi žmoniškesnė
66 per vasarą palikusi.
67 Ilgiau – tai visai gerai
68 susigyventuva. O rytoj
69 tai važiuojam koncertan –
70 ji, aš ir Narutis [4]. Važiuo-
71 jam anksti – teks daugel
72 po miską paklaidžiot
73 (koncertan reikia va-
74 žiuot traukiniu 1 val.)
75 Daviau jai Baltrušai-
76 čio [5] pasiskaityt – esą
77 be galo patinka. Turbut
78 ne blogas iš jos žmogiukas.
79 O Ligoninėn ji man buvo
80 ultimatumą atsiuntusi (ji
81 nežinojo, kad aš esu ligoninėj)
82 Mat pavasarį aš insisiulyjau
83 ją mokint, lankiau lekcijas
84 kas antrą dieną, palikes
85' 5 rub. kad ji man lenkšką
86 knygą nupirkt – ir staiga
87 prapuoliau, kaip vande-
88 nin – 2 mėnesiu ir nosies
89 nerodžiau… buvo ji užsigavusi…
– – –
90 Atvažiavo broliūkas
91 Juozas iš Kaukazo. Tai
92 žinai jis nuo Maskvos
93 manęs ir neatkalbinėjo.
94 Tik šisai, petrapilietis [6],
95 tai dar vis šiaušias…
96 Vakar buvau pas Kelpšą [7]
97 (jis už miesto gyvena) pas
98 jį ir nakvojau. Pas jį yra
99 vienas Kastuko [8] paveikslas.
100 Pasirodo, kad su Kastuku
101 jie dideliai draugai buvę. Aš
102 ir nežinojau. Koks vaikas tas
103 Kelpšą – trauk jį galas. 27 metai,
104 o už mane du kart jaunesnis.
105 Tik žmona [9] jo – tai niekam
106 tikus – boba tikra ir neprotinga.
107 Vakar visą naktį giedojom
108' ir šunį erzinom. Miegot
109 maža teteko. Užtat šian-
110 die miego kad noriu –
111 Dievuliuk tu mano!
112 O kai buvo Kryme Kelpša
113 su Jonuku [10] – tai Jonukas
114 vis jam Jadzę [11] piršo. Sa-
115 kė, kad tai esanti labai gera
116 mergužėlė ir kad vienu
117 žodžiu… nesigailėsiąs
– – – – – – –
118 Klausyk, ar tu jau pyksti?..
119' Nepyk,
120 Sesul, geriau bus…
121 Turiu butelį vyno – tik
122 pažadėjau tam, kas man
123 kambarį Maskvoj suras.
124 Tai suvažiavę sučiulp-
125 sim –
126 Tu nepyk ir
127 rėk valio!
128' Buč[i]u[o]ju
129' Tav[o]Bal[y]s
1 Kam man galvoti, kas rytoj ] s l, in sin ang cor cf {114} pro {133}
18 aš ] cor a pro n
59 kad dirbsiu ] a ras dab
62 Su Maniuku ] ras Ge
85 lenkšką ] cor sec k pro ill, vid ex err om i
108 Miegot ] cor Mi pro
119 Nepyk, ] a ras phr O kas – aš daug
128 Buč[i]u[o]ju ] ill, rest
129 Tav[o]Bal[y]s ] signat, ill, rest
[1] Aleksandras Skriabinas (Aleksandr Skriabin, 1872–1915), rusų pianistas, kompozitorius.
Kalbama apie 1904 m. sukurtą III simfoniją, vadinamą Dieviškąja poema ( Božestvennaja poema 3 d.). Tai – programinis trijų dalių kūrinys (I dalis – „Kova“, II dalis – „Malonumas“, III dalis – „Dieviškieji žaidimai“).
[2] Juozapas Sruoga.
[3] Marija Grikinytė.
[4] Petras Narutavičius.
[5] Jurgis Baltrušaitis.
[6] Adolfas Sruoga.
[7] Juozas Tallat-Kelpša.
[8] Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
[9] Ona Abramavičiūtė-Tallat-Kelpšienė.
[10] Jonas Čiurlionis.
[11] Jadvyga Čiurlionytė.