1916-08-23[po]

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-08-23], [iš Maskvos].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-08-23], [iš Maskvos].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017

Manuscript Data

Repository: Lietuvių kiteratūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–64
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1916-08-23]
Physical Description: BS laiškas VČ [Žinai, Baras turbūt šiemet]. Be datos ir vietos. Datuojant [po 1916-08-23] ir lokalizuojant [iš Maskvos], remtasi laiško turiniu („Nors ir ruduo, ale vis tik dainuok, nes aš rudens marumui netikiu.“) ir BS biografija (1916-08-23 iš Petrogrado persikėlė į Maskvą). Rašyta 10,9×28,4 cm pilkšvai žalsvos spalvos, liniuoto-languoto popieriaus lape (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus perlenkta. Dešinysis ir kairysis kraštai nelygūs, plėšta. 1r–v yra pirštų atspaudų, dėmelių, prisilietus prie nenudžiūvusio rašalo. 1r pieštuku numeruota {167}. Prie laiško voko nėra. Temos: BS svarsto almanacho Pirmasis baras antros knygos leidimo planus, aptaria sudėtingą istorinę situaciją, išsako cenzūros nesuvaržytos spaudos poreikį. Būklė: gera. 1963 m. į perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–64. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Publikuota, in: „Sesers rūpestis: Valerijos Čiurlionytės-Karužienės gyvenimo ir darbų eskizai“, sudarė Milda Mildažytė-Kulikauskienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 392–393. Skelbiama (patikslinta šifruotė): iš autografo.
{167}
1 Žinai, Baras [1] turbūt šiemet
2' neišeis. Turbūt vietoj Baro
3 bus leidžiamas mėnesinis
4 žurnalas. Leidžiamas dailiai
5 (su reprodukcijomis ir rinkti-
6 ne dailiąją raštiją), bet su
7 visuomenės reikalų skyriumi.
8 Baro gi knygas leis turbut tik
9' grįžus Vilniun. Dabar toksai
10 momentas mūsų gyvenime, kur reikia
11 daug galvoti ir daugel mūsų kas-
12 dieninį gyvenimą pamatuoti. Dabar
13 gi ištikrųjų nėra jokio laik-
14 raščio kur būt galima pasa-
15' kyti ką nors ir kur
16 būt galima dalyvauti nete-
17 pant savo vardo. Priedo dar
18 galima prikergti gana
19 stanbių psichologinių ir „pedago-
20 ginių“ motyvų. Šilingas [2] dabar
21 jau griežtai mano. Aš dar
22 sviruoju. Prigulės – kaip
23 tars Varnas [3]. Kiek aš nujau-
24 čiu – jis bus visomis ketu-
25 riomis už tokį laikraštį.
26 Mano tik padėjimas bus
27 už vis kebliausias. Maskvos
28 laikraštis [4] man bus ir gi
29 labai artimas. Ir kaip
30 reikės gyventi man –
31 stačiai neinsivaizdinu.
32' O Šilingų [5] pasauly jau yra
33 penki – Šilingas, Šilingienė ir
34 Šilingiukės – Mutia, Daivukas
35 ir Danguolė. Šilingas užtat
36 smagus ir turtingas.
37 Ar jau tu rengiesi
38 važiuot in Maskvą? Mane
39 tai ima labai pagunda
40 mauti in Norvegiją –
41 tik turbūt neišdegs. O
42 būtų neblogai po fjordus
43 ir kalnus pasitrankyti.
44 Jeigu aš šiandie išva-
45' žiuosiu in Suomiją – tai
46 greit negrišiu (kelias dienas)
47 tat ir tau laiško neparašy-
48 siu, nes visus laiškus
49 iš Suomijos cenzuruoja.
50' Sakyk tu man tavo
51 upas ar geras dabar?
52 Nors ir ruduo, ale
53 vis tik dainuok, nes aš ru-
54 dens marumui netikiu.
55' Bu[čiuo]ju [T]a[vo]Bal[yt]is
1 Žinai, Baras turbūt šiemet ] s l scr cf {167} al m graph, circ
2 vietoj ] cor v pro b
9 grįžus ] cor į pro y;
9 Vilniun ] cor V pro min
15 ir kur ] a ras atvirai
32 Šilingų ] cor Š pro s
45[išva]žiuosiu ] cor o pro s
50 man ] cor m pro ar
50 tavo ] cor tav pro pas
55 Bu[čiuo]ju ] ill, rest
55 [T]a[vo]Bal[yt]is ] signat, rest
[1] „Pirmasai baras“, literatūros almanachas, išleistas 1915 m. Vilniuje. 1916 m. antros knygos parengimo darbai sustojo, nes apsispręsta leisti kitą žurnalą – „Pradalgius“. Šis „Santaros“ laikraščio literatūros ir meno priedas išleistas 1917 m. Petrograde.
[2] Stasys Šilingas (1885–1962), leidinių „Pirmasai baras“, „Pradalgiai“ redaktorius.
[3] Adomas Varnas (1879–1979), dailininkas, piešiniais iliustravęs leidinius „Pirmasai baras“ ir „Pradalgiai“.
[4] Turbūt kalbama apie mėnesinį žurnalą (laikraštį) „Aušrinė“, kurį leido „Aušrininkų“ organizacija Maskvoje. BS buvo vienas iš redakcinės kolegijos narių, ne kartą dalyvavo surengtuose posėdžiuose.
[5] Šilingų šeima: Stasys Šilingas, Emilija Bytautaitė-Šilingienė (1889–1943), Laima Šilingaitė-Vansauskienė (1912–2001), Daiva Šilingaitė (1915–1995), Danguolė Šilingaitė-Radzevičienė (1916–?).