1917-05-16

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-16], [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-16], [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53–144
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-05-16]
Physical Description: BS laiškas VČ [Ramybė vakaro!]. Be pilnos datos ir vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto antspaudus, VČ adresą. Rašyta 11,1×11,1 cm dviejuose gelstelėjusio popieriaus lapuose (I 1r–v, 2r–v, II 1r–v, 2r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršaus kraštai nelygūs. I vidinėje dalyje, viršuje, pramušta skylutė. Numeruota nenustatyto asmens ranka paprastu pieštuku, skaičiai kiekvieno lapo pirmoje pusėje, apačioje, dešiniajame krašte: {1}, {2}, {3}, {4}. Prie laiško yra 11,5×5,7 cm, gelstelėjęs, dėmėtas, standaus popieriaus vokas, pažeistas (išplėštas buvęs užklijuotas pašto ženklas), nuplėštas dešinysis kraštas. Adresuota: Вал. Чурлянис / Волынская губ ст / Искорость / им. Дуга / Господина Чарноцкаго // от Б. Срого / Сочи, / Свeтлячок / (Верещаг. стор.). 1r du violetinės spalvos pašto antspaudai: [СОЧИ 1E ГОР.] [ЧЕРНО]М. / [16 5 17] / (išplėšta) ir violetinis СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / 16 5 17 /. 1v du juodi Voronežo ir Iskorosčio pašto antspaudai: [ВОРОНЕ]ЖЪ / [1] 6. 17 /; ИСКО[РОСТЬ ВОЛЫН.] / [5] [6] 1[7] /. 1v numeruota pieštuku {155}, spėtina, VČ ranka. Tema: BS vakaro refleksijos Sočyje, prie Juodosios jūros, sėdint po senu ąžuolu, klausant marių šlamėjimo. Būklė: gera. Minimi asmenys: Viačeslavas Ivanovas. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–144. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 4 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Ramybė vakaro!
2 Nė ažuolų, nė palmių, nė kiparisų ša-
3 kose jokio šlamėsio‑garso…
4 Ilgai ilgai sėdėjau vakar po senų ažuolų.
5 Vilnys taip tyliai, tykiai šlamėjo‑dainavo.
6 Rodės regėjimai, girdėjos balsai, sklydo‑
7 kėlėsi aidijos…
8 Kažkur toli‑toli balandžiai puotą
9 kėlė. Siuto ir šoko. Galvos margavo,
10 sparnai pleškėjo, kojos kėtojos…
11 Ir skrido vis nauji ir nauji
12 pulkai, ir nauji juokės iš ramybės
13 ir tylumos… Tik po kojų akmenyčiai
14 girgždėjo, tik rasa akyse žerėjo…
15 Ramus toks vakaras! Vilnių daina
16 tokia tyki ir slėpininga! Ir
17 seno ąžuolo toks rymastis amži-
18 nas liūdnas ir kietas! Visas
19 šakas, visus lapelius ir žiedus
20 susupė, rodos, sustingusios muzi-
21 kos vilnys, lengvos ir sraujos
[→] {1}
22 grakščios ir šviesios, vaiskios ir
23 spinduliuotos… Ir taip taikai, kad
24 nepasijudinti, kad nesukrebždėti,
25 tegu tuose žieduose ir žiedeliuose miega
26 gludi tylybė, tegu tūno, o rodos nuo
27 mažiausio šlamėsio pakils‑pasikels
28 nuplasnos in nežinomas tylybės
29 šalis ir velei paliks vieną liūdėti
30 ir ilgėties…
31 Kažkokia nežinoma slepininga‑
32 slėpininga slaptybė‑šviesuma
33 visuose žieduose ir žiedeliuose, ir
34 palmių išdidžiai iškestose in dangų
35 rankose ir senių ažuolų neapčiuo-
36 piamuose glėbyse…
37 Keista kažkokia naktis…
38 Ir tyli susiglaudęs kampelyj
39 ir čiaupi lūpas kiečiau, kad nety-
40 čia neištrūktų koks garsas, kad
41 neišduotum savęs – – –
42 Ir slenka sapnai viens už kito,
43 ir kelias godos tylios ir nebilios, keistos
44 nesuprantamos…
45 Ir prisipildo dūšia nakties
46 maldos ir nakties paslapties, ir
47 daros vidūj tyku, tyku ir šviedru,
48 rodos, pakilo ir užliejo gaisri srovė
49 mėnesienos, užliejo ir nuplovė visas
50 šiurkštybes ir nelygybes, ir dabar
51 vien tik viena tenai mėnesiena žvil-
52 ganti platybė, vienas baltas vei-
53 das ir sustingusios iškėtę sparnus
54 baltos žvilgančios karūnos…
55 Ir vakaro tylybė plaukia rit-
56 mingai dūšion, ir, rodos, kiekvienu
57 alsavimu ją geri ir svaigsti ir
58 pilnėji, ir nėra rodos tokios tylybės
59 taurės, kurios neišgertum, ir nėra
60 tokios šviesybės bangos, kurioj
61 nepasinertum, ir nėra rodos
62 tokio pasaulio, kurio nemylėtum…
– – – – – – –
[→] {2}
63 Bet aš vakar sode prie marių
64 neilgai vakare tebuvau. Pas mane
65 buvo karštis ir galva labai sukės.
66 Matai diena graži buvo ir aš
67 ant saulės rytą pasivarčiau nuo-
68 gas 1 1/2 valandos. Tai vakare, kad
69 pradėjau degti visas – ir veidas,
70 ir rankos, ir krūtinė, ir pilvas ir
71 kojos, ir viskas – maniau, kad
72 sudegsiu, kaip karšta buvo. Ir
73 pernakt ilgai ilgai nemiegojau. O
74 mėnulis visą laiką žiūrėjo pro
75 langą į mano veidą ir juokės.
76 Bet šiandie jau gerai, šiandie
77 tiktai veidas bedega, bet tai
78 nieko, o kitur – tai nors vėlei
79 eik ir deginkies. Tai turbūt
80 eisiu ir deginsiuos, kol sudegsiu.
81 Tik kas gerai, kad aš jaučiu, kaip
82 aš čia stiprėju. Gerai.
– – – – – – – –
83 Усmремляя наши очи
84 На блѣднѣющiй восток,
85 Дѣти скорби, дѣти ночи,
86 Ждем придет ли наш пророк.
ֿ
87 Мы невѣдомое чуем
88 И, с надеждою в сердцах,
89' Умирая, мы mоскуем
90 О несозданных мiрах.
ֿ
91 Дерзновенны наши рѣчи,
92 Но на смерть осуждены
93 Слишком раннiе предтечи
94 Слишком медленной весны.
ֿ
95 Погребенных воскресенье
96 И, среди глубокой mьмы,
97 Пѣтуха ночное пѣнье,
98 Холод утра – это мы.
ֿ
99 Мы – над бездною ступени,
100 Дѣти мрака, солнца ждем,
101 Свѣт увидим, и, как тѣни,
102 Мы в лучах его умрем. [1]
– – – – – – – – – –
[→] {3}
103 Ivanovas [2] pasakojo apie naują
104 religiją – Žmogaus religiją, kurią
105 jis pradėsiąs skelbti.
106 Del jo esą pasaulyje kiek yra
107 žmonių – pusantro milijardo – esą
108 tėra tik vienas žmogus. Ir kiekvienas
109 žmogus, kiek jų yra, kiek jie nesi-
110 skirtų – yra tik viena esybe.
111 Ir kai žmonės esą pajus tatai,
112 kai jų sąmonėj ji insikūnys – tai
113 tuomet pasaulyj būsią arba labai
114 gerai, arba labai blogai. Pavyz-
115' džiui, jei vienas kitą norės už-
116 mušti – jis žinos, jis jaus, kad
117 jis tuo užmuša save, savo dvy-
118 nį (двойник [3]), ir tuomet baisybė
119 busianti neišpasakyta.
120 Ir jei dabar yra pasaulyj žmogus
121 ir jo šešelis (kaip žmonės jaučia) tai
122 tuomet busią žmogus ir šešėliai
123 šešėliai be galo – – –
124 Vakare buvau pašte.
125 Atsakas aiškus. Aš ir vilties baigiu
126 nustoti. Šiandie jau lygiai dvi są-
127 vaiti, kaip aš atvažiavau čia,
128 rodos jau galėtų ateiti laiškas, jei
129 parašytum… Ar tu rašai man,
130 ar tu atsimeni mane kada?
131 Ar aš sulauksiu tos valandos,
132 kad tu mane atlankysi – – –
133 Vakare žiūriu žiuriu in mėnulį…
134 Ir rodos man, kad aš girdžiu
135' tavo žengsnius, kad aš girdžiu tavo
136 alsavimą, kad aš juntu tavo šešėlį…
137 Aš apie tave negalvoju, aš kažkaip
138 ir veidą tavo bijau insivaizdinti, tik
139 taip kažkaip man girdis tavo žingsniai
140 rustūs ir nuolatus, tavo žvilgėsys
141' vientisas ir amžinas, tavo šešėlis
142 liūdnas ir nerimaująs… Man jaučias
143 kažkaip, kad sutema tu su mani-
144 mi ir man nebe baisu, ir man nebe
145 klaiku, ir aš nebemirštu…
[→] {4}
146 Aš turbūt nebeatskiriu dabar, kas
147 gera, kas bloga, kas skausmas, kas
148 džiaugsmas – del manęs vienas pajau-
149 timas ir viena dušios nuomalda –
150 atsisėdu ant marių kranto po senu
151 ąžuolu ir žiūriu į tolumą, į to-
152 lybę. O jei aš ir daugiau dar taip
153' pagyvensiu, tai ir visai šnekėt
154 ir skirti vieną žodį nuo kito nebemokėsiu.
155 Galop, jie ir nereikalingi, tie žodžiai.
156 Yra dūšios kažkokie nematomi, neži-
157 nomi spinduliai, apie kuriuos mokslas
158 nieko nežino, kurie tik pajautimu
159 nujaučiami, kuriais, tais nežinomais
160 spinduliais dūšios ir susižino – – –
161 Aš noriu, kad vakare tu pa ilgai
162 ilgai pasižiūrėtum in mėnulį ir paskui
163 visa dūšia tylumos pasiklausytum.
164 Aš noriu, kad tu ir nesapnuotum,
165 tik regėjimus rėgėtum. Aš noriu,
166 kad ir tu būtum, kaip regėjimas.
167 Ar bus tau gerai?.. Tegu akys tavo dega
168 ir juokias.
169' Bučiu[o]ju tavo Boly[tis]
170' ˹16‑V.˺
Вал. Чурлянис
Волынская губ ст
Искорость
им. Дуга
Господина Чарноцкa[го]
ֿ
от Б. Срого
Сочи,
Свѣтлячок
(Верещаг. стор.) [4]
ֿ
СОЧИ 1 E ГОР. ЧЕРНОМ.
16 5 17
[СОЧИ 1 E ГОР. ЧЕРНО]М.
[16 5 17]
[ВОРОНЕ]ЖЪ
[1] 6. 17
ИСКО[РОСТЬ ВОЛЫН.]
[5] [6] 17
{155}
89 Умирая ] cor я pro ю
115 norės ] cor ė pro s
135 tavo ] p ras interp ,
141 tavo ] cor fl-o pro -as
153 tai ] cor t pro vid a
169 Bučiu[o]ju ] vid o
169 Boly[tis] ] signat, vid tis
170 ˹16–V.˺ ] add in sin mg, vert
[1] BS iš atminties cituoja rusų poeto simbolisto Dmitrijaus Merežkovskio (Дмитрий Мережковский, 1866–1941) eilėraščio „Дети ночи“ („Nakties vaikai“), parašyto 1894 m. Pallanzoje, fragmentą.
Visą eilėraštį žr. Дмитрий Мережковский, „Дети ночи“, in: Поэзия серебряного века, т. 1, (Библиотека отечественной классической художественной литературы), составление, вступительная статья, комментарии Л. Г. Кихней, А. В. Леденева, Москва: Дрофа, 2004, ст. 48–49.
Eilėraščio vertimas:
ֿ
Mes, liūdesio vaikai, nakties vaikai,
Įsmeigę akis
Į blykštančius rytus,
Laukiam, ar ateis mūsų pranašas.
ֿ
Mes jaučiam tai, kas paslaptinga,
Ir su viltimi širdyse
Mirdami, mes ilgimės
Nesukurtų pasaulių.
ֿ
Drąsios mūsų šnekos,
Bet pasmerktos mirti.
Per daug ankstyvi ženklai
Pernelyg vėluojančio pavasario.
ֿ
Palaidotų prisikėlimas,
Ir vidury gilios tamsos
Gaidžio naktinis giedojimas,
Ryto šaltis – tai mes.
ֿ
Mes, tamsos vaikai, –
Ant bedugnės krašto saulės laukiam.
Išvysim šviesą ir kaip šešėliai
Jos spinduliuos numirsim.
ֿ
[2] Viačeslavas Ivanovas (Вячеслав Иванов, 1866–1949), rusų simbolistas.
[3] ~ rus =dvynys.
[4] ~ rus =Val[erijai] Čiurlionytei / Volynės gub[ernija] / Iskorostis / Pono Čarnockio / Dugos dv[aras] // nuo B[alio] Sruogos / Sočis, / Svetliačiok / (Vereščiag[ino] kr[aštas]).