1917-05-18

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-18, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-18, [iš Sočio – į Voronežą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2017

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (VUB RS)
Identifier: F153–1095
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-18
Physical Description: BS laiškas VČ [Nuo visų trijų žiedų, nuo visų] su eilėraščiais „[Nunešiu, nunešiu in gelmes]“ ir „[Senas girininkas rymo]“. Lokalizuojant [iš Sočio – į Voronežą] remtasi kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta dviejuose 14,0×11,0 cm paprasto, lygaus, gelstelėjusio, plono, peršviečiamo, drobės faktūros popieriaus dvilapiuose (I 1r–v, 2r–v, II 1r–v, 2r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. I 1r ir II 2r dešinieji ir viršutiniai kraštai nelygūs, „dantyti“. Kampai aplankstyti. I 1r–v yra rudų ir išsiliejusio rašalo dėmelių. I 1r pieštuku numeruota {69}. II 1r pieštuku užrašyta pažyma {II.}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS, gavusio dovanų tris radastų žiedus (baltą, raudoną ir balšvai rausvą), poetinės impresijos. Būklė: gera. Minimi asmenys: Zaratustra, Germanas B[ar]gas, Genrichas Manas, Gabrielė D’Anuncijus, Dmitrijus Merežkovskis, [Šnucbaujeris], Emilis Zolia, Valerijus Briusovas. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1095. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 4 l. Publikuota: eilėraščių „[Nunešiu, nunešiu in gelmes]“ ir „[Senas girininkas rymo]“ galutiniai variantai, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 88, 15. Skelbiama: iš autografo.
{69}
1 Nuo visų trijų žiedų, nuo visų
2 trijų radastų po vieną lapelį… Ką
3 aš daugiau padarysiu, kaip ki-
4 taip aš bepasidalysiu – – –
– – –
5 Buvo jau daugiau sąvaitės, kaip
6 aš nesimačiau su savo šeimi-
7 ninke. Tik šiandie nuo ryto
8 duryse lengvas bildėsys.
9 Klausau, intempiu klausą. Pasi-
10 kartojo. Atveriu duris. Man
11 šeimininkė atnešė man tris
12 didžiausius puikiausius žie-
13 dus, tris radastas. Viena balta
14 balta… Baltesnė už baltas naktis
15 ir baltus balandžius ir marių
16 putas… Jei atsimeni, kaip kadai-
17 siai pinei vainiką iš baltu-
18 čių dobilėlių, ir pieva buvo žvaina
19 ir pradalgiai baltavo, kaip dalgė,
20 tai mano baltoji rožė – baltesnė
21 už dobilėlių vainiką, ir už
22 dalgės dainą po pradalgį…
23 Jei tu dainuosi kada baltą
24 lelija, baltą leliją, kurį vandenyj
25 gimė ir augo, vandenimi mito
26 ir dabinos ir tik retkarčius
27 saulė tematė, baltą leliją, kuri
28 baltą, kaip sniegas, kurios gįslos
29 ir sultis ne viena moja kraujo
30 žvilgėsio nemena, kuri ir gimė,
31 kad priminti žmogui, jog gali
32 gyvybė žydėti ir be kraujo,
33 jei tu kada dainuosi baltą
34 leliją ir Tavo daina bus balta
35' ir nekalta, tai manoji radasta,
36 manoji didelė, kaip jurginas, o gal
37 ir dar didesnė balta radasta,
38' baltesnė ir už dainą.
39 Balta mano radasta ir baltesnės
40 visame pasauly nėra.
41 Ir aš noriu, aš labai noriu
42' tau ją dovanoti. Ją aš tau
43 ir dovanojau, ji tavo, ji tavo
44 yra – ar tu žinai?
45 Jei tu nori – aš šiandie pat
46 nueisiu ant marių kranto,
47 pastatysiu iš akmenučių
48 legvą kudmentėlį, sukursių
49' ugnį – ir sudeginsiu ją – ar
50 tu nori – tark žodį, ir bus
51 taip kaip tu nori – – –
52 Balta mano radasta ir iškilminga.
53 Antra radasta – raudona.
54 Didelė, didelė, visa, kaip
55' saulėta diena kraujo žvilgėjimas…
56 Visa kaip saulėta dieną
57 lengvų koralų pinimas, kaip
58 koralų vaiskus spindulia-
59 vimas. Raudona mano ra-
60 dasta ir svaigindama kvepia.
61 O kai aš jas sudedu abivi
62 vienan vainikan – rodos kokias
63 tai dvi paslaptingi aki žiūri
64 in mane iš amžinasties
65 ir juokias –
66 Trečia radasta mažikė,
67 balkšvai‑rausva, kaip jaunas
68 veidas gegužyj ir kvepia visų
69 labiausia.
70 Ir visos rodos yra Tavo, jos
71 tavo – ar tu žinai tai?
72 Eisiu į kalnus. Gal gausiu
73' kur smėlio, gal gausiu kokią
74 saujelė ir sudžiovinsiu
75 gėles, kad tu žinotum, kas
76 yra tavo tavo, kokie tavo
77 turtai. O dabar, dabar tau
78 siunčiu nuo visų radastų
79 po lapelį.
80 O jei smėlio negausiu –
81 visas radastas sudeginsiu
82 ir pelenus mėnesiena
83 bangosna pabersiu.
84 Tegu bus palaiminti
85 dumai ir pelenai!
– – – – –
86 Nunešiu, nunešiu in gelmes –
87 Ką rytmetį dainavo dalgės,
88 Ko pjovėjai išbalę žvalgės –
89 Nunešiu, nunešiu in gelmes…
ֿ
90 Platyn, platyn plati budynė!..
91' Lengvėja yščius neštuvų…
92 Atverkit sienas, šulnius, skrynias,
93 Karūnas minkit in purvus!..
ֿ
94 Bedugnės aklos išmokino
95 Mylėt krantus, minėt gelmes…
96 Kur skristi naktį – žaibas žino…
97 Mirksnys – ir aklas praregės…
ֿ
98 Užges klajunas žiburėlis –
99 Ir jūs sudušit, kaip vilnis…
100 Ir jūs su turtu – su šešėliais –
101 Tik ryto dalgės žvilgesys…
102 Aš nešu… aš nešu… per gelmes…
103 Kur lala kraujas ir krūtinė…
104 Kur sergsti paukštė panaktinė
105 Ir žengsnius… ir naštas… ir gelmes… [1]
– – – – – –
106 Senas girininkas rymo
107 Prie vartelių atdarų…
108 – Kam čia dėmės?.. Žengsnio žymės?..
109 Kam čia ašaros žiedų?
ֿ
110 Senas girininkas klėtin
111 Žengia linkstančiais žengsniais…
112 – Metas kelties – Saulė kėlės!..
113 Dukterėle, pamigai?..
ֿ
114 Senas girininkas beldžias
115 In užudaras duris…
116 – Nū, amželis!.. Nū, gi rankos –
117 Drebulėlės širpulys…
118 Senas girininkas smįla,
119 Laužia ryto spindulius…
120 Baltas eglis sosta sergsti –
121 Baltus dukteries žvilgsnius… [2]
– – – – – – –
122 Vakar vakarą pas mane buvo
123 didelis karštis. Dieną ant saulės
124 persišildžiau, tat vakare rodos
125 kas tai žarijomis apdėjo visą
126' kuna. Nė prisiliest, ne atsisėst,
127 nė atsigult. Naktis buvo de-
128 besinga. Valkiojaus valkiojaus
129 po sodą. Paskui namie parašiau
130 šias paskutines eiles. Ir taip
131 baisu paliko. Rodos iš tikro
132 baltas eglis stovi prie mano
133 lovos, mojuoja šakomis ir
134' laukia… Vakar – vakar ir taip
135 dar buvo labai negerai.
136 Buvau pašte – – –
137 Na, toliau aišku turbūt.
– – – – –
138 Dabar, kol šiek tiek pasitai-
139 nebesivalkioju daug. Per dien
140 arba ant saulės pas mares šildaus,
141 arba namie sėdžiu ir skaitau. Aš
142 jau daug perskaičiau – Zaratustrą [3],
143 Germano Bergo, Genricho Mano [4], Annun-
144 cijo [5], Merežkovskio [6], Šnucbaujerio, Zolia [7],
145 Briusovo [8]… O naktį arba sedžiu
146' susitraukęs pakrantyj,
147 arba valkiojuos tamsiomis
148 šesėlingomis alejomis. Bet aš
149 jau turbūt greit pasitaisysiu.
150' Mesiu knygas, kelsiuos pri[e]š
151 Saulės tekėjimą ir eisiu in
152 kalnus – senai aš jau nebuvau –
153 Bet kol nuo tavęs laiško negau-
154 siu – aš niekur niekur neisiu.
155 Tegu taip būna….
– – – –
156 Matai, o būtų taip gerai, kad būtų
157 galima radastas tau nusiūsti.
158 Tegu tavo akis žiūrės taip visuo-
159 met iš Amžinasties kaip tos ra-
160 dastos ir tegu žydės visuomet
161' Buč[iuo]ju Sesulę mano
162' Boly[ti]s
163 18/V 17
1 Nuo visų trijų žiedų, nuo visų ] s l, in sin ang scr cf {69} al m graph, circ
1 žiedų ] a ras lap
11 tris ] a rep man
35 manoji ] cor m pro ba
38 baltesnė ] a ras bus
42 dovanoti ] a ras pa, cor pri o pro a
48 le[n]gvą ] vid ex err om n
49 ugnį ] cor u pro su
55 žvilgėjimas ] cor jimas pro sys
61 abi[d]vi ] vid ex err om d
73 smėlio ] cor -o pro -u
76 tavo ] p rep tavo
91 Lengvėja ] s exc Tuštėja
91 neštuvų… ] p scr si {?} al m graph
126 ne ] cor n pro a
134 laukia ] cor l pro s
138 pasitai- ] imp
146 pakrantyj ] a ras alejos
150 pri[e]š ] ill, rest
161 Buč[iuo]ju, man[o] ] ill, rest
[1] Eilėraščio „[Nunešiu, nunešiu in gelmes]“ pirminis variantas, netaisytas. Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 88. Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 741–742.
[2] Eilėraščio „[Senas girininkas rymo]“ pirminis variantas, netaisytas. Galutinį eilėraščio variantą žr. in: Ibid., p. 15. Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 721.
[3] Vokiečių filosofo Friedricho Nietzsche’s (1844–1900) veikalas Štai kaip Zaratustra kalbėjo (1883–1885).
[4] Heinrichas Mannas (1871–1950), vokiečių rašytojas, Thomo Manno brolis.
[5] Gabrielė D’Annunzio (1863–1938), italų rašytojas.
[6] Dmitrijus Merežkovskis (1866–1941), rusų rašytojas, rusų simbolizmo vienas pradininkų ir teoretikų.
[7] Emilis Zolia (1840–1902), prancūzų rašytojas, prancūzų natūralizmo pradininkas.
[8] Valerijus Briusovas (1873–1924), rusų poetas, literatūros kritikas, vertėjas.